Nye styre- og komitémedlemmer i TONO

Valgkomiteens innstilling fikk tilslutning på TONOs årsmøte på Popsenteret i Oslo den 30. mai.  Også endringsforslagene til TONOs vedtekter som del av overgangen til samvirkeformen ble vedtatt. Dette betyr blant annet at styremedlemmer velges for ulike perioder i en overlappingsordning. Hensikten er å skape kontinuitet i styrearbeidet.  TONOs nye styremedlemmer er valgt for henholdsvis 1 og 2 år og består av: Ragnar Bjerkreim (1 år) og Bjørn Eidsvåg (2 år). Åse Hedstrøm (2 år) og Bjørn Bolstad Skjelbred (1 år). Philip Kruse (2 år) og Unni Boretti (1 år). Bendik Hofseth (NOPA, 2 år), Rita Engedalen (1 år) og Ine Kristine Hoem (2 år). Håvard Offer-Ohlsen og Torunn Elstein (valgt i forkant av årsmøtet av TONOs ansatte) Ingrid Kindem (1. vara, 2 år) og Hanne Hukkelberg (2. vara, 1 år) Glenn Erik Haugland (1. vara, 2 år) og Synne Skouen (2. vara, 1 år) Lisbeth Frøystadvåg (1. vara, 2 år) og Steinar Fjeld (2. vara, 1 år). Bugge Wesseltoft (vara, 2 år, NOPA), Stian Westerhus (vara, 1 år) og Knut Schreiner (vara, 2 år) Bjørn Gabrielsen (1. vara), Hege D Harstad (2.vara), Herman Foss (3. vara) og Ingrid Østgård (4. vara). (Valgt i forkant av årsmøtet av TONOs ansatte)

Kontrollkomiteen velges for to år av gangen, og består etter årsmøtets vedtak av Stein Eide (NOPA), Asbjørn Schaathun (NKF), Odd Steenberg (NMFF), Benedicte Maurseth (fri plass) og Elin Prøysen (arving). Morten Halle (NOPA), Magnar Åm (NKF), Øyvind Broch (NMFF), Jenny Hval (fri plass) og Elisabeth Sønstevold (arving). TONOs stipendkomité består av 2 medlemmer fra NOPA, 2 medlemmer fra NorskKomponistforening, 1 medlem fra Norsk Musikkforleggerforening og 2 frie plasser. Foreningenes representanter utpekes av foreningene, mens TONOs årsmøte velger representanter til de frie plassene. Representantene som ble valgt for to år, var Solveig Slettahjell (NOPA), Alexander Rishaug, Hanne Kolstø (vara) og Thomas Dybdahl (vara).

Representantene til valgkomiteen var innstilt av styret, jf. vedtektenes § 24 (1), og fikk sin tilslutning av TONOs årsmøte. Komiteens representanter er Jon‐Willy Rydningen (NOPA), Nils Henrik Asheim (NKF), Steinar Fjeld fra NMFF og Unni Løvlid (fri plass). Tonje Unstad (NOPA), Helge Sunde (NKF), Jan Paulsen (NMFF) og Kristoffer Lo (fri plass). Kandidatene til styret og de ulike komiteer var i forkant av årsmøtet innstilt av valgkomiteen. Her er komiteens begrunnelse:

I lys av TONOs overgang til organisasjonsformen «Samvirke» pr 1. januar 2013, ba årsmøtet TONOs styre foreta en juridisk utredning av TONOs vedtektsbestemmelser om kulturelle midler og styresammensetningen i forhold til likhetsprinsippet i samvirkeloven.

 

TONOs årsmøte 30. mai

Innkalling og påmeldingsinformasjon til årsmøtet, samt årsregnskap, årsberetning, fullmaktsskjema til årsmøtet, valgkomiteens innstilling samt revisjonsberetning er nå sendt stemmeberettigede medlemmer.

Valgkomiteen ble valgt av TONOs årsmøte i 2011 og består av Nils Henrik Asheim (NKF), Kate Havnevik (NOPA, leder), Finn Schløsser‐Møller (NMFF) og Jan Bang (fri plass/NOPA). Du kan lese komitéens innstilling .

Komponister, tekstforfattere og musikkforlag som fyller inntektsvilkårene i § 8 i vedtektene har stemmerett:

Alle som fyller ovennevnte vilkår har mottatt invitasjon til årsmøtet.

Kunngjøring om stipendtildeling i dag

Stipendkomiteens arbeid er avsluttet, og i dag er alle søkere informert per e-post om stipend er innvilget. De som er tildelt stipendmidler vil få disse utbetalt 21. juni. Hvilke som er tildelt støtte vil kunngjøres i neste utgave av TONO-Nytt, som distribueres i midten av juni. I sin vurdering har komiteen lagt vekt på søknadens utforming, søkerens skapende aktivitet (produksjon og utgivelser) samt inntjening i TONO med et anbefalt minimumskrav på gjennomsnittlig kr. 5000 årlig de siste tre år. Bjørn Eidsvåg (leder)Kristin AsbjørnsenBjørn Bolstad SkjelbredSynne SkouenStefan BengtssonMarte Heggelund

WiMP lanserer strømmetjeneste for bedrifter

De ordinære abonnementene til de ulike strømmetjenestene beskriver i sine standardbetingelser at tjenestene kun kan benyttes til eget, privat bruk. Med WiMPs nye tjeneste har bedrifter fått en mulighet til å kunne bruke en strømmetjenester i for eksempel sine butikklokaler.

TONO ønsker å legge til rette for at TONO-repertoaret brukes i flest mulige sammenhenger, og har lagt til rette for at WiMPs tjeneste nå kan lanseres. – Tjenesten gir komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag nok en mulighet til å nå publikum via strømming. For virksomheter, enten det er treningssentre, butikker eller annet, innebærer tjenesten en enkel og fantastisk mulighet til å kunne bruke musikk som en verdiøkende del av sitt tjenestetilbud. For mange vil bruk av musikk innebære betydelige konkurransemessige fordeler i kampen om kunder, sier Inger Elise Mey, avdelingsdirektør for Online i TONO. TONO opplever at det er stor etterspørsel etter tjenester som dette: – TONOs inntekter på onlineområdet har doblet seg fra år til år siden 2009, med en rekordhøy vekst i 2012 på 130 prosent.   De abonnementsbaserte strømmetjenestene har fått stor oppmerksomhet og representerer en stor del av disse inntektene til låtskriverne. Samtidig har vi hatt stor pågang fra butikker og utesteder som ønsker lovlig tilgang til et strømmeabonnement som kan benyttes offentlig. TONO er derfor veldig glade for å ha kunnet bidra til at WiMP nå kan lansere et abonnement for dette markedet, sier Inger Elise Mey, avdelingsdirektør for online i TONO.

Leserinnlegg i Klassekampen

 

Klassekampen omtaler 25. april Digitutvalgets rapport «Hindre for digital verdiskapning». Vi gleder oss i utgangspunktet over tiltak fra myndighetshold som har til hensikt å styrke digital verdiskapning. Dette er noe TONO selv er svært engasjert i, blant annet gjennom å tilrettelegge for digitale musikktjenester i snart tyve år. «Vi vil ha musikken ut», sier Digitutvalgets leder i Klassekampen. Det vil TONO også. Som et  samvirkeforetak eid og styrt av komponister, låtskrivere, sangtekstforfattere og musikkforlag er det ingenting vi heller ønsker enn at vårt repertoar brukes – men på en måte som gir dagens og neste generasjons musikkskapere handlingsrom til å kunne skape ny musikk. Digitutvalget har i all hovedsak funnet hindre for digital verdiskapning innen musikkområdet hos musikkskaperne selv, særlig i måten de forvalter og lisensierer sine rettigheter på. Rettighetsorganisasjoner omtales som «kompliserende mellomledd» mellom musikkskapere og distributører. Men slik er det jo ikke. Vår organisasjon er et samvirkeforetak eid og styrt av medlemmene og dermed er det rettighetshaverne selv som gjennom TONO tilbyr masseklarering av sine musikkverk. Distributører får tilgang til enorme mengder musikk, dog på en måte som sikrer musikkskapernes eierskap med sine verk og anstendig økonomisk kompensasjon for bruken.  Vår opplevelse er for øvrig at distributører har all respekt for måten musikkskapernes velger å lisensiere sin musikk på – gjennom sine nasjonale rettighetsorganisasjoner. Musikkskapere ønsker å skape musikk som finner veien til publikum. Men for å kunne fortsette å fylle musikktjenester med ny musikk må de sikres gode rammer, vern av deres rettigheter og rettferdig kompensasjon for bruken av deres musikk. Det krever at lisensiering gjøres nærmest mulig rettighetshaveren selv, i deres ulike nasjonale rettighetsorganisasjoner. I sin behandling av immatrielle rettigheter har Digitutvalget valgt å ikke peke på hindre for digital verdiskapning for denne næringen. Vi håper Fornyingsdepartementet vil ha dette i mente i arbeidet videre med å tilrettelegge for digital verdiskapning.

TONO, Koda og Teosto danner ny konstellasjon

Den fremtidige rollen til Polaris Nordic er å utvikle og kjøre et felles «back end»-system for musikkrapportering og distribusjon av innsamlede vederlag ut til sine respektive medlemmer og rettighetshavere. De første to systemene, Polaris REP og Polaris DIS er i utvikling, og er forventet å bli tatt i bruk av alle tre organisasjonene mot slutten av 2013. TONO, Koda  og Teosto er blant verdens mest effektive forvaltningsorganisasjoner, og målet er å ytterligere redusere kostnader i de tre organisasjonene gjennom å arbeide sammen i det samme systemet.

Polaris Nordic er en virtuell organisasjon som trekker på ressurser fra alle tre organisasjoner og eksterne ressurser, men visjonen er å ekspandere samarbeidet også til andre forvaltningsorganisasjoner. – Samarbeid på prosesseringssiden er helt nødvendig for oss i de kommende årene. Våre opphavspersoner og musikkforlag forventer at vi kontinuerlig arbeider for å distribuere videre så mye som overhodet mulig. I en verden hvor digitalisering for mange har ført til redusert omsetning, ser vi på kostnadsreduksjoner som en måte å differensiere oss på. Vi tror sterkt at rettighetshaverne vil bedømme våre organisasjoner ut i fra hvor effektive vi er og hvor mye vi kan yte overfor dem. Polaris Nordic vil være et verktøy for å oppnå dette, sier Cato Strøm, adm. dir i TONO. – Gjennom mange år har de nordiske forvaltningsorganisasjonene jobbet tett sammen i et uformelt nettverk. Det er nå på tide å ta samarbeidet videre til det neste nivået. Gjennom å bruke det samme back end-systemene kan vi ensrette våre prosesser og strukturer, og på den måten skape enda større verdi for våre rettighetshavere, sier KODAs adm.dir Anders Lassen. Ved siden av å utvikle et felles backend-system, vil Polaris Nordic forhandle avtaler for alle tre organisasjoner, for eksempel innen IT-investeringer og tjenester som verksdatabaser etc.

– I en verden med økt konkurranse om rettigheter er det av avgjørende betydning at vi kan bevise for rettighetshaverne at vi er nøysomme, og med evne til å samle oss for å gi fordeler til våre medlemmer og rettighetshavere, sier Teostos adm. dir Katri Sipilä. Cato Strøm, adm. dir i TONO, mob. 922 16 319, e-post Willy Martinsen, kommunikasjonssjef TONO, mob. 909 65 254, e-post:

For H&M er musikk en del av handleopplevelsen

­ I en undersøkelse utført av TONOs britiske søsterselskap PRS for Music oppga 90 prosent at de foretrekker å gå inn i en butikk som spiller musikk fremfor en som ikke gjør det. Musikk brukes av mange butikker for å skape en hyggelig atmosfære. Men har du tenkt på at musikk kan være et strategisk virkemiddel for å skape trivsel og en god handleopplevelse? Hos H&M-kjeden overlates ingenting til tilfeldighetene:

– Musikken skal gjenspeile vår forretningsidé: Mote og kvalitet til beste pris. Musikkmiksen skal ligge i forkant, være levende og variert, med en blanding av kjente hits og up-and-coming artister. Den følger innimellom også aktuelle kampanjer, for eksempel spilte vi flere låter av Lana Del Rey under høstkampanjen med henne i fjor, forteller Kristin Fjeld, PR-sjef i H&M Norge. Fjeld forteller at musikken er en selvsagt del av H&M-butikkenes interiør. Og på samme måte som alle butikkene har identisk fysisk butikkinteriør, bruker også alle butikkene den samme musikken. Kjeden har til og med etablert et eget musikkråd som håndplukker musikken som brukes! – Vi har retningslinjer for hvilken type musikk som skal spilles, forteller Fjeld. ­– Den samme musikken brukes i alle butikkene, og listene byttes ut med jevne mellomrom.  Musikk bidrar til en god handleopplevelse, men også butikkmedarbeiderne synes musikk er en hyggelig del av arbeidsdagen, sier hun. H&M etablerte seg i Norge i 1964, som det første landet utenfor Sverige. Selskapet har hatt dialog med TONO om bruk av musikk gjennom hele sin historie her. Å klarere rettighetene til musikken handler om profesjonalitet: – Siden H&M har butikker i 48 land er et godt samarbeid med artistenes og låtskrivernes organisasjoner i forskjellige land, slik som TONO, avgjørende for at musikken i butikken oppleves som positiv blant våre kunder, avslutter Fjeld.

 

 

Klassekampen omtaler TONOs høringssvar

Saken ble trykket i avisen 25. april, og TONOs kommunikasjonssjef er intervjuet på bakgrunn av høringssvaret. Artikkelen har overskriften «Slakter digitalt utvalg», med stikktittelen «Tono tar avstand fra at opphavsretten skal mykes opp for å styrke digitalisering».

– Kollektiv forvaltning av rettigheter gjør det mulig for dagens opphavspersoner å forhandle med tjenester som Wimp og Spotify, uttaler kommunikasjonssjef Willy Martinsen til Klassekampen, og peker på at uten kollektiv forvaltning ville distributører ha måttet innhente individuell tillatelse fra alle komponister, tekstforfattere og musikkforlag for å kunne benytte deres musikk. TONO har 23 000 medlemmer og lisensierer også musikk for flere millioner rettighetshavere i andre land.

Saken er ikke publisert på nett, men kan bestilles ved å kontakte Klassekampen på 21 09 30 00.