Rekordutbetalinger fra TONO

Etter at vi i juni sendte ut rekordstore avregninger for kringkasting, sender vi i disse dager ut avregningene til våre rettighetshavere for konserter, konsertmessige fremføringer, underholdning, gudstjenester mm. Det ble på disse områdene avregnet kr 52,4 millioner til TONOs medlemmer. Avregningene til norske rettighetshavere økte her med 15,3% sammenlignet med fjoråret. I alt vil rettighetshaverne ha mottatt rundt 252 millioner kroner gjennom TONO-systemet i 2007(kringkasting, konserter, NCB m.m).  

 

 

Norcode stiftet: 15 millioner til utviklingsarbeid på kulturfeltet

Disse organisasjonene har i løpet av en 20-årsperiode hver for seg brukt nærmere 40 millioner kroner på arbeidet med å bygge en kulturell infrastruktur i en rekke utviklingsland. Nå ønsker de å samordne sine aktiviteter gjennom Norcode og trappe opp aktiviteten. Norske rettighets­havere har mottatt henvendelser om støtte fra forfattere, kunstnere, musikere og andre i en rekke land i Afrika og Asia. Dette skal Norcode følge opp.

De fem organisasjonene har forpliktet seg til å finansiere Norcodes aktiviteter med 15 millioner kroner i årene 2008–2010. Norcode tar sikte på å skaffe ytterligere midler fra offentlige myndigheter og private organisasjoner. Gjennom Norcode vil norske rettig­hetshavere  dele sin kompetanse på organisasjons- og kulturfeltet med kolleger i andre land.

Effektive foreninger for skapende mennesker og deres forleggere og produsenter sikrer kulturelt mangfold og ytringsfrihet, samtidig som de bedrer de økonomiske kår for opphavsmenn og utøvere som ofte lever i fattigdom. Slike grunnorganisasjoner er derfor en viktig del av den kulturelle infrastrukturen Norcode vil styrke. Andre deler av denne infra­strukturen er effektiv lovgivning og levedyktige forvaltningsorganisasjoner.

Norcodes styre

består av John-Willy Rudolph, leder

Endelig EDVARD til Kjartan Kristiansen

Her følger juryens begrunnelse:

EDVARD-prisen består av  Bruno Oldanis unike trofè, diplom og kr. 50.000.

TONO delte i 2006 ut prisen i tre klasser – samtidsmusikk, populærmusikk og åpen klasse.