Nye arenaer

Formål

NKF vil med denne ordningen oppmuntre til nye initiativ lokalt og regionalt, gjennom støtte til nye arenaer for samtidsmusikk. Tilskuddet gis som ett- eller toårig prosjektstøtte. Det kan ikke påregnes fornyet støtte.

Hvem kan søke

Festivaler, ensembler og organisasjoner, samt nye og enkeltstående prosjekter kan søke. Etablering av nye konsertformer, nye formidlingsarenaer og nye modeller for samarbeid mellom kunstarter, er eksempler på tiltak som kan få tilskudd fra denne ordningen. Maksimalt søknadsbeløp er 100.000,- kroner pr. år, i inntil to år.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett, søknadssum, finansieringsplan og motivasjon for tiltaket. Det må opplyses om det søkes om ett- eller toårig tilskudd. Det må også fremgå hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet.   

For mer informasjon:

Ta kontakt Norsk Komponistforenings administrasjon på tlf. 22418240 eller e-post  

Norsk Komponistforening, Kongens gate 4, 0153 Osloeller på e-post til

Edvard-pris til Ketil Hvoslef

− Verket er fullt av overraskelser. Best som du tror du har fattet poenget og formen, skjer det noe nytt, noe uforutsigbart. Komponisten tar i bruk hele det finstemte uttrykksregistret som en samlet cellogruppe kan oppvise, fra den lille, knapt hørbare detaljen, opp mot det store, samstemte lerretet, leste prisutdeler Per Boye Hansen fra juryens begrunnelse. Boye Hansen er direktør for Festspillene i Bergen.

− Man er selvfølgelig veldig takknemlig og glad for en slik pris! Det er spesielt hyggelig å få en pris som er knyttet til Griegs navn, sier Ketil Hvoslef i en kommentar.

Hvoslef mottok Edvard-prisen under konserten Norske mesterverk i Logen i Bergen. Konserten ble tatt opp av NRK radio.

Edvard-prisen består av Bruno Oldanis unike trofé, diplom og kr. 50.000.

Juryens begrunnelse

Octopus Rex

Årets jury har bestått av Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Tore Hansen, Dag Krogsvold, Ingrid Kindem, Lars Petter Hagen og Synne Skouen (juryleder).

Edvard-prisen, oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk. Prisen gis til opphavsmenn og -kvinner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet.

Med prisen ønsker TONO å øke oppmerksomheten rundt norske komponister og tekstforfattere og øke folks forståelse og kjennskap til nyskrevet norsk musikk. Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år. Det legges også vekt på opphavsmannens øvrige produksjon.

TONO er komponistenes, tekstforfatternes og musikkforleggernes organisasjon.

Mediehenvendelser

Ketil Hvoslefkomponisttlf: 55 90 16 65

Synne Skouenjuryleder Edvard-prisenmobil: 91 30 08 96

Jan Richard Kjelstrupkommunikasjonssjef TONOmobil: 99 24 86 87

Nytt TONO-styre

– TONO er i sentrum av det som ligger foran oss på det digitale området. Vi er midt i en rivende utvikling, som går rettighetshavernes vei. Det blir veldig spennende å samarbeide med resten av styret og TONOs ansatte i tiden fremover, sier Ragnar Bjerkreim.

– Det viktigste for styret i den kommende perioden blir å konsolidere og videreutvikle TONO utfra de strategiene som styret har lagt, blant annet å komme med i de nye mediekanalene i enda større grad og øke hyppigheten på avregningene til medlemmene, fortsetter Bjerkreim. TONO er en viktig kulturpolitisk institusjon og aktør i Norge som kjennetegnes av kjerneverdiene kompetent, tilgjengelig og engasjert.

TONOs styre 2011-2013:

Styret velges for to år av gangen. Leder og nestleder velges blant styrerepresentantene for ett år av gangen.

og er nye i styret. Bremnes er kjent som tekstforfatter, låtskriver og artist. Rishaug er lydkunstner og elektronikamusiker og jobber til daglig i Rikskonsertene.

Mediehenvendelser:

Ragnar Bjerkreimstyreleder TONOmobil: 90 98 83 78

Jan Richard Kjelstrupkommunikasjonssjef TONOmobil: 99 24 86 87

Nye tiltak mot brudd på opphavsretten

Kulturdepartementet sender i dag på høring et forslag til endringer i åndsverkloven. – Med dette gir vi rettighetshaverne verktøyet de trenger for å følge opp krenkelser av opphavsretten på nett, samtidig som vi ivaretar personvernet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

I forslaget åpner departementet for at rettighetshaverne skal kunne registrere IP-adresser som er benyttet til krenkelser av opphavsretten, og at slik registrering ikke krever egen konsesjon. Samtidig må registreringen rapporteres inn til Datatilsynet, som også kan føre tilsyn med at dette skjer på forsvarlig måte.

Reglene for hvordan rettighetshavere skal kunne få ut informasjon om hvem som står bak en IP-adresse som er benyttet til ulovlig fildeling, foreslås forenklet og tydeliggjort. Før beslutningen om identifisering eventuelt fattes av domstolen, skal Post- og teletilsynet komme med en uttalelse om hvorvidt internettleverandørene skal løses fra taushetsplikten.

Samtidig som ytringsfriheten på nettet skal ivaretas, åpnes det for blokkering av nettsteder som åpenbart og i stort omfang tilgjengeliggjør innhold i strid med opphavsretten. Blokkeringen skal pålegges internettleverandørene, og vil kunne skje etter to alternative modeller i høringsnotatet. Det første alternativet går ut på at Medietilsynet kan fatte vedtak om blokkering, og at eventuelle klager kan rettes til en egen klagenemnd. Det andre alternativet går ut på at man gjennom egne regler i åndsverkloven legger slik kompetanse til domstolene. 

Refleksjoner over tidens dynamikk

Komponister disponerer sitt materiale over tid, setter sine passasjer inn i tid og spiller på lytterens opplevelse av tid. Hva er forholdet mellom naturvitenskapenes definisjon av tid og menneskenes opplevelse av den? Finnes det tid uten bevissthet? Gjennom flere bøker har filosof Truls Wyller drøftet slike spørsmål, og i foredraget vil han se nærmere på forholdet mellom ”dynamiske” og ”statiske” tidsoppfatninger: Med utgangspunkt i tenkere som Augustin, Bergson, Husserl og McTaggart argumenterer han for at i en verden uten mennesker er det ikke rom for noen egentlig, dynamisk forandring. I en slik verden blir det heller ingen forskjell på tenkt og virkelig tid, hevder han.

Truls Wyller

Truls Wyller er født i 1951. Han studerte ved Universitetet i Oslo og er nå professor i filosofi ved NTNU. Han har hatt flere forskningsopphold ved tyske universiteter. Foruten vitenskapelige artikler har han skrevet bøker om tid og rom, Kants filosofi, etikk og rettferdig krig. Hans siste utgivelse er Hva er tid, Universitetsforlaget 2011.

Musikkforum

Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum med målsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon og beslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for alle.

TONOs årsmøte 2011

Dersom du er andelshaver og ikke har mottatt innkallingen og sakspapirer i posten, vennligst ta kontakt med Helene Rognøy på telefon: 22053844 eller epost: [email protected]

Hvis du er i tvil om du er andelshaver, kan du sjekke i denne listen (pdf-fil):

Frist for å melde seg på TONOs årsmøte er 18. mai.