TONOs webtjenester

På TONOs webtjenester kan du:

Dersom du ikke er registrert som bruker av tjenesten, kan du enkelt gjøre dette med medlemsnummer samt personnummer. I tillegg må du ha en gyldig e-postadresse. Du vil få tilgang til tjenesten umiddelbart etter registrering.

TONOs nye vedtekter og fordelingsplan

Merk at de nye reglene ennå ikke har trådt i kraft, og vil bli gjeldende på senere tidspunkter spesifisert i vedtektenes § 61 og fordelingsplanens § 22.

De største endringer i TONOs historie

Dette innebærer svært mange strukturelle endringer, men la meg i denne omgang peke på noen av de sentrale endringer:

Bakgrunnen for endringene er sammensatt. Dels er det medlemsmassens ønske om endringer i forvaltningsstrukturen, dels er det regionale myndigheters krav på endrede forvaltningsstrukturer i Europa, og dels er det utenlandske søsterselskap og store utenlandske rettighetshaver grupperinger som i likhet med TONO gjør endringer i rettighetsflyten i gjensidighetsavtalene.

TONO ønsker et styrket demokrati, åpenhet, transparens og øket deltagelse og engasjement fra medlemmene i styringen av TONO. Medlemmenes aktive deltagelse i organisasjonens styrende organer er helt nødvendig for legitimiteten overfor våre kunder og overfor de nasjonale og regionale myndigheter som utformer rammevilkårene for forvaltningsorganisasjonenes virksomhet.

Ytterligere informasjon om vedtekter og fordelingsplan vil bli lagt ut på våre hjemmesider.

Cato StrømAdm. dir.

TONOs juniavregning 2008

Det er blitt foretatt avregning for fremføringer i 2007 på følgende områder:

I tillegg blir det utbetalt lydfestingsvederlag fra NCB for blant annet fonogram- og AV-produksjoner for andre halvår 2007. Rapporteringen fra NRK radio har denne gang vært sterkt forsinket og har dels inneholdt store mangler. Ved å sette inn betydelige ekstraressurser har vi unngått forsinkelse av avregningen, men det kan fortsatt forekomme visse mangler i rapporteringen fra noen av NRKs radiokanaler. Blant annet har ikke alle kjenninger/vignetter/jingler kommet med i denne omgang.

For de manglende rapporterte fremføringene på NRK radio, vil det komme en særskilt etteravregning. Tidspunkt for dette avhenger av hvor raskt vi mottar musikkrapporter fra NRK. I tillegg vil avregning for fremføringer på TV2 Zebra komme i september. I årets andre utlandsavregning ble det avregnet følgende land: Hellas, Ungarn, Japan, Tsjekkia, Canada, Latvia og Irland.

Sjekk avregningen din ved å logge deg inn på .

 

ASCAP Awards

Det er et så enormt antall konsertsteder i USA  at det kun er de største og mest anerkjente som har avtale om detaljert musikkrapportering til ASCAP, et av TONOs søsterselskap i dette markedet. Dette fører selvfølgelig til at en rekke opphavsmenn faller utenfor ASCAPs ordinære avregningssystem. Som en kompensasjon har de opprettet ASCAP Awards. Søknadsskjema vedrørende fremføringer i perioden 1. oktober 2007 – 30. september 2008, må sendes til TONO innen 1. januar 2009.

Kontaktperson er Tlf. 22 05 72 03