TONO-stipend 2010

I samsvar med TONOs nye vedtekter, blir søknadene fra og med i år behandlet av én stipendkomité, uavhengig av om søkeren er organisert i en av gruppeforeningene (NOPA/NKF) eller ikke. TONOs stipendkomité består nå av to medlemmer fra NOPA, to medlemmer fra Norsk Komponistforening, ett medlem fra Norsk Musikkforleggerforening og én fri representant. Komiteen har prioritert å gi større stipender i år, og har satt laveste stipendbeløp betydelig høyere enn tidligere.  Det er dertil hele 50 personer som mottar de høyeste stipendene på 50.000 eller 100.000 kroner. Bakgrunnen er blant annet at man  ønsker å gi stipendmottakerne mulighet og stimulans til fordyping.  

Clara tildelt stjerne i Startsidens stjerneutdeling 2010!

Clara er tildelt 1 stjerne med følgende begrunnelse: «Siden deres er nyttig for de fleste innenfor det området tjenesten skal dekke. Tjenesten er informativ og omfangsrik, og holder høy standard. NYTTIG PÅ NETT.»

Hva er Stjerneutdelingen?

For å synliggjøre hvilke nettsteder ABC Startsiden synes er best, deler de ut stjerner. Nettsteder som oppfyller de kriteriene/målene som er listet her, har fått tildelt 1, 2 eller 3 stjerner. Graden av måloppnåelse, sammen med en redaksjonell vurdering, avgjør hvor mange stjerner vi tildeler et nettsted.

Startsiden har vurdert 40 000 nettsteder og blant disse har ca. 250 nettsteder blitt tildelt 1 – 3 stjerner.

Hva er Clara?

Clara er en informasjonssentral for opphavsrett og klarering. Sentralt på nettstedet er guiden. Guiden leder deg til informasjon om klarering av aktuelle typer opphavsrettslig beskyttet materiale og aktuelle former for bruk.

Bak nettstedet står BONO, FONO, Kopinor, Norwaco, Gramo og TONO.

Nytt styre og ny direktør i Norcode

Det nye styret består av Helge Rønning, leder, Tarja Koskinen-Olsson, nestleder, Harald Holter (BONO), Martin Grøndahl (Gramo), Yngve Slettholm (Kopinor), Cathrine Nagell (Norwaco) og Cato Strøm (TONO). Som varamedlemmer valgte årsmøtet: Benedicte Langford (BONO), Tor Bernhardsen (Gramo), Hans-Petter Fuglerud (Kopinor), Elin Urkedal (Norwaco) og Svein Korshamn (TONO).

Ny direktør

Frode Løvik er tilsatt som ny direktør for Norcode med tiltredelse 23. august 2010. Ragna Sofie Grung Moe forlater Norcode 30. juni.

Minneord om Arne Nordheim

Det har i denne sørgetiden for Arne Nordheim vært fremholdt at han var den siste av de ruvende komponistpersonlighetene

Ny webtjeneste for medlemmer: Søk i avregning

I forbindelse med denne avregningen har vi lansert en ny webtjeneste som lar medlemmene søke i sine avregnede verk. Denne funksjonen finner du under “Søk avregning” på .

Her kan du se hvilke verk som er blitt fremført, hvor de er fremført og hvor mye vederlag det har generert.Du kan også lage dine egne lister over verk du ønsker å følge spesielt med. Den nye tjenesten tillater kun søk på avregning for fremføringer i 2009, noe som skyldes at vi har lagt om til et nytt system i forbindelse med den nye avregningsmodellen.

Juniavregningen er klar!

I forbindelse med denne avregningen har vi også lansert en ny webtjeneste som lar medlemmene søke i avregningen. Denne funksjonen finner du under “Søk avregning” på . Her kan du se hvilke verk som er blitt fremført, hvor de er fremført og hvor mye vederlag det har generert. Vær oppmerksom på at du bare kan søke på avregning for fremføringer i 2009.

Nedenfor finner du om denne avregningen, som er den første avregningen foretatt etter den nye avregningsmodellen. Denne ble vedtatt på TONOs årsmøte i 2008.

En av de viktigste endringene er at vektgruppene nå er avskaffet. Hadde du alle eller de fleste av verkene dine i vektgruppe I, vil du oppleve at et fremført minutt har høyere verdi enn tidligere på de fleste av kanalene på kringkastningsområdet.

Det er viktig å se den nye avregningsmodellen under ett. Vi avregner for konserter til høsten og måten vi avregner konserter på er også endret i forhold til tidligere. Konsertvederlaget som utbetales er nå mer i samsvar med innbetalt vederlag fra konsertarrangøren, og hver konsert får sin egen minuttverdi. Dette betyr at vederlaget som utbetales til TONO-medlemmer står mer i forhold til inntektene fra konserten enn tidligere.

Urfremføringsavregning går nå automatisk. Du slipper med andre ord å sende inn skjema.

En mer detaljert gjennomgang av den nye avregningsmodellen, finner du i TONO-nytt nr. 4 2008.

Dersom du hadde flest verk i vektgruppe II eller III, er det naturlig at vederlaget blir mindre i år. Samtidig kan det være at verkene dine har blitt mindre fremført. Minuttverdien på de enkelte kanalene varierer dessuten fra år til år.

Vektgruppene er nå avskaffet. Det betyr at verk i vektgruppe I får en høyere avregning enn tidligere. Hadde du flest verk i vektgruppe I tidligere, kan det medføre at du får mer utbetalt i år.

Minuttverdien på de enkelte kanalene varierer dessuten fra år til år.

Minuttverdien for kjenninger er 50 % av minuttverdien for mekaniske fremføringer. Dette er en endring fra tidligere, da minuttverdien var lik den mekaniske verdien.

De tre NRK-kanalene tildeles et like stort fordelingsbeløp. Antall fremførte minutter totalt per kanal og andelen levende fremføringer i forhold til mekaniske fremføringer varierer, og skaper ulik minuttverdi for kanalene.

En fremføring avregnes som mekanisk når musikkverket blir avspilt fra en plate, cd, mc, musikkvideo etc.

En fremføring er levende når det er en liveopptreden og/eller når  fremføringen skjer til playback. Det er dessuten et krav at kringkastingsselskapet har produsert utsendelsen. For utsendelser som ikke er produsert av kringkastingsselskapet avregnes det som levende fremføring dersom utsendelsen er direktesendt (dette gjelder også eventuelle repriser). Det er imidlertid kun de to første gangene utsendelsen/produksjonen vises, at vi avregner fremføringene som levende (gjelder pr kanal). Eventuelle etterfølgende sendinger avregnes som mekanisk fremføring.

Disse kanalene ligger under engelsk territorium og blir avregnet av PRS for Music i England. Eventuelle avregninger fra disse kanalene, vil man få gjennom utlandsavregningene.

Sampling vil si at man tar utgangspunkt i en avgrenset periode (et visst antall uker) og avregner på bakgrunn av rapporter sendt fra kanalene. Dette gir et representativt utvalg, og er en mer effektiv og kostnadsbesparende måte å avregne på enn om man skulle gjort det for et helt år.

Følgende kanaler samples i år:

mPetreNRK JazzNRK FolkemusikkNRK GullNRK Super (radio)TV 2 Zebra

Nei. Inntektene fra lokalradio og lokal-TV blir fordelt på andre riksdekkende kanaler som vi får rapporter fra, og som i stor grad treffer de samme rettighetshaverne. Dersom vi skulle hatt rapportering fra lokalradio og lokal-TV ville kostnadene ved å avregne dette blitt for høy. Dette er en kollektiv forvaltningsbeslutning som er bestemt av TONOs tillitsvalgte.

I kringkastingsavregningen får hvert fremført verk beregnet et visst antall poeng etter fremført spilletid, om fremføringen er levende, mekanisk eller vignett, og hvilken fremføringsfaktor som gjelder for den enkelte kanal. For levende fremføringer gjelder også en tidsfaktor som tildeler poeng  i henhold til verkets fremførte spilletid. Poengverdi er fordelingssum (som tildeles hver enkelt kanal) dividert med totalt antall poeng for et bestemt område.

Arne Nordheim

«Det nordiske sinds univers» var et uttrykk din venn, den danske komponistenog kulturpersonligheten Per Nørgård myntet i en artikkel i 1956. Hanforsøkte med dette å forklare nødvendigheten av å holde fast ved verdier iden nordiske kulturen som kan være med på å gjøre vår musikk egenartet