Fountainheadsaken, en sak mellom DODA og Ekblom, ikke TONO og Gramart

Fra saken kom inn i TONO i november 2007, har TONO og NCB (som forvalter innspillingsrettighetene) brukt sitt søsterselskapsnettverk, i forsøk på å løse saken på lavest mulig nivå. TONO og NCB i København tok umiddelbart kontakt med Zaiks (TONO i Polen), der krenkelsen hadde funnet sted, for å kartlegge om Zaiks hadde fått plagiatet innregistrert i systemet. Saken dreier seg om at en kjent, polsk artist- DODA, har gitt ut som sitt eget, Ola Per Ekbloms verk «Circles» under navnet «To jest To» på plateselskapet Universal Music Polska. Det må bemerkes at TONO ikke selv har foretatt noen vurdering av verkenes likhet, men har lagt til grunn at det foreligger plagiat, ulovlig utgitt i Polen, på grunnlag av dokumentasjon som er forelagt oss av Harald Sommerstad, Ekblom og Gramarts advokat.

Fra Zaiks har NCB fått opplyst at verken DODA eller andre har registrert  ”To jest To” som verk gjennom  Zaiks-/TONO-systemet, og derfor blir vederlag ikke feilavregnet verken for innspilling og eksemplarfremstilling, eller for fremføring. I tråd med vanlig praksis i forvaltningsselskapene blir all utbetaling av vederlag satt på vent inntil spørsmålet om hvem som er rettmessig opphavsmann til verket er avklart, enten direkte mellom de impliserte parter eller ved en domsavgjørelse. TONO har også henvendt seg til plateselskapet Universal Music Polska i forsøk på å presse frem en tilstrekkelig god løsning. I brevet som ble sendt den 17. juni 2008, bes det om at opphavsmannen blir behørig kompensert for krenkelsen han er blitt utsatt for. Se utdrag fra brevet:

 

I tillegg er saken fremmet overfor TONOs styre, der det ble tatt stilling til, hvorvidt TONO kunne påta seg å dele ansvar for evt. saksomkostninger med Gramart, dersom plagiatsak ble reist. Styret fant ikke å kunne påta seg et slikt ansvar, som følge av at saken ikke er en tvist innenfor TONO/NCBs forvaltningsområder, men man ønsket naturligvis  å bistå Ekblom utenomrettslig, gjennom bla å foreta en henvendelse fra TONO til plateselskapet Universal. Se ovenfor. Det er blitt fremhevet gjennom oppslag i pressen, at  ordlyden i TONOs forvaltningsavtale er så , at den skulle tilsi at slike saker innenfor TONO/NCBs oppgaver. Dette er etter vår vurdering klart uriktig og endring av praksis på dette feltet vil kunne resultere i en kostbar presedens på bekostning av midler til fellesskapsaker. ordlyder skal alltid tolkes i lys av relevante kilder, i dette tilfellet TONO/NCBs arbeidsoppgaver, som er å forvalte fremførings- og innspillingsrettigheter, ikke å ettergå plagiater. Påstand om  plagiering er  en problemstilling som må avgjøres av domstolene. Derfor krever  TONO at det skal foreligge en rettskraftig dom, dersom vi skal endre på eierforholdet til et verk. Her foreligger det som sagt, verken et konkurrerende verk i systemet, eller noen domstolsavgjørelse. Heller ikke erstatningsaker for enkeltmedlemmer som følge av plagiat, ligger det innenfor TONO/NCBs mandat å forfølge. TONO må prioritere bruk av medlemmenes midler slik at vi går til søksmål innenfor våre mandatområder for saker av betydning for fellesskapet, dvs. saker av prinsipiell betydning. TONO er en nonprofittorganisasjon med 16 000 norske og 2 millioner utenlandske medlemmer og kan derfor ikke påta seg det økonomiske ansvaret for å føre sivil- eller strafferettslige enkeltsaker for ett enkelte medlem. TONO har naturligvis vært i kontakt med Ekblom for å formidle hvorfor dette «ikke er en TONO-sak», og for å unngå at dette . Ekblom selv syntes klart innstilt på dette. TONO ønsker naturligvis å rådgi sine medlemmer på best mulig måte og gjør det daglig. Det er imidlertid ikke mulig for oss å gå inn som økonomisk ansvarlig part på vegne av det enkelte medlem i en rettsprosess i alle de tvister som pågår på dette området.

TONO-stipendet 2009

Regler og retningslinjer finnes i filen som lastes ned.Søknaden må printes ut og sendes TONO innen 20. april.Stipendene deles ut innen utgangen av juni.

Kontakt  dersom du har spørsmål angående stipendordningen.

TONO og NetCom enige om lisensieringen av NetComs nye Music Player

TONO har i mange år  hatt et godt samarbeid med NetCom om klarering av musikkrettighetene til bruk i ulike mobiltjenester. Mange av TONOs medlemmer kjenner igjen dette bl.a gjennom avregningene sine for ringetonesalget, en musikkbruk som har generert tildels store inntekter for låtskriverne gjennom de over 10 år som TONO har forvaltet dette området.

TONO og NetCom vil i de kommende måneder fortsette samarbeidet om lisensiering av musikk til mobilen, og vi er glad for å inngå slike avtaler om musikkbruk i nye tjenester som gir brukerne et svært godt alternativ til ulovlig nedlasting på nettet. Dette er viktig for våre medlemmer som hver dag prøver å leve av musikken sin – også i de nye mediene.