Hjem // Om TONO // Fordelingsplan

Fordelingsplan

Sist endret på årsmøtet 8. mai 2010

Innholdsfortegnelse

Kapittel I // Generelle bestemmelser
§ 1 Vederlag for fremføring
§ 2 Vederlag for lydfesting
§ 3 Forvaltningskontrakt

Kapittel II // Anmeldelse og registrering av musikkverk
§ 4 Anmeldelse av musikkverk
§ 5 Registrering av musikkverk

Kapittel III // Fastsettelse av avregningsbeløp for fremføringer
§ 6 Fordeling ved fremføring
§ 7 Verkets fremføringstid
§ 8 Programrapporter
§ 9 Avregningsområder

Kapittel IV // Rettighetshavers andel i musikkverkets avregningsbeløp
§ 10 Hovedregler
§ 11 Bearbeiderandelen
§ 12 Arrangørandelen
§ 13 Tekstforfatterandelen
§ 14 Forlagsandelen
§ 15 Fordelingstabeller

Kapittel V // Fordelingsutvalget og musikk- og tekstfaglig utvalg
§ 16 Fordelingsutvalget
§ 17 Musikk- og tekstfaglig utvalg

Kapittel VI // Dokumentasjon og avregning
§ 18 Dokumentasjon og avregning

Kapittel VII // Klager og rettelser
§ 19 Reklamasjoner og klager
§ 20 Rettelser

Kapittel VIII // Endringer, ikrafttredelse mv.
§ 21 Endringer i fordelingsplanen
§ 22 Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

Kapittel I // Generelle bestemmelser

§ 1 Vederlag for fremføring

(1) Vederlag som TONO innkrever i løpet av et kalenderår for fremføringer lisensiert av TONO, skal, med fradrag av de omkostninger og avståelser som nevnt i TONOs vedtekter (heretter kalt “vedtektene”) § 58, fordeles på de fremførte musikkverk i samsvar med bestemmelsene i fordelingsplanens kapittel III.

(2) Avregningsbeløp som TONO mottar fra tilsvarende utenlandske selskaper for fremførte musikkverk i utlandet, fordeles uten fradrag av omkostninger og avståelser, jf. vedtektenes § 58 (3).

(3) Det beløp som etter (1) og (2) tilfaller det enkelte musikkverk, skal fordeles mellom rettighetshaverne i verket i samsvar med bestemmelsene i fordelingsplanens kapittel IV.

§ 2 Vederlag for lydfesting

(1) Vederlag for lydfesting som TONO mottar fra selskap som nevnt i (4), fordeles mellom rettighetshaverne i musikkverket i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV uten fradrag for omkostninger, jf. vedtektenes § 58 (4).

(2) Med lydfesting forstås i fordelingsplanen overføring av musikkverk til innretning som kan gjengi verket i lyd, eller lyd og bilde, og mangfoldiggjørelse og spredning av eksemplarer av slikt musikkverk.

(3) Avregningsbeløpet baseres på fonogrammets pris, musikkverkets spilletid i forhold til fonogrammets spilletid og rettighetshavernes andeler i musikkverket. Ved fremføring av lydfestede verk, se § 6.

(4) TONOs forvaltning av lydfestingsrettigheter til musikkverk kan overdras til Nordisk Copyright Bureau (NCB) eller lignende selskap overensstemmende med den til enhver tid gjeldende avtale mellom TONO og vedkommende selskap.

§ 3 Forvaltningskontrakt

(1) For at en rettighetshaver i et musikkverk skal få andel i avregningsbeløpet, må rettighetshaveren enten
a) ha sluttet forvaltningskontrakt med TONO og etter anmeldelse av musikkverket ha fått godkjent sin rett i musikkverket etter bestemmelsene i kapittel II, eller
b) ha sluttet forvaltningskontrakt med organisasjon som TONO har gjensidighetsavtale med.

(2) TONO slutter forvaltningskontrakt (jf. vedtektenes § 6) med
a) komponister og tekstforfattere;
b) bearbeidere, arrangører og oversettere;
c) musikkforlag og andre som har fått seg overdratt forlags-, fremførings- eller lydfestingsrettigheter;
d) arvinger eller representanter for arvinger etter rettighetshavere som nevnt i a eller b.

Kapittel II // Anmeldelse og registrering av musikkverk

§ 4 Anmeldelse av musikkverk

(1) Rettighetshaveren skal, på den måten som styret bestemmer, anmelde til TONO musikkverk vedkommende har rettigheter i. Et musikkforlag kan anmelde musikkverk på vegne av andre rettighetshavere. Dersom anmeldelse ikke er skjedd senest i forbindelse med at musikkverket gjøres tilgjengelig for allmennheten, eller innen den frist styret fastsetter, bortfaller retten til avregning for vedkommende år.

(2) Anmeldelsen skal inneholde følgende opplysninger:
a) Musikkverkets tittel og art, antall satser og selvstendige deler
b) Rettighetshavere i musikkverket
c) Antatt spilletid for hele musikkverket og selvstendige deler av det
d) Tilleggsopplysninger som anses nødvendige

(3) Dersom det er tvil om hvorvidt verket kan registreres som avregningsberettiget, jf. § 5 (1), kan TONO kreve å tilsendt et eksemplar av musikkverket i nedskrevet og/eller innspilt form. Blir dokumentasjon i et slikt tilfelle ikke skaffet tilveie innen rimelig tid, avgjøres saken på grunnlag av de foreliggende opplysninger. Avgjørelsen kan påklages til musikk- og tekstfaglig utvalg, jf. § 17 (2). Samtykke fra alle rettighetshavere i verket skal foreligge innen verket anmeldes. TONO kan når som helst kreve dokumentasjon for at slikt samtykke er gitt. Dersom det viser seg umulig å få kontakt med rettighetshaveren og det må antas at rettighetshaveren ville ha gitt samtykke, kan administrasjonen godkjenne verket uten slik dokumentasjon. Avgjørelsen kan påklages til musikk- og tekstfaglig utvalg.

(4) Samtykke som nevnt i (3), andre avsnitt gir ikke rett til andel i musikkverkets avregningsbeløp med mindre det foreligger en skriftlig bekreftelse fra opphaveren eller fra hans eller hennes forlag om at slik andel gis (se også § 11 (2), § 12 (2) og § 13 (5), første avsnitt).

(5) Bevisst uriktige opplysninger i forbindelse med anmeldelsen av et musikkverk, kan medføre
a) at forvaltningskontrakten sies opp, jf. vedtektenes § 6 (5), og/eller
b) at vedkommende ilegges et gebyr opptil kr 10.000,-. Gebyret kan motregnes mot eventuelt forfalt eller fremtidig krav på avregning.

(6) For musikkverk som forvaltes av organisasjon som TONO har gjensidighetsavtale med, gjelder bestemmelsene fastsatt i avtalen og CISACs regelverk.

§ 5 Registrering av musikkverk

(1) Musikkverk som er anmeldt i samsvar med kravene i § 4, skal registreres som avregningsberettiget, med mindre:
a) musikkverket ikke forvaltes av TONO fordi det ikke foreligger forvaltningskontrakt med noen rettighetshaver som har rettigheter i verket;
b) musikkverket ikke har vern i Norge;
c) musikkverket er plagiat eller på annen måte strider mot en opphavers eller et forlags rettigheter;
d) musikkverket er av en slik art at det ikke kan innlemmes i TONOs repertoar.

(2) Er som rettighetshaver i musikkverket oppgitt noen som ikke har forvaltningskontrakt med TONO eller med organisasjon TONO har gjensidighetsavtale med, bør vedkommende anmodes om å søke forvaltningskontrakt dersom det må antas at vedkommende fyller vilkårene for å inngå slik kontrakt.

(3) Når et musikkverk er registrert, skal TONO underrette anmelderen om dette og om hva registreringen innebærer. Kan et musikkverk ifølge (1) ikke registreres, underrettes anmelderen om dette og om grunnen til at verket ikke kan registreres.

(4) Musikkverk som forvaltes av organisasjon som TONO har gjensidighetsavtale med, er avregningsberettiget, med mindre verket faller inn under (1) b, c eller d.

Kapittel III // Fastsettelse av avregningsbeløp for fremføringer

§ 6 Fordeling ved fremføring

(1) Alle fremføringsområder deles i avregningsområder av styret, som avgjør i hvilken grad avregningene på de ulike avregningsområdene, foruten fremføringstiden (jf. § 7), skal være avhengig av fremføringens faktor(er) (jf. § 9 (1)).

(2) Innkrevd vederlag uten identifiserbare rettighetshavere, samt programløse midler, avregnes på de avregningsområder som styret bestemmer.

(3) Når det beregnede avregningsbeløp for fremføringen av ett eller flere verk ved en fremføringssituasjon står i åpenbart misforhold til det innbetalte vederlaget, enten dette skriver seg direkte fra den aktuelle fremføringen eller vederlaget er en del av en fellesavtale som dekker mange årlige fremføringer, tilligger det fordelingsutvalget å fastsette vederlaget for de aktuelle fremføringene.

(4) Fordelingsutvalgets avgjørelse kan påklages etter reglene i kapittel VII.

§ 7 Verkets fremføringstid

Dersom den aktuelle tid verket har vært fremført er oppgitt, legges denne til grunn for avregningen. Ellers legges til grunn den spilletid som er oppgitt i verksanmeldelsen. Dersom spilletiden i sistnevnte fall ikke er oppgitt i verksanmeldelsen, brukes en standardtid.

§ 8 Programrapporter

(1) Mottatte programrapporter fra ansvarlig arrangør legges til grunn for avregningen. Styret gir, etter innstilling fra fordelingsutvalget, regler for hvilke programrapporter som skal legges til grunn. Det fremlagte programunderlag kan suppleres med andre oppgaver eller rapporter. Dersom det mangler programunderlag ved fremføringer i kabelnett av kringkastingsendinger fra utenlandske stasjoner, skal inntil 15% av nettovederlaget avsettes til subforlag etter at avståelser og omkostninger som er nevnt i § 1 (1), er fratrukket.

(2) Avgir rettighetshaver bevisst uriktige opplysninger i forbindelse med programrapportering, får bestemmelsene i§ 4 (5) tilsvarende anvendelse.

§ 9 Avregningsområder

(1) De vedtatte fremføringsområder plasseres i avregningsområder med eventuelt vedtatte fremføringsfaktorer. Inndelingen i avregningsområder, samt fremføringsfaktorene, kan endres av styret etter innstilling fra fordelingsutvalget.

(2) Avregning til det enkelte musikkverk som TONO forvalter, og som er berettiget til avregning etter bestemmelsene i kapittel II, skal bare skje når det ved godkjent programrapport anses godtgjort at vederlagspliktig fremføring har funnet sted. Vederlag må også være betalt. Selv om vederlag ikke er betalt, kan styret i særskilte tilfelle likevel tilkjenne avregning. Denne avregning må likevel ikke beregnes med høyere fremføringsfaktor enn det musikkverket ellers ville ha fått, og under enhver omstendighet ikke med høyere fremføringsfaktor enn laveste konsertgruppe. Ved spesielle arrangementer der billettinntekten går til humanitære formål, kan styret frita for innbetaling av vederlag. Ved avregning for slike arrangementer får bestemmelsen i dette punkts andre avsnitt, siste setning, tilsvarende anvendelse.

(3) Styret fastsetter nærmere regler om fordelingen av avregningsbeløp innenfor avregningsområdene for det enkelte år, eventuelt etter innstilling fra fordelingsutvalget, jf.§ 16.

Kapittel IV Rettighetshavers andel i musikkverkets avregningsbeløp

§ 10 Hovedregler

(1) Musikkverkets opphaverandel utgjør verkets avregningsbeløp med fradrag av den andel som eventuelt tilfaller forlag etter bestemmelsene i § 14.

(2) Komponistandelen utgjør opphaverandelen med fradrag av de andeler som eventuelt tilfaller andre opphavere til musikkverket etter §§ 11, 12 og 13. Når det settes ny tekst til musikk som ikke har vern i Norge utgjør komponistandelen som hovedregel 1/6.

(3) Reglene om fordelingen av musikkverkets andeler gjelder med mindre annen fordeling er avtalt mellom rettighetshaverne.

(4) En rettighetshavers andel er avregningsberettiget når verket er anmeldt og registrert i tråd med §§ 4 og 5.

§ 11 Bearbeiderandelen

(1) En bearbeidelse godkjennes som andelsberettiget når den innebærer en endring av originalverket som i vesentlig grad inneholder nykomponert materiale, dog uten at originalverkets identitet går tapt. Endring av originalverkets form, harmonisering og/eller instrumentering o.l. godtas som bearbeidelse bare hvis endringen innebærer en innsats av særlig nyskapende art.

(2) Bearbeiderandelen utgjør 1/2 komponistandel.

(3) Ved bearbeidelse av musikkverk som ikke har vern i Norge, kan musikk- og tekstfaglig utvalg ved fremføring fastsette bearbeiderandelen til full komponistandel. Ved lydfesting forhøyes bearbeiderandelen automatisk til full komponistandel.

(4) Ved bearbeidelse av musikkverk med beskyttet tekst, og hvor teksten følger bearbeidelsen, skal tillatelse også foreligge fra tekstforfatteren. § 4 (3), andre avsnitt gjelder tilsvarende.

§ 12 Arrangørandelen

(1) Et arrangement godkjennes som andelsberettiget når det inneholder elementer av nyskapende art, men uten i vesentlig grad å endre originalverkets form, harmonisering eller tematisk/rytmisk materiale. Følgende endringer av originalverket berettiger ikke til arrangørandel:
a) Tilføyelser eller forandringer av dynamikk, frasering, ornamentering, fingersetning o.l.
b) Forenklinger, forkortelser eller redigeringsmessige forandringer
c) Transponeringer eller rene transkripsjoner
d) Instrumenteringer av ikke-nyskapende art
e) Andre lignende forandringer

(2) Arrangørandelen utgjør 1/3 av komponistandelen.

(3) Ved arrangement av musikkverk som ikke har vern i Norge, forhøyes ved lydfesting arrangørandelen automatisk til full komponistandel.

(4) Ved arrangement av musikkverk med beskyttet tekst, og hvor teksten følger arrangementet, skal tillatelse også foreligge fra tekstforfatteren. § 4 (3), andre avsnitt gjelder tilsvarende.

§ 13 Tekstforfatterandelen

Originaltekster
(1) Forfatter av originaltekst får andel i musikkverkets avregningsbeløp etter § 15, også når musikkverket fremføres/lydfestes uten tekst, jf. dog (2), (3) og (4).

(2) Er teksten skrevet til allerede eksisterende musikk, har forfatteren krav på andel bare når musikkverket fremføres/lydfestes med forfatterens tekst.

(3) Foreligger det flere tekster til samme musikkverk, gis tekstandel bare til forfatteren av den fremførte/lydfestede teksten. For oversettelse (subtekst), se (6), bokstav a og (7).

(4) Har et musikkverk med tekst vært gjenstand for godkjent bearbeidelse eller arrangement uten bruk av teksten, bortfaller tekstandelen.

(5) Tekstforfatterandelen utgjør 1/2 av opphaverandelen. Dersom teksten er skrevet til musikk som ikke har vern i Norge, forhøyes tekstforfatterandelen automatisk til full opphaverandel ved lydfesting.

Oversettelser og bearbeidelser av frie originaltekster

(6) Ved bruk av tekst som ikke har vern i Norge utgjør tekstandelen som hovedregel 1/6.
a. Oversettelser (subtekster) av frie originaltekster
Ved oversettelse av originaltekst som ikke har vern i Norge, tildeles oversetter tekstandelen. Dersom verken musikken eller originalteksten har vern i Norge, forhøyes oversetterandelen automatisk til full opphaverandel ved lydfesting.
b. Bearbeidelser av frie originaltekster
Ved bearbeidelse (omskrivning) av originaltekst som ikke har vern i Norge, kan musikk- og tekstfaglig utvalg tildele den som har foretatt bearbeidelsen (omskrivningen) tekstandelen. I tilfeller hvor den bearbeidede teksten fremstår som en ny originaltekst, kan musikk- og tekstfaglig utvalg tildele full tekstandel, se (5). Dersom verken musikken eller originalteksten har vern i Norge, forhøyes andel til den som har foretatt bearbeidelsen (omskrivningen) automatisk til full opphaverandel ved lydfesting.

Oversettelser (subtekster) av beskyttede originaltekster

(7) Er en oversettelse av originaltekst godkjent av originalforfatteren evt. dens forlag, tildeles oversetter 1/3 av tekstandelen. For musikkverk som er skapt eller antas skapt i samarbeid mellom komponist og forfatter, skal oversettelsen også være godkjent av komponisten.

Gjendiktning
(8) Gjendiktning som fremstår som et nytt og selvstendig diktverk, kan av musikk- og tekstfaglig utvalg godkjennes som originaltekst.

Musikkverk med stor forskjell i bruken av mengde tekst og musikk

(9) For et verk hvor det er en stor forskjell i bruken av mengde tekst og musikk, kan rettighetshaverne be TONO om et råd om fordelingen mellom musikk og tekst i verket. Når større avsnitt av et musikkverk har musikk uten tekst, kan TONO nedsette tekstandelen i forhold til musikkverkets spilletid. Tekst uten musikk medregnes normalt ikke i spilletiden.

Tekstandel for revydramatisk fremføring
(10) Selv om vederlagspliktig fremføring av musikkverket finner sted, gis ikke tekstandel for revydramatisk fremføring når forfatteren er prosentberettiget medarbeider i revyen, eller når han på annen måte mottar direkte oppgjør. Blir teksten fremført i annen sammenheng enn revydramatisk, eller lydfestet, gis tekstandel etter vanlige regler.

§ 14 Forlagsandelen

A. Originalforlag

(1) For at et forlag skal kunne bli andelsberettiget i et musikkverks avregningsbeløp, må forlaget ha inngått forlagskontrakt om vedkommende musikkverk med dets opphaver(e). Dersom forlaget ikke har kontrakt med alle rettighetshavere i musikkverket, får den som forlaget ikke har kontrakt med sin fulle andel med tilsvarende reduksjon av forlagsandelen. Komponist og tekstforfatter i beskyttede verk kan inngå forlagsavtale samlet eller hver for seg. Den andel forlaget etter TONOs fordelingsplan skal ha med grunnlag i en slik avtale, kan ikke fratas forlaget gjennom forlagsavtaler bearbeider/arrangør/oversetter gjør med sitt forlag uten samtykke fra komponistens/tekstforfatterens forlag. Forlaget må dessuten ha forvaltningskontrakt med TONO eller en annen organisasjon som TONO har gjensidighetsavtale med, jf. § 3.

(2) Forlagskontrakten må gi forlaget rett til andel i musikkverkets avregningsbeløp i samsvar med denne paragraf, og må gi forlaget både enerett og plikt til å utgi musikkverket så vel for avtalt tidsrom som for avtalt geografisk område.

(3) Forlaget skal anmelde sine rettigheter i musikkverket til TONO på det tidspunkt forlagsandelen skal tildeles, jf. (4). Anmeldelsen skal være vedlagt et eksemplar av verket.

(4) Ved fremføring tildeles forlagsandel fra og med det år verket er utgitt, hvis ikke annet er avtalt mellom opphaver og forlag. Slik avtale skal sendes TONO sammen med anmeldelsen av musikkverket. Ved lydfesting tildeles forlagsandel fra og med den avregningsperiode kontrakten er inngått. Tildeling av andel som nevnt kan bare skje når musikkverket er anmeldt før avregningsarbeidet er avsluttet for den aktuelle avregningsperiode.

(5) Utgivelse anses å ha funnet sted når musikkverket foreligger i et så stort antall trykte/ utgitte eksemplarer at det antas å dekke behovet i den almene handel, og i en form som muliggjør fremføring av musikkverket slik det foreligger fra opphaverens hånd.

(6) Forlagsandelen utgjør:
a) Fremføring: − Originalverk: 1/3 av musikkverkets avregningsbeløp. − Bearbeidelse av musikkverk som ikke har vern i Norge: 1/3 av musikkverkets avregningsbeløp. − Arrangement av slikt musikkverk som ikke har vern i Norge: 1/6 av musikkverkets avregningsbeløp.
b) Lydfesting: − Originalverk, bearbeidelse og arrangement av musikkverk som ikke har vern i Norge: 1/3 av musikkverkets avregningsbeløp. − Forlagsandelen kan forhøyes inntil 1/2 av avregningsbeløpet når opphaver og forlag er enige om dette (se (8)).
c) I musikkverk hvor bare tekst har vern i Norge: − 1/6 av avregningsbeløpet når verket er fremført med teksten, og 1/3 av avregningsbeløpet når verket er lydfestet med teksten.

(7) Har forlaget kontrakt med opphaver på deler av et musikkverk, tildeles forlagsandel bare for de deler forlaget har kontrakt på. Forlaget kan likevel få andel av hele verket hvis forlagskontrakten uttrykkelig sier dette.

(8) Har forlaget utbetalt forskudd til opphaveren kan forlaget innkassere opphaverens avregning inntil forskuddet er inndekket. Opphaveren og forlaget må i tilfelle sende erklæring til TONO om dette. Gjelder forskuddet konkrete komposisjoner, skal erklæringen også inneholde komposisjonenes titler. TONO vil fortsette å sende avregningsbilag til opphaveren selv om forskuddet ikke er inndekket. Når forskuddet er dekket hos forlaget, skal forlaget gi TONO beskjed. For land hvor NCB anser at særlige forhold gjør seg gjeldende, kan musikk- og tekstfaglig utvalg gi adgang til fravik fra disse bestemmelsene.

B. Subforlag

(9) For at et subforlag skal kunne bli andelsberettiget i et musikkverks avregningsbeløp, må subforlaget ha inngått kontrakt om vedkommende musikkverk med originalforlaget. Kontrakten skal fortrinnsvis inngås for minimum tre år, og subforlaget må være tilsluttet TONO eller en organisasjon som TONO har gjensidighetsavtale med. Subforlagsavtalen kan enten være for enkelte verk eller såkalte katalogavtaler.

Norske verk subforlagt i utlandet

(10) Et forlag kan etter skriftlig avtale med opphaveren overdra sin rett etter forlagskontrakten helt eller delvis til utenlandsk subforlag for nærmere bestemte territorier og tidsrom, jf. (9). I slike tilfelle forhøyes den samlede forlagsandel inntil 1/2 av avregningsbeløpet for musikkverket i vedkommende territorium/tidsrom. Blir musikkverket lydfestet i nytt arrangement eller tilsatt oversatt tekst i forbindelse med subforlegging i utlandet, kan den samlede andelen til original- og subforlag forhøyes til 2/3 etter avtale mellom opphaver og forlag. Forutsetningen er at andelen til vedkommende arrangør/oversetter dekkes av den samlede forlagsandel. Ved utbetaling av forskudd fra utenlandske subforlag gjelder ved lydfesting (8) tilsvarende.

Utenlandske verk subforlagt i Norge

(11) For avregningsberettiget utenlandsk musikkverk som er subforlagt i Norge, tildeles forlagsandel som er godkjent av vedkommende organisasjon TONO har gjensidighetsavtale med. Ved bearbeidelse og arrangement av musikkverk som ikke har vern i Norge, eller når bare teksten har vern i Norge, tildeles forlagsandel i samsvar med TONOs fordelingsregler, jf. § 15, tabell III a og III b, subforlagte verk.

§ 15 Fordelingstabeller

Tabell I – Andeler ved fremføring og lydfesting av beskyttede verk

A. Ikke-forlagte verk (manus)KARTOF
Komponist100,00
Komponist/bearbeider50,0050,00
Komponist/arrangør66,6733,33
Komponist/tekstforfatter50,0050,00
Komponist/bearbeider/tekstforfatter25,0025,0050,00
Komponist/arrangør/tekstforfatter33,3316,6750,00
Komponist/tekstforfatter/oversetter50,0033,3316,67
Komp/bearb/tekstforf/oversetter25,0025,0033,3316,67
Komp/arr/tekstforf/oversetter33,3316,6733,3316,67

B. Originalforlagte verkKARTOF
Komponist66,6733,33
Komponist/bearbeider33,3433,3333,33
Komponist/arrangør44,4522,22 33,33
Komponist/tekstforfatter33,34 33,3333,33
Komponist/bearbeider/tekstforfatter16,6716,6733,33 33,33
Komponist/arrangør/tekstforfatter22,2311,1133,3333,33
Komponist/tekstforfatter/oversetter33,34 22,2211,1133,33
Komp/bearb/tekstforf/oversetter16,6716,6722,2211,1133,33
Komp/arr/tekstforf/oversetter22,2311,1122,2211,1133,33

C. Subforlagte verkKARTOF
Komponist50,00 50,00
Komponist/bearbeider25,0025,0050,00
Komponist/arrangør33,3316,6750,00
Komponist/tekstforfatter25,00 25,00 50,00
Komponist/bearbeider/tekstforfatter12,50 12,50 25,00 50,00
Komponist/arrangør/tekstforfatter16,678,3325,0050,00
Komponist/tekstforfatter/oversetter25,0016,678,3350,00
Komp/bearb/tekstforf/oversetter12,5012,5016,678,3350,00
Komp/arr/tekstforf/oversetter16,678,3316,678,3350,00

Tabell II a – Andeler ved fremføring av beskyttet musikk med fri tekst

A. Ikke-forlagte verk (manus)KAROFri TF
Komponist/Fri tekst83,3316,67
Komponist/Bearbeider/Fri tekst41,6741,6716,67
Komponist/Arrangør/Fri tekst55,5527,7816,67
Komponist/Fri tekst/Oversetter83,3316,67
Komp/Bearb/Fri tekst/Oversetter41,6741,6616,67
Komp/Arr/Fri tekst/oversetter55,5527,7816,67

B. Originalforlagte verkKAROFriTF
Komponist/Fri tekst55,5611,1133,33
Komponist/Bearbeider/Fri tekst27,7827,7811,1133,33
Komponist/Arrangør/Fri tekst37,0418,5211,1133,33
Komponist/Fri tekst/Oversetter55,5611,1133,33
Komp/Bearb/Fri tekst/Oversetter27,78 27,7811,11 33,33
Komp/Arr/Fri tekst/oversetter37,0418,5211,1133,33

C. Subforlagte verkKAROFriTF
Komponist/Fri tekst41,678,3350,00
Komponist/Bearbeider/Fri tekst20,8420,838,3350,00
Komponist/Arrangør/Fri tekst27,7813,898,3350,00
Komponist/Fri tekst/Oversetter41,678,33 50,00
Komp/Bearb/Fri tekst/Oversetter20,8412,508,3350,00
Komp/Arr/Fri tekst/oversetter27,7813,898,33 50,00

Tabell II b – Andeler ved lydfesting av beskyttet musikk med fri tekst

A. Ikke-forlagte verk (manus)KAROFriTF
Komponist/Fri tekst100,00
Komponist/Bearbeider/Fri tekst50,0050,00
Komponist/Arrangør/Fri tekst66,6733,33
Komponist/Fri tekst/Oversetter83,3316,67
Komp/Bearb/Fri tekst/Oversetter41,6641,6716,67
Komp/Arr/Fri tekst/oversetter55,5527,7816,67

B. Originalforlagte verkKAROFriTF
Komponist/Fri tekst66,6733,33
Komponist/Bearbeider/Fri tekst33,3433,3333,33
Komponist/Arrangør/Fri tekst44,4522,2233,33
Komponist/Fri tekst/Oversetter55,5611,11 33,33
Komp/Bearb/Fri tekst/Oversetter27,7827,7811,11 33,33
Komp/Arr/Fri tekst/oversetter37,0418,5211,11 33,33

C. Subforlagte verkKAROFriTF
Komponist/Fri tekst50,0050,00
Komponist/Bearbeider/Fri tekst25,0025,0050,00
Komponist/Arrangør/Fri tekst33,3316,6750,00
Komponist/Fri tekst/Oversetter41,678,3350,00
Komp/Bearb/Fri tekst/Oversetter20,8320,848,3350,00
Komp/Arr/Fri tekst/oversetter27,7813,898,3350,00

Tabell III a – Andeler ved fremføring av frie verk

A. Ikke-forlagte verk (manus)Fri KARTOFri TF
Bearbeider50,0050,00
Arrangør66,6733,33
Bearbeider/beskyttet tekst25,0025,0050,00
Arrangør/beskyttet tekst16,6783,33
Bearb./Beskyttet tekst/ Oversetter25,0025,0033,3316,67
Arrangør/Beskyttet tekst/ Oversetter16,6755,5527,78
Bearbeider/Fri tekst25,0025,0050,00
Arrangør/Fri tekst33,3316,6750,00
Bearbeider/Fri tekst/ Oversetter25,0025,0016,6733,33
Arrangør/Fri tekst/ Oversetter33,3316,6716,6733,33
Beskyttet tekst alene16,6783,33
Oversatt tekst alene50,0016,6733,33

B. Originalforlagte verk (manus)Fri KARTOFri TF
Bearbeider33,3333,3433,33
Arrangør55,5527,7816,67
Bearbeider/beskyttet tekst16,6616,6733,3333,33
Arrangør/beskyttet tekst11,1155,5633,33
Bearb./Beskyttet tekst/Oversetter16,6616,6722,2211,1133,33
Arrangør/Beskyttet tekst/Oversetter11,11 37,0418,5233,33
Bearbeider/Fri tekst16,6616,6733,3333,33
Arrangør/Fri tekst27,7813,8941,6616,67
Bearbeider/Fri tekst/Oversetter16,6716,6711,1122,2233,33
Arrangør/Fri tekst/Oversetter27,7813,8913,8927,7716,67
Beskyttet tekst alene11,11 55,5633,33
Oversatt tekst alene41,6713,8927,7716,67

C. Subforlagte verkFri KARTOFri TF
Bearbeider25,0025,0050,00
Arrangør50,0025,0025,00
Bearbeider/beskyttet tekst12,5012,5025,0050,00
Arrangør/beskyttet tekst8,3341,6750,00
Bearb./Beskyttet tekst/Oversetter12,5012,5016,678,3350,00
Arrangør/Beskyttet tekst/Oversetter8,3327,7813,8950,00
Bearbeider/Fri tekst12,5012,5025,0050,00
Arrangør/Fri tekst25,0012,5037,5025,00
Bearbeider/Fri tekst/Oversetter12,5012,508,3316,6750,00
Arrangør/Fri tekst/Oversetter25,0012,5012,5025,0025,00
Beskyttet tekst alene8,3341,6750,00
Oversatt tekst alene37,5012,5025,0025,00

Tabell III b – Andeler ved lydfesting av frie verk

A. Ikke-forlagte verk (manus)Fri KARTOFri TF
Bearbeider100,00
Arrangør100,00
Bearbeider/beskyttet tekst50,0050,00
Arrangør/beskyttet tekst16,6783,33
Bearb./Beskyttet tekst/Oversetter50,0033,3316,67
Arrangør/Beskyttet tekst/Oversetter16,6755,5527,78
Bearbeider/Fri tekst100,00
Arrangør/Fri tekst100,00
Bearbeider/Fri tekst/Oversetter50,0050,00
Arrangør/Fri tekst/Oversetter50,0050,00
Beskyttet tekst alene100,00
Oversatt tekst alene100,00

B. Originalforlagte verk (manus)Fri KARTOFri TF
Bearbeider66,6733,33
Arrangør66,6733,33
Bearbeider/beskyttet tekst33,3433,3333,33
Arrangør/beskyttet tekst11,1155,5633,33
Bearb./Beskyttet tekst/Oversetter33,3422,2211,1133,33
Arrangør/Beskyttet tekst/Oversetter11,1137,0418,5233,33
Bearbeider/Fri tekst66,6733,33
Arrangør/Fri tekst66,6733,33
Bearbeider/Fri tekst/Oversetter33,3433,3333,33
Arrangør/Fri tekst/Oversetter33,3333,3333,33
Beskyttet tekst alene66,6733,33
Oversatt tekst alene66,6733,33

C. Subforlagte verk (manus)Fri KARTOFri TF
Bearbeider50,0050,00
Arrangør50,0050,00
Bearbeider/beskyttet tekst25,0025,0050,00
Arrangør/beskyttet tekst8,3341,6750,00
Bearb./Beskyttet tekst/Oversetter25,0016,678,33 50,00
Arrangør/Beskyttet tekst/Oversetter8,3327,7813,8950,00
Bearbeider/Fri tekst50,0050,00
Arrangør/Fri tekst50,0050,00
Bearbeider/Fri tekst/Oversetter25,0025,0050,00
Arrangør/Fri tekst/Oversetter25,0025,0050,00
Beskyttet tekst alene50,0050,00
Oversatt tekst alene50,0050,00

Kapittel V Fordelingsutvalget og musikk- og tekstfaglig utvalg

§ 16 Fordelingsutvalget

(1) Fordelingsutvalget avgir innstilling til styret om:
a) endringer i fremføringsområdene, avregningsområdene og deres eventuelle faktorer, jf. §§ 6 og 9;
b) saker etter § 6 (3);
c) andre saker som det er naturlig at fordelingsutvalget forbereder for styret;
d) endringer i fordelingsplanen, jf. § 21;
e) andre saker som styret pålegger det, eller som utvalget tar opp etter eget initiativ.

(2) Fordelingsutvalget behandler klager på avregningsavdelingens avgjørelser som gjelder fremføringen, jf. § 19 (2).

(3) Styret kan tildele fordelingsutvalget myndighet til å treffe endelig vedtak i bestemte saker. Vedtak i slike saker skal treffes ved enstemmighet.

§ 17 Musikk- og tekstfaglig utvalg

(1) Musikk- og tekstfaglig utvalg gir uttalelse og innstilling i de saker som pålegges det av styret.

(2) Musikk- og tekstfaglig utvalg behandler klager på administrasjonens avgjørelser når det gjelder
a) å avgjøre om anmeldte norske musikkverk kan registreres som avregningsberettigede, jf. §§ 4 og 5;
b) å fastsette/korrigere spilletiden på de anmeldte musikkverk;
c) å avgjøre bearbeider- og arrangørandel;
d) andre avgjørelser som ikke gjelder fremføringen, jf. § 20 (2), andre avsnitt.

(3) Ved behandling av musikkverk hvor et utvalgsmedlem er opphaver eller musikkforlag, skal vedkommende fratre. Likeså skal et utvalgsmedlem fratre når det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Avgjørelsen av habilitetsspørsmålet treffes av musikk- og tekstfaglig utvalg, uten at vedkommende utvalgsmedlem deltar. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham eller henne inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem varsles eller innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Vedtak i saker hvor det har vært tvil om habilitet, skal skje ved enstemmighet. Ved dissens skal fastsettelsen rapporteres til styret eller den eller de styret utpeker, som treffer endelig vedtak.

(4) Musikk- og tekstfaglig utvalg gir uttalelse i musikk- og tekstfaglige spørsmål som blir forelagt det av administrasjonen.

(5) Dersom en rettighetshaver ønsker det, kan musikk- og tekstfaglig utvalg foreta fornyet vurdering i saker der rettighetshaverne har bedt TONO om et råd om fordelingen mellom musikk og tekst i verket, jf. § 13 (11).

(6) Styret kan tildele musikk- og tekstfaglig utvalg myndighet til å treffe endelig vedtak i bestemte saker. Vedtak i slike saker skal treffes ved enstemmighet.

Kapittel VI Dokumentasjon og avregning

§ 18 Dokumentasjon og avregning

Alle saker som gjelder konkrete dokumentasjons- og avregningsspørsmål behandles i første instans av TONOs administrasjon.

Kapittel VII Klager og rettelser

§ 19 Reklamasjoner og klager

(1) En avgjørelse truffet av TONOs administrasjon, fordelingsutvalget eller musikk- og tekstfaglig utvalg kan påklages til TONO av en rettighetshaver som blir berørt av avgjørelsen. Klagen må være innsendt skriftlig, vedlagt dokumentasjon, og innen de frister som er nevnt nedenfor, regnet fra den dag avgjørelsen er kommet frem til rettighetshaveren. Den instans som har fattet avgjørelsen det klages over, kan velge å omgjøre sin avgjørelse.

(2) TONOs administrasjon avgjør en rettighetshavers reklamasjon på avregninger og lignende. Reklamasjonen må være innsendt innen seks uker etter at avregningen/meddelelsen er kommet frem til rettighetshaveren. Administrasjonens vedtak i reklamasjonssaker, kan innen tre uker påklages til fordelingsutvalget i saker som gjelder fremføringen, og til musikk- og tekstfaglig utvalg i saker som ikke gjelder fremføringen. Styret avgjør i tvilstilfeller hvilken instans som er rette klageinstans. Fordelingsutvalgets eller musikk- og tekstfaglig utvalgs avgjørelse kan innen tre uker påklages videre til styret, som behandler og endelig avgjør saken.

(3) Klagefristen for andre avgjørelser truffet av fordelingsutvalget eller musikk- og tekstfaglig utvalg er seks uker. Dersom fordelingsutvalget eller musikk- og tekstfaglig utvalg fastholder sin avgjørelse, behandles klagen av styret som endelig avgjør saken.

(4) Tekstforfatter/oversetter har bare klagerett dersom vedkommende er eneste beskyttede opphaver i musikkverket.

(5) Er klagefristen oversittet, er klageretten bortfalt.

(6) Dersom en rettighetshaver ikke har anmeldt et musikkverk vedkommende har rettigheter i innen avregningsarbeidet av den aktuelle musikkrapporten er avsluttet, bortfaller klageretten for gjeldende fremføring, jf. § 4 (1), andre avsnitt. I saker hvor dette får særlig urimelige konsekvenser, kan musikk- og tekstfaglig utvalg likevel forelegge en klage for styret, som endelig avgjør saken, etter innstilling fra utvalget.

(7) Klage fra selskap som TONO har gjensidighetsavtale med, behandles i samsvar med vedkommende avtale og CISACs regelverk.

(8) Er en rettighetshaver av den oppfatning at avregningsbeløp mottatt fra selskap som TONO har gjensidighetsavtale med, ikke kan være korrekt, skal henvendelsen oversendes vedkommende selskap.

(9) Ved klagebehandling gjelder habilitetsbestemmelsen i § 17 (3) tilsvarende så langt den passer.

§ 20 Rettelser

(1) Rettelse foretatt etter rettidig klage fra rettighetshaver, får virkning fra og med den avregning som blir berørt av rettelsen.

Skyldtes den opprinnelige avgjørelsen at rettighetshaveren ga uriktige eller ufullstendige opplysninger, får rettelsen likevel virkning som nevnt i (2), første avsnitt.

(2) Rettelse foretatt av eget tiltak får virkning fra den avregningsperiode som ikke er avsluttet når rettelsen foretas.
I spesielle tilfelle, og særlig dersom det foreligger en feil fra TONOs side, kan styret etter innstilling fra musikk- og tekstfaglig utvalg gi rettelsen tilbakevirkende kraft, men ikke for mer enn tre avsluttede avregningsår.

Kapittel VIII Endringer, ikrafttredelse mv.

§ 21 Endringer i fordelingsplanen

(1) Beslutning om å endre fordelingsplanen treffes av årsmøtet. Beslutningen krever tilslutning fra minst syv tideler av de avgitte stemmene.

(2) Endringer i fordelingsplanen kan tidligst besluttes på ordinært årsmøte i 2013, med mindre et fulltallig styre enstemmig foreslår noe annet, eller endringsforslag fremsatt av andre (enn et enstemmig styre) vedtas enstemmig av årsmøtet.

§ 22 Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

* Fordelingsplanen ble sist endret av TONOs årsmøte 8. mai 2010 (§§ 10, 12, 13 og 15), og gjelder i nærværende ordlyd for verk anmeldt fra og med 1.1.2011. Verk anmeldt t.o.m. 31.12.2010 endrer ikke fordeling som følge av disse endringene.