Hjem // Om TONO // Kulturelle midler

Kulturelle midler

Etter TONOs vedtekter §58 settes hvert år av inntil 10 prosent av TONOs inntekter til Kulturelle midler. Midlene brukes til å finansiere TONOs stipendordninger, og til å fremme nasjonale musikkulturelle formål gjennom TONOs tre gruppeforeninger, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne.

 

Gruppeforeningene er medlemsorganisasjoner som er representert i TONOs styre og øvrige komiteer og utvalg, og som arbeider for å bedre rammevilkårene for komponister og tekstforfattere i Norge blant annet gjennom politisk påvirkning. Foreningene arbeider også med kompetanseheving gjennom blant annet kursing og workshops, og har mange støtte- og stipendordninger. Mer om dette kan du lese under. I 2022 utgjorde de kulturelle midlene 46 326 273 millioner kroner, noe som tilsvarte et gjennomsnittlig fradrag til kulturelle midler fra TONOs fordelingssum på 7,08 prosent.

De kulturelle midlene fordeles slik:

1/3 til stipend, hvorav 7/8 deles ut gjennom TONO-stipendet og Unge Talenter, og 1/8 gjennom Musikkforleggernes stipendordning.

2/3 forvaltes av NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne, og som skal bruke dem til det beste for deg som er komponist, sangtekstforfatter eller driver musikkforlag.

 

 

TONO og gruppeforeningenes søkbare ordninger

Mange av ordningene som forvaltes av gruppeforeningene er åpne for alle TONO-medlemmer. Under vil du finne en samlet oversikt over disse. Noen ordninger er forbeholdt foreningenes egne medlemmer. Du finner oversikt over disse på foreningenes nettsider. Alle TONOs medlemmer bør, og vil ha nytte av, å sette seg inn gruppeforeningenes arbeid.

Fordeling_stipender

Ordninger under TONO

• TONO-stipendet

TONO-stipendet finansieres av de kulturelle midlene, og deles ut årlig til TONO-medlemmer på bakgrunn av søknader. I 2023 delte TONO ut 12 050 000 kroner fordelt på 430 TONO-stipender.

 

• Unge Talenter-stipendet

TONO deler ut stipender til unge TONO-medlemmer for å oppmuntre og inspirere unge komponister og sangtekstforfattere innen alle sjangre til å skrive ny musikk. I 2023 delte TONO ut 2 010 000 kroner fordelt på 390 Unge Talenter-stipender.

Les om TONOs stipender her.

TONO-logoer_whiteBackground

Ordninger under NOPA

(Norsk forening for komponister og tekstforfattere)

• NOPAs prosjekttilskudd

NOPA gir årlige tilskudd til tiltak av musikkpolitisk karakter som kommer populærmusikken og norske opphavere til gode. I denne ordningen kan det søkes om tilskudd til eksempelvis låtskriververksted, masterclass, foredrag, kurs, seminarer, arrangering av noter, formidling av musikkunnskap gjennom podcast eller bok. Aktiviteten det søkes om må komme opphavere som gruppe og populærmusikk direkte til gode. Prosjektet skal fremme populærmusikk og ha allmenn interesse, og det stilles krav til at søker er profesjonell opphaver, arrangør eller aktør i kulturfeltet

Søknader behandles av NOPAs styre, som selv også kan initiere prosjekter og tiltak. Det er to årlige søknadsfrister: 15. mars og 15. oktober. Ordningen er åpen for alle TONOs medlemmer. Les mer om ordningen her

• NOPAs stipend til unge talenter

NOPAs stipend til unge talenter gis til unge opphavere som skal arbeide med egen musikk. Hvert tilskudd er på kr 20.000. Det settes ingen krav til hva pengene skal brukes til så lenge det kan kobles til musikalsk arbeid. Søkeren må være under 24 år og medlem i TONO. Søknadsfristen er 1. november. Les mer om ordningen her.

• NOPAs EØS-prosjekter

NOPA er partner i flere prosjekter i Europa, for å gi opphavere muligheter til inntekt, kunnskapsbygging og internasjonal erfaring. I 2022 og 2023 har vi prosjekter i Tsjekkia, Litauen, Portugal, Slovakia og Romania. Les mer om prosjektene her.

Søknadsfristene annonseres på NOPAs nettsider.

• Arbeidsbolig i Berlin

Cantus sin arbeidsleilighet i Berlin (en av i alt tre arbeidsboliger som forvaltes av NOPA) kan benyttes av alle TONO-medlemmer innen populærmusikkfeltet. Alle gjester betaler en egenandel på kr 1 500 per person per uke, uansett om man er medlem av NOPA eller ikke. Les mer om arbeidsboligen, og søk om opphold på NOPAs nettsider.

NOPA_logo

Ordninger under NKF

(Norsk Komponistforening)

• Støtte til innspilling og utgivelse

Formålet med ordningen er å støtte innspilling og utgivelse av ny, norsk kunstmusikk. Registrerte plateselskap, organisasjoner, ensembler og komponister kan her søke om tilskudd til innspilling og utgivelse av musikk. Ordningen har to søknadsfrister per år: 1. mars og 1. oktober. Ordningen er delfinansiert av de kulturelle midlene, og er åpen for alle. Du finner mer informasjon om søknadskriterier for ordningen på Norsk komponistforening sine nettsider.

• Støtte til dokumentasjonsopptak

Denne ordningen er åpen for alle som ønsker å gjøre konsertopptak av kunstmusikk med profesjonell kvalitet. Ordningen skal sikre at fremføringer, særlig urfremføringer, kan dokumenteres godt. Musikken må være komponert av en nålevende komponist med hovedvirke i Norge. Ordningen delfinansieres av de kulturelle midler, og er åpen for alle komponister, konsertprodusenter og plateselskap som arbeider innenfor kunstmusikkfeltet. Ordningen gjelder både for lyd- og videoopptak, og gjelder for konserter som finner sted i Norge. For mer informasjon om ordningen, besøk Norsk komponistforening sine nettsider.

• Arbeidsbolig

Norsk Komponistforening har normalt en arbeidsleilighet som i utgangspunktet vil kunne benyttes av alle TONOs medlemmer. Leiligheten i Paris er solgt, og det arbeides med anskaffelse av en ny. Norsk Komponistforening har arvet huset til kunstnerparet Grete Lis og Antonio Bibalo på Gon i Larvik. Her kan man søke arbeidsopphold for kortere perioder, i utgangspunktet basert på ukesopphold, til en rimelig pris. Les mer om ordningen på Norsk komponisforening sine nettsider.

• Norske lydlandskap – støtte til tekstproduksjon

Et vitalt musikkliv er avhengig av et mangfoldig ordskifte, av at det fins grobunn for fordypning, refleksjon og diskusjon, og av at musikken og de ulike sammenhengene den inngår i stadig settes i nye perspektiver. Norsk Komponistforening ønsker å stimulere til at det skrives om og forskes på norske komponisters verk og betydning innenfor hele bredden av estetiske praksiser. Foreningen har derfor satt av midler øremerket tekstproduksjon om norske komponister og norske lydlandskap. For mer info og søknadsfrist (én gang per år), se Komponistforeningens nettsside.

• Støtte til synliggjøring

Formålet med ordningen er økt synlighet for norske komponister og deres musikk gjennom

 • aktuelle informasjonskanaler, som digitale plattformer, sosiale medier og egen nettside
 • oppdaterte visuelle presentasjoner, som pressebilder eller videopresentasjoner
 • oppdaterte tekstlige presentasjoner, som komponistbiografier og informasjon om kunstnerskapet og verkene, på relevante språk
 • nye kreative tiltak som bidrar til økt synlighet av norske komponister

Ordningen kan søkes av enkeltkomponister – enten alene, eller i fellesskap med flere komponistkolleger – eller den/de som utfører oppdraget, kan søke ordningen. Dersom du søker på vegne av andre enn deg selv som komponist, må du bekrefte at søknaden er sendt inn i samråd med den eller dem det gjelder. Søknadsfrister 1. mars, 15. mai, 1. september og 15. desember. Les mer om ordningen her.

• Støtte til bearbeiding av verk

Ordningen gir først og fremst støtte til omskriving verk som spilles lite på grunn av besetning. I første rekke gir ordningen støtte til omskriving av egne verk for nye besetninger. Verket skal i stor grad være det samme, men arrangeres/instrumenteres om, for eksempel fra orkester til sinfonietta eller omvendt, fra janitsjarkorps til brassband eller fra én kammergruppe til en annen. Søknadsfrister: 1. mars, 15. mai, 1. september og 15. desember. Les mer om ordningen her.

• Såkornmidler

Såkornmidler skal gi komponister mulighet til å teste ut en idé, et pilotprosjekt eller en forstudie for å finne ut om man vil ta ideen videre, og hvordan. Eksempler på tiltak kan være:

 • Kunstneriske prosjekter der komponisten utforsker nytt terreng i sitt kunstnerskap eller fordyper seg i et bestemt område.
 • Reisevirksomhet tilknyttet prosjektet.
 • Workshopshonorar til komponist og/eller utøvere tilknyttet prosjektet.

Søknadsfrister 1. mars, 15. mai, 1. september og 15. desember. Les mer om ordningen her.

• Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar

For at norsk musikk i større grad skal kunne tas i bruk, må den også være tilgjengelig, og bransjeleddet, i dette tilfellet utgiversiden, trenger å styrkes. Norsk Komponistforening ønsker med ordningen

 • å styrke apparatet rundt komponisten og verket for å øke bruken av norsk musikk
 • å støtte tiltak som fører til bred tilgjengelighet og formidling av verk av nålevende norske komponister
 • at den skal kunne gi økonomisk støtte til utgivelser som ikke fanges opp av ordningene tilbudt av NB noter, og som ikke kan finansieres utelukkende gjennom kommersiell forlagsvirksomhet
 • at det skal bli enklere å ta i bruk musikk som ikke fremstilles gjennom tradisjonelle notasjonsmåter
 • at det skal bli enklere å få fremført musikk også når komponisten ikke er til stede

Ordningen «Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar» mottar driftsstøtte fra Norsk kulturråd.

Søknadsfrister: 1. februar og 1. september. Les mer om ordningen her.

Ordninger under Musikkforleggerne

Musikkforleggernes tilskuddsordninger skal bidra til at norske musikkforlag og deres opphavere innen alle sjangre og musikkforlagssegment kan styrke sin virksomhet nasjonalt og internasjonalt. Formålet med tilskuddsordningene er å øke etterspørselen, markedsverdien og nettverket til norske musikkforlag og deres opphavere. Midlene utbetales på vegne av TONO: ⅓ av TONOs kulturelle midler utbetales som tilskuddsmidler hvert år. Av denne andelen fordeler Musikkforleggerne ⅛ til norske musikkforlag, mens de resterende ⅞ utbetales direkte fra TONO og går til opphavspersoner.

Tilskudd deles ut to ganger i året, i april og september. Les mer her: https://musikkforleggerne.no/tilskudd

Tilskuddsordninger:

Prosjektstipendet går til ulike former for forlagsprosjekter som for eksempel låtskrivercamper, workshops, produksjon, ferdigstilling av demos og lignende. Les mer her:https://musikkforleggerne.no/tilskudd/soknadsskjema-prosjektstipend-host-2021/

Er et stipend for forlag som er i etableringsfasen. Man kan søke om reise eller prosjektstøtte. Les mer her: https://musikkforleggerne.no/tilskudd/sakorn

Musikkforleggernes Ad hoc-midler er et «ekspress-tilskudd» og deles ut til reiser og prosjekter som ikke er planlagte, men som fremkommer som en god mulighet for videre utvikling av musikkforlaget. Søknadsfristen er løpende.

Les mer her: https://musikkforleggerne.no/tilskudd/ad-hoc

MF_logo

Det norske komponistfond

Det norske komponistfond finansieres ikke av TONOs kulturelle midler, men nevnes her ettersom dette også dreier seg om en søkbar ordning der midlene stammer fra TONOs inntekter.

Det norske komponistfond er opprettet med hjemmel i «Lov av 9. april 1965, nr. 1, om avgift til Det norske komponistfond». Loven fastslår at selskaper som «… utøver virksomhet i Norge som mellommann for opphavere ved oppkreving av vederlag til opphavere for lydfesting, offentlig fremføring eller overføring til allmennheten av musikkverk» er pliktige til å betale en avgift til dette fondet. Kulturepartementet fastsetter avgiftens størrelse, som er på to prosent av TONOs bruttoinntekter per år. Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av genre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist. Fondet har to søknadsfrister i året: 2. mars kl. 13:00 og 2. oktober kl. 13:00. (Høsten 2022 er fristen 2. oktober utsatt til mandag 3. oktober klokken 13)

Les mer om fondet, og hvordan du kan søke, på fondets nettsider.

Rådgivning, service og medlemskontakt

I tillegg til de søkbare ordningene har NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne rådgivning blant sine sentrale oppgaver. Alle TONO-medlemmer kan ta kontakt med organisasjonene på telefon eller via digitale kanaler, men de er også til stede på mange ulike sammenhenger i norsk musikkliv der man kan få råd, eksempel på Kontordagen og enkelte andre konferanser og festivaler. Foreningene holder også jevnlig seminarer og webinarer som er åpne for alle, og de har også fysiske faglige møteplasser. Det er også mulig å registrere seg som tilknyttet NOPA-medlem for de som ennå ikke kvalifiserer til fullt medlemskap, og man kan stå som abonnent av nyhetsbrev fra NOPA.

Vi minner samtidig også om at TONOs medlemsservice er tilgjengelig for alle typer henvendelser fra medlemmer vedrørende medlemsskapet i TONO og andre relaterte emner. TONOs medlemservice holder også jevnlige medlemsseminarer for ulike grupper av TONO-medlemmer, som Samtidsforum, AV-forum, Forlagsforum, Popforum etc. Det holdes også webinarer for blant annet nye medlemmer. TONO holder også normalt flere titalls foredrag på utdanningsinstitusjoner, konferanser, låtskrivercamper og så videre.

Kontaktinfo

TONO-stipendet ga meg frihet! – Jeg vil skrive fordi jeg vil, ikke for å tilfredsstille andres forventninger. Det er viktig å ikke trenge å gå på akkord med mitt artistiske uttrykk. Stipendet var med på å gjøre det mulig å jobbe med lokale folk i Stavanger, og å være tro mot meg selv.

Benedicte Izabell Ekeland – mottaker av TONO-stipend i 2018 www.izabell.no