TONO på Twitter   TONO på Facebook  TONO på instagram

 

Clara grå

 

Stipend

TONO-stipendet

Søknadsperioden for 2014 er fra 19. mars til 23. april (kl. 16.00) Det kan søkes til to ulike stipender: TONO-stipendet og Unge Talenter.

Hvem kan søke? 
Alle opphavspersoner som har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst tre år kan søke om TONOs stipend. Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig avregning for fremføring de tre siste årene på minimum kr 5.000 per år. Det kan kun søkes om ett stipend per person.

Hva kan det søkes om stipend til?
TONO har blant annet som formål å ivareta hensynet til musikalsk mangfold og arbeide for nyskaping av musikkverk. TONO-stipendet skal stimulere til skaping av nye musikkverk av komponister, låtskrivere og tekstforfattere.  Formål det normalt søkes til er arbeid, studier, drift  og prosjekter, men det må være tydelig at formålet bidrar til skaping av nye musikkverk.  Studier/kurs kan støttes hvis det fremgår av søknaden at dette er viktig for søkerens faglige utvikling og skapende virksomhet.

Siden stipendordningen er tiltenkt skrivende virksomhet, vil det ikke bli tildelt stipend hvis søknaden i første rekke handler om et utøvende prosjekt.

Det gis ikke støtte til søknader somprimært omfatter turné, promotering, reise, markedsføring og utstyr (instrumenter, laptop osv.).

Hvor søker man?
Søknadsskjemaet for TONO-stipender finner du ved å klikke her .

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 23. april kl. 16.00. Fristen er absolutt, da det elektroniske skjemaet ikke lenger vil være mulig å benytte etter dette tidspunktet.

Hva vektlegges ved vurderingen?
TONOs stipendkomité foretar en helhetsvurdering av søknaden basert på følgende momenter:

• Søknadens utforming
Selve søknaden – prosjektet det søkes til – er utgangspunktet for vurderingen. Det er derfor viktig at søkeren har et klart formulert prosjekt, og at søknaden ellers er tydelig og oversiktlig. Det kreves ikke fremlagt budsjett, selv om vi ser at en del søkere tar med dette under prosjektbeskrivelsen.

• Søkerens skapende aktivitet – produksjon og utgivelser
Søkerens nåværende og tidligere skapende aktivitet er blant annet et uttrykk for vedkommendes gjennomføringsevne. Det bygger tillit dersom du kan vise til tidligere gode, kreative prosjekter. I søknadsskjemaet blir du derfor bedt om å lage en oversikt over pågående og tidligere verk/utgivelser/produksjoner/ fremføringer de siste tre år som er relevante for søknaden. Denne oversikten synliggjør også skapende aktiviteter som ikke nødvendigvis har generert kommersiell suksess.

• Inntjening i TONO
Opphavsrettsvederlag mottatt gjennom TONO kan sies å være et uttrykk for den delen av søkerens skapende aktivitet som har gitt kommersiell uttelling. Komiteen har søkernes inntekt de tre siste år tilgjengelig ved vurderingen. Disse opplysningene blir hentet fra TONOs medlemsregister, og skal ikke oppgis av søkeren.

Mulighet for flere til å søke sammen ved felles prosjekter
Det er anledning til å søke i fellesskap, dersom søknaden baserer seg på et felles kreativt prosjekt, og dersom alle søkerne oppfyller minimumsvilkåret om tre års forvaltningskontrakt med TONO. Ønsker du/dere å søke i fellesskap, må søknaden fylles ut av én av dere, som representant for begge/alle. I tillegg krysser dere av for at søknaden gjelder flere søkere til samme prosjekt, og oppgir navn og øvrige personopplysninger på disse.

Hvor mye kan man få i stipend?
Det vil i 2014 innvilges stipender på tre nivåer:
- 100 000 kroner
- 50 000 kroner
- 25 000 kroner

Komiteen beslutter stipendnivå på bakgrunn av søknadens utforming sett opp mot kriteriene som nevnt ovenfor. Du trenger derfor ikke oppgi hvor mye du helt konkret ønsker i stipend.

Begrensing
Det kan ikke tildeles stipend til samme søker i mer enn tre år på rad.
Dessuten: Stipendsøker som har mottatt stipend på 50 000 eller 100 000 ved forrige tildeling vil ikke bli tildelt nytt stipend det etterfølgende år.

Én, felles stipendkomité

Søknadene blir behandlet av én, felles stipendkomité, uavhengig av om søkeren er organisert i en av gruppeforeningene (NOPA/Norsk Komponistforening) eller ikke. Vær nøye med utfyllingen, husk at stipendkomiteen skal gjennomgå en stor mengde søknader. For å begrense søknadenes omfang, er det lagt inn begrensning av antall tegn i de forskjellige feltene i Internett-skjemaet. Det er derfor viktig at du prioriterer å ta med de opplysningene du mener er viktigst ved behandlingen av din søknad.

Klageadgang
Stipendkomiteens vedtak kan påklages til TONOs styre innen tre uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren.  Klageadgangen gjelder kun saksbehandlingen, ikke komiteens skjønn.

Problemer i forbindelse med utfylling av skjemaet
Dersom du trenger hjelp i forbindelse med utfyllingen, for eksempel fordi du ikke har tilgang til Internett, kan du kontakte TONOs medlemsservice på tlf. 22 05 72 80 eller på epostadressen medlem@tono.no.


Unge talenter

TONOs gruppeforeninger NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) og NKF (Norsk Komponistforening) har bevilget midler til stipendordningen Unge Talenter, som deles ut av TONO.


Stipendet stiller ikke krav til medlemsavregning eller medlemstid. Eneste krav er at søker er TONO-rettighetshaver og i alderen 17-25 år. Det er ingen spesielle krav til hva man kan søke stipend til, så lenge man søker om støtte som har med musikalsk virksomhet å gjøre. Typiske formål er innkjøp av datamaskin, programvare, instrumenter, arbeid, studier, reiser, promotering av egne verk etc.

Stipendbeløpene her vil være lavere enn i det ordinære TONO-stipendet. Det er ikke anledning til å søke på begge stipendordningene.

Søknadsperiode
Perioden er den samme som for TONO-stipendet, fra 19. mars til 23. april kl. 16.00.

Hvor søker du?
Du søker ved å benytte skjemaet som du finner ved å klikke her .

OBS!
På grunn av back-upkjøring av TONOs systemer vil det ikke være mulig å benytte skjemaet ukedager mellom ca. 02.00 og 04.30. Natt til lørdag vil ikke skjemaet være mulig å bruke mellom kl. 23 og 06.00 av samme årsak. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

Problemer i forbindelse med utfylling av skjemaet
Dersom du trenger hjelp i forbindelse med utfyllingen, for eksempel fordi du ikke har tilgang til Internett, kan du kontakte TONOs medlemsservice på tlf. 22 05 72 80 eller på epostadressen medlem@tono.no.