TONO_logo_fremhevet

Nye representanter i sentrale organer

På TONOs årsmøte torsdag 11. juni ble det blant annet valgt nye medlemmer til TONOs styre og andre sentrale organer.

Det var tolv punkter på agendaen på TONOs årsmøte, som ble avholdt i Samfunnssalen på Arbeidersamfunnets plass 1 i Oslo torsdag 11. juni. Det ble gitt enstemmig tilslutning til alle punktene.

Styret
For styrets del var det i år valg på fem representanter og fem vararepresentanter. Følgende personer ble valgt for to år:

Representant Vararepresentant
NOPA Bjørn Eidsvåg (gjenvalg) Tove Bøygard (1. vara) (ny)
NKF Åse Hedstrøm (gjenvalg) Glenn Erik Haugland (1. v.) (gjenvalg)
MF Jan Stefan Bengtsson (ny) Lisbet Frøystadvåg (2. vara) (gjenvalg)
Fri plass Bendik Hofseth, NOPA (gjenvalg) Bugge Wesseltoft (gjenvalg)
  Ine Kristine Hoem (gjenvalg) Knut Schreiner, NOPA (gjenvalg)

Foreningenes vararepresentanter er henholdsvis 1. eller 2. vara for sin forenings styregruppe, mens vararepresentanter på fri plass er personlige.

TONOs styre ser etter dette slik ut for perioden 2015/2016:

Representant Vararepresentant
NOPA Ingrid Kindem Tove Bøygard (1. vara) Bent Åserud (2. vara)
  Bjørn Eidsvåg
NKF Åse Hedstrøm Glenn Erik Haugland (1. vara) Kristin Bolstad (2. vara)
  Bjørn Bolstad Skjelbred
MF Jan Stefan Bengtsson Unni Boretti (1. vara)Lisbet Frøystadvåg (2. vara)
  Stine Lieng
Fri plass Bendik Hofseth, NOPA Bugge Wesseltoft
  Rita Engedalen Stian Westerhus
  Ine Kristine Hoem Knut Schreiner, NOPA
Ansattrepr. Ellen Tove Gunleiksen Glenn Tommy Nilsen, 1 vara Håvard Offer-Ohlsen, 2. vara Lina Marie Langøien, 3 vara Ingrid Elise Østgård, 4 vara
  Wegar Gundersen

Kontrollkomiteen
Til kontrollkomiteen ble det valgt inn tre nye representanter, samt tre nye vararepresentanter. Følgende personer ble valgt for 2 år, og utgjør dermed TONOs kontrollkomité i perioden 2015-2017:

  Representant Vara
NOPA Ragnar Bjerkreim (ny) Morten Halle
NKF Asbjørn Schaathun Therese Birkelund Ulvo (ny)
MF Philip Kruse (ny) Finn Schløsser-Møller (ny)
Fri plass Benedicte Maurseth Thorbjørn Dyrud (ny)
Arving Guri Egge (ny) Elin Prøysen


Frie plasser i stipendkomiteen
TONOs stipendkomite består av to medlemmer fra NOPA, to fra Norsk Komponistforening, ett fra Musikkforleggerne og to frie plasser. Foreningenes representanter utpekes av foreningene, mens TONOs årsmøte velger representanter til de frie plassene. Valgkomiteens innstilling var gjenvalg av begge de frie representanter, noe årsmøtet ga sin tilslutning til. Dermed er følgende personer valgt for 2 år (perioden 2015-2017) til TONOs stipendkomité:

Representant Vara
Fri plass Solveig Slettahjell, NOPA Hanne Kolstø
Fri plass Alexander Rishaug Hedvig Mollestad Thomassen (ny)


Valgkomite

Valgkomiteens representater blir innstilt av TONOs styre, og velges for to år. Styrets forslag til ny valgkomité ble tatt opp til samlet avstemning og enstemmig vedtatt. Følgende personer ble valgt for 2 år, og utgjør dermed TONOs valgkomité i perioden 2015-2017:

Representant Vara
NOPA Lars Martin Myhre (ny) Karoline Krüger (ny)
MF Kai Robøle (ny) Jan Paulsen (gjenvalg)
NKF Nils Henrik Asheim (gjenvalg) Helge Sunde (gjenvalg)
Fri plass Hanna Paulsberg, NOPA (ny) Dag Erik Knedal Andersen (ny)

Valgkomiteen for 2013 til 2015 har bestått av Unni Løvlid (fri plass/uavh), Jon-Willy Rydningen (NOPA), Steinar Fjeld (Musikkforleggerne) og Nils Henrik Asheim (Norsk Komponisforening).

Øvrige saker
Åpning av møtet ble gjort ved styrets leder Bendik Hofseth, som redegjorde for den internasjonale situasjonen TONO befinner seg i. TONOs årsberetning og årsregnskap ble utdypet med en presentasjon av adm.dir Cato Strøm. Revisor Nitschke AS, ved statsautorisert revisor Rune Bergseng, redegjorde deretter overfor årsmøtet at det ikke var noe å bemerke til årsregnskapet for 2014 eller øvrige forhold.

TONOs gruppeforeninger NOPA, Norsk komponistforening og Musikkforleggerne redegjorde for sin aktivitet, og bruk av kulturelle midler, i 2014. Redegjørelsene ble tatt til etterretning. Kontrollkomiteens beretning ble også gjennomgått. Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for regnskapsåret 2014 ble godkjent. Kommunikasjonssjef Willy Martinsen gjorde i sin presentasjon rede for en rekke av de kommunikasjons- og omdømmetiltak TONO har arbeidet med det siste året. Det ble videre fastsatt godtgjørelser for TONOs styre og øvrige tillitsvalgte i TONO, samt honorarer til revisor.

Årsmøtet traff videre et enstemmig vedtak om endringer i sentrale begreper i TONOs vedtekter, ved at formelle medlemmer av samvirkeforetaket TONO SA skal benevnes som ”andelshavere”. Nitsche AS ble gjenvalgt som TONOs revisor.