Hjem // Om TONO // Kulturelle midler

Kulturelle midler

Etter TONOs vedtekter §58 settes hvert år av inntil 10 prosent av TONOs inntekter til Kulturelle midler. Midlene brukes til å finansiere TONOs stipendordninger, og til å fremme nasjonale musikkulturelle formål gjennom TONOs tre gruppeforeninger, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne.

Gruppeforeningene er medlemsorganisasjoner som er representert i TONOs styre og øvrige komiteer og utvalg, og som arbeider for å bedre rammevilkårene for komponister og tekstforfattere i Norge blant annet gjennom politisk påvirkning. Foreningene arbeider også med kompetanseheving gjennom blant annet kursing og workshops, og har mange støtte- og stipendordninger. Mer om dette kan du lese under. I 2021 utgjorde de kulturelle midlene 49 millioner kroner, hvorav omtrent halvparten stammet fra bruken av norske rettighetshaveres musikk.

Kulturelle midler 2021

De kulturelle midlene fordeles slik:

1/3 til stipend, hvorav 7/8 deles ut gjennom TONO-stipendet og Unge Talenter, og 1/8 gjennom Musikkforleggernes stipendordning.

2/3 forvaltes av NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne, og som skal bruke dem til det beste for deg som er komponist, sangtekstforfatter eller driver musikkforlag.

 

 

TONO og gruppeforeningenes søkbare ordninger

Mange av ordningene som forvaltes av gruppeforeningene er åpne for alle TONO-medlemmer. Under vil du finne en samlet oversikt over disse. Noen ordninger er forbeholdt foreningenes egne medlemmer. Du finner oversikt over disse på foreningenes nettsider. Alle TONOs medlemmer bør, og vil ha nytte av, å sette seg inn gruppeforeningenes arbeid.

Fordeling_stipender

Ordninger under TONO

 

• TONO-stipendet

TONO-stipendet finansieres av de kulturelle midlene, og deles ut årlig til TONO-medlemmer på bakgrunn av søknader. I 2022 delte TONO ut 17,1 millioner kroner fordelt på 604 TONO-stipender og 351 Unge Talenter-stipender.

 

• Unge Talenter-stipendet

TONO deler ut stipender til unge TONO-medlemmer for å oppmuntre og inspirere unge komponister og sangtekstforfattere innen alle sjangre til å skrive ny musikk.

Les om TONOs stipender her.

TONO-logoer_whiteBackground

Ordninger under NOPA

(Norsk forening for komponister og tekstforfattere)

• NOPAs prosjekttilskudd

NOPA gir årlige tilskudd til tiltak av musikkpolitisk karakter som kommer populærmusikken og norske opphavere til gode. Målet er å gjøre norske låtskrivere og det norske repertoaret kjent, og bidra til at det skapes ny musikk. Tiltakene må komme flere opphavere til gode, og dreier seg ofte om skapende prosjekter som låtskriverworkshops, låtskrivercamper, seminarer eller skrivekurs for sangtekstforfattere. Podkaster, bokutgivelser o.l som belyser opphavsvirksomhet kan også motta tilskudd. Søknader behandles av NOPAs styre, som selv også kan initiere prosjekter og tiltak. Det er fire årlige søknadsfrister: 1. februar, 1. april, 1. september og 1. november. Ordningen er åpen for alle TONOs medlemmer. Les mer om ordningen her.

• NOPAs stipend til unge talender

NOPAs stipend til unge talenter gis til unge opphavere som skal arbeide med egen musikk. Hvert tilskudd er på kr 20.000. Det settes ingen krav til hva pengene skal brukes til så lenge det kan kobles til musikalsk arbeid. Søkeren må være under 24 år og medlem i TONO. Søknadsfristen er 1. november. Les mer om ordningen her.

• NOPAs EØS-prosjekter

NOPA er partner i flere prosjekter i Europa, for å gi opphavere muligheter til inntekt, kunnskapsbygging og internasjonal erfaring. I 2022 og 2023 har vi prosjekter i Tsjekkia, Litauen, Portugal, Slovakia og Romania. Les mer om prosjektene her.

Søknadsfristene annonseres på NOPAs nettsider.

• Arbeidsbolig i Berlin

Cantus sin arbeidsleilighet i Berlin (en av i alt tre arbeidsboliger som forvaltes av NOPA) kan benyttes av alle TONO-medlemmer innen populærmusikkfeltet. Alle gjester betaler en egenandel på kr 1 500 per person per uke, uansett om man er medlem av NOPA eller ikke. Les mer om arbeidsboligen, og søk om opphold på NOPAs nettsider.

NOPA_logo

Ordninger under NKF

(Norsk Komponistforening)

• Støtte til innspilling og utgivelse

Formålet med ordningen er å støtte innspilling og utgivelse innenfor kunstmusikkfeltet. Plateselskaper, organisasjoner, ensembler og komponister kan her søke om tilskudd til innspilling og utgivelse av musikk. Ordningen har to søknadsfrister per år: 1. mars og 1. oktober. Ordningen er delfinansiert av de kulturelle midlene, og er åpen for alle.  Du finner mer informasjon om ordningen på Norsk Komponistforenings nettsider: https://www.komponist.no/innspilling/

• Støtte til dokumentasjonsopptak

Denne ordningen er åpen for alle som ønsker å gjøre konsertopptak av kunstmusikk med profesjonell kvalitet. Ordningen skal sikre at fremføringer, særlig urfremføringer, kan dokumenteres godt. Musikken må være komponert av en nålevende komponist med hovedvirke i Norge. Ordningen delfinansieres av de kulturelle midler, og er åpen for alle komponister, konsertprodusenter og plateselskap som arbeider innenfor kunstmusikkfeltet. For mer informasjon om ordningen, besøk Komponistforeningens nettsider.

• Komponistbolig

Norsk Komponistforening har normalt en arbeidsleilighet som i utgangspunktet vil kunne benyttes av alle TONOs medlemmer. Tidligere leilighet er solgt, og anskaffelse av ny er satt på vent inntil covid-19-situasjonen er over. Du kan lese mer om ordningen på Norsk Komponistforenings nettsider.

• Norske lydlandskap – støtte til tekstproduksjon

Norsk Komponistforening ønsker å stimulere til at det skrives om og forskes på norske komponisters verk og betydning innenfor hele bredden av estetiske praksiser. Foreningen har derfor satt av 100 000 kroner øremerket tekstproduksjon om norske komponister og norske lydlandskap. For mer info, besøk denne siden på komponistforeningens nettsider.

• Støtte til synliggjøring

Formålet med ordningen er økt synlighet for norske komponister og deres musikk gjennom

 • aktuelle informasjonskanaler, som digitale plattformer, sosiale medier og egen nettside
 • oppdaterte visuelle presentasjoner, som pressebilder eller videopresentasjoner
 • oppdaterte tekstlige presentasjoner, som komponistbiografier og informasjon om kunstnerskapet og verkene, på relevante språk
 • nye kreative tiltak som bidrar til økt synlighet av norske komponister

Ordningen kan søkes av enkeltkomponister – enten alene, eller i fellesskap med flere komponistkolleger – eller den/de som utfører oppdraget, kan søke ordningen. Dersom du søker på vegne av andre enn deg selv som komponist, må du bekrefte at søknaden er sendt inn i samråd med den eller dem det gjelder. Les mer om ordningen her.

• Støtte til bearbeiding av verk

Ordningen gir først og fremst støtte til omskriving verk som spilles lite på grunn av besetning. I første rekke gir ordningen støtte til omskriving av egne verk for nye besetninger. Verket skal i stor grad være det samme, men arrangeres/instrumenteres om, for eksempel fra orkester til sinfonietta eller omvendt, fra janitsjarkorps til brassband eller fra én kammergruppe til en annen. Les mer om ordningen her.

• Såkornmidler

Såkornmidler skal gi komponister mulighet til å teste ut en idé, et pilotprosjekt eller en forstudie for å finne ut om man vil ta ideen videre, og hvordan. Eksempler på tiltak kan være:

 • Kunstneriske prosjekter der komponisten utforsker nytt terreng i sitt kunstnerskap eller fordyper seg i et bestemt område.
 • Reisevirksomhet tilknyttet prosjektet.
 • Workshopshonorar til komponist og/eller utøvere tilknyttet prosjektet.

Les mer om ordningen her.

• Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar

Norsk Komponistforening ønsker med ordningen

 • å styrke apparatet rundt komponisten og verket for å øke bruken av norsk musikk
 • å støtte tiltak som fører til bred tilgjengelighet og formidling av verk av nålevende norske komponister
 • at den skal kunne gi økonomisk støtte til utgivelser som ikke fanges opp av ordningene tilbudt av NB noter, og som ikke kan finansieres utelukkende gjennom kommersiell forlagsvirksomhet
 • at det skal bli enklere å ta i bruk musikk som ikke fremstilles gjennom tradisjonelle notasjonsmåter
 • at det skal bli enklere å få fremført musikk også når komponisten ikke er til stede

Ordningen «Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar» mottar driftsstøtte fra Norsk kulturråd.

Les mer om ordningen her.

Komponistforeningen_enkel_rgb

Ordninger under Musikkforleggerne

(Norsk Musikkforleggerforening)

Musikkforleggerne deler ut stipend på vegne av TONO to ganger i året, i desember og juni. Målsettingen er at stipendmidlene skal stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavere. Stipendmidlene skal brukes til beste for norske musikkforlag slik at de befester og styrker sin posisjon i kultur-Norge. Her er stipendene som deles ut av Musikkforleggerne:

• Mindre prosjekt- stipend (reise)

Stipendet var opprinnelig et reisestipend før Covid-19, og Musikkforleggerne oppfordrer til å søke om nyskapende og digitale prosjekter, samtidig som det er åpent for å søke om reiser lenger frem i tid.  Les mer om «Mindre prosjekt» her

• Prosjektstipend

Prosjektstipendet går til ulike former for forlagsprosjekter som for eksempel låtskrivercamper, workshops, produksjon, ferdigstilling av demos og lignende. Les mer om prosjektstipendet ved å klikke her

• Såkornsstipend

Er et stipend for forlag som er i etableringsfasen. Man kan søke om reise eller prosjektstøtte. Les mer om Såkornsstipendet ved å klikke her

• Ad hoc-støtte

Musikkforleggernes ad hoc-midler er et «ekspressstipend» som deles ut til reiser og prosjekter som ikke er planlagte, men som fremkommer som en mulighet det er vanskelig å gjennomføre for musikkforlaget uten støtte. Les mer om ad hoc-støtteordningen her

• Kreative tiltak

Midlene i «Kreative tiltak» skal gå til kreative prosjekter som kommer norske musikkforlag og/eller norske opphavere til gode, og som stimulerer til aktivitet og produksjon av ny musikk. Kreative tiltak skiller seg fra Musikkforleggernes stipendordning, og det er derfor åpnet for at det ikke bare er musikkforlag som kan søke midlene. Les mer om dette her.

• Mentorordninge

Dette er for de som ønsker å starte forlag. Les mer om ordningen her.

MF_logo

Det norske komponistfond

Det norske komponistfond finansieres ikke av TONOs kulturelle midler, men nevnes her ettersom dette også dreier seg om en søkbar ordning der midlene stammer fra TONOs inntekter.

Det norske komponistfond er opprettet med hjemmel i «Lov av 9. april 1965, nr. 1, om avgift til Det norske komponistfond». Loven fastslår at selskaper som «… utøver virksomhet i Norge som mellommann for opphavere ved oppkreving av vederlag til opphavere for lydfesting, offentlig fremføring eller overføring til allmennheten av musikkverk» er pliktige til å betale en avgift til dette fondet. Kulturepartementet fastsetter avgiftens størrelse, som er på to prosent av TONOs bruttoinntekter per år. Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av genre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist. Fondet har to søknadsfrister i året: 2. mars kl. 13:00 og 2. oktober kl. 13:00. (Høsten 2022 er fristen 2. oktober utsatt til mandag 3. oktober klokken 13)

Les mer om fondet, og hvordan du kan søke, på fondets nettsider.

Rådgivning, service og medlemskontakt

I tillegg til de søkbare ordningene har NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne rådgivning blant sine sentrale oppgaver. Alle TONO-medlemmer kan ta kontakt med organisasjonene på telefon eller via digitale kanaler, men de er også til stede på mange ulike sammenhenger i norsk musikkliv der man kan få råd, eksempel på Kontordagen og enkelte andre konferanser og festivaler. Foreningene holder også jevnlig seminarer og webinarer som er åpne for alle, og de har også fysiske faglige møteplasser. Det er også mulig å registrere seg som tilknyttet NOPA-medlem for de som ennå ikke kvalifiserer til fullt medlemskap, og man kan stå som abonnent av nyhetsbrev fra NOPA.

Vi minner samtidig også om at TONOs medlemsservice er tilgjengelig for alle typer henvendelser fra medlemmer vedrørende medlemsskapet i TONO og andre relaterte emner. TONOs medlemservice holder også jevnlige medlemsseminarer for ulike grupper av TONO-medlemmer, som Samtidsforum, AV-forum, Forlagsforum, Popforum etc. Det holdes også webinarer for blant annet nye medlemmer. TONO holder også normalt flere titalls foredrag på utdanningsinstitusjoner, konferanser, låtskrivercamper og så videre.

Kontaktinfo

TONO-stipendet ga meg frihet! – Jeg vil skrive fordi jeg vil, ikke for å tilfredsstille andres forventninger. Det er viktig å ikke trenge å gå på akkord med mitt artistiske uttrykk. Stipendet var med på å gjøre det mulig å jobbe med lokale folk i Stavanger, og å være tro mot meg selv.

Benedicte Izabell Ekeland – mottaker av TONO-stipend i 2018 www.izabell.no