Kort og godt om TONO 2017

Kort og godt om TONO 2017

1645 Nye TONO-medlemer 30948 TONO-medlemer totalt 30604 Nye registrerte verk

Onlineinntektene fortsetter å vokse

TONOs onlineinntekter har vært jevnt stigende gjennom alle år, og dette fortsatte også i 2017. Den prosentvise veksten var noe høyere i 2017 grunnet en regnskapsmessig kreditering i 2016. Likevel, sammenliknet med 2015-resultatet på 101,8 millioner ser vi en vekst på ca 30 prosent på to år. Veksten har bakgrunn i økende bruk av digitale tjenester, hvor særlig video on demand-tjenester som Netflix har påvirket TONOs onlineinntekter i positiv retning.

Utenlandsinntekter doblet på tre år

Bruken av TONOs medlemmers musikk i utlandet er i sterk vekst. De fleste er kjent med individuelle suksesser som Alan Walker, Kygo med flere, men det er verdt å merke seg at vi ser en økning på 65% i antallet TONO-medlemmer som i perioden 2014-2017 har mottatt avregning fra utlandet gjennom TONO. 7 588 medlemmer mottok utenlandsavregning i 2014, men i 2017 var dette steget til 12 526. I samme treårsperiode har utlandsinntektene økt fra 35,2 millioner kroner til 68,5 millioner kroner. I tillegg til økt bruk av TONO-repertoar i utlandet viser økningen at TONOs samarbeid med forvaltningsselskaper i andre land gir verdi, samt at TONOs innsats i å følge opp medlemmenes aktivitet i utlandet bærer frukter.

Omsetningsfordeling i 2017

TONO hadde i 2017 en omsetning på kr 661 321 235.
Fordeling etter lovpålagt fradrag på 2 % til Det norske komponistfond (forvaltet av Kulturdepartementet), tap og adm. kostnader var kr 570 097 470. Kostnadsprosenten var på 12 prosent.

Omsetningsfordeling_TONO2017_3
Omsetningsfordeling_detalj_TONO2017
KvinnerMennMusikkforlag
20%79%1%

Avregninger til og fra utlandet

Ved utgangen av 2017 hadde TONO 74 gjensidighetsavtaler med søsterselskaper i andre land. Enkelte av avtalene dekker flere land, og totalt gir de TONO representasjon i flere enn hundre land og territorier. Gjensidighetsavtalene innebærer at selskapene innkrever vederlag for offentlig fremføring av hverandres repertoarer i sine respektive land og territorier, og avregner midlene tilbake til de ulike selskapene for videre avregning til rettighetshavere i fremførte verk.

Avregninger-utland_TONO2017
EU_Skjema

TONO kjempet for opphavsretten

TONO var i 2017 engasjert i arbeidet for opphavsretten og rammebetingelsene for TONOs medlemmer både i Norge og internasjonalt. I april holdt adm. dir Cato Strøm et innlegg i høringen omkring utarbeidelse av en ny kulturmelding. I mai holdt daværende styreleder Bendik Hofseth et innlegg i Stortingets familie- og kulturkomites åpne høring omkring utarbeidelsen av ny, norsk åndsverk-lov. Det videre arbeid med loven ble utsatt til 2018. I juni oppfordret TONO medlemmene til å skrive under på en kampanje lansert av de europeiske forvaltnings-selskapenes lobbyorganisasjon i Brussel, Gesac.

Kampanjen, som var en videreføring av samme kampanje året før, pekte på urettferdigheten i at brukergenererte plattformer har store inntekter fra kunstnerisk og kreativt innhold uten at de deler inntektene med rettighetshaverne («transfer of value»). Mange TONO-medlemmer skrev under, og Gesac forteller at kampanjen ble lagt merke til hos sentrale beslutningstakere i EU, og har hatt en positiv effekt på EUs arbeid med nytt opphavsrettsdirektiv.

Avdelingsdirektør for Online Media, Inger Elise Mey, ble gjenvalgt som styreleder for CISAC sin Media Technical Committee for to nye år. CISAC er den globale paraplyorganisasjonen for forvaltningsselskaper, og denne komité er en av CISACs viktigste internasjonale forum for å utveksle erfaringer, problemstillinger, resultater og strategiske tanker på opphavsrettens område i digitale medier. TONO har også faste representanter i en juridisk komite i Gesac, samt en rekke andre internasjonale fora i regi av CISAC og Gesac.

TONOs sponsorater

TONO var i 2017 engasjert i en lang rekke viktige møtepunkter for norske opphavere og bransje for øvrig. Dette inkluderer Spellemann, Trondheim Calling, by:Larm, Vill Vill Vest i Bergen og Sørveiv i Kristiansand. TONO var også støttespiller til låtskrivercampen by:Songs og bidro med støtte til utviklings- og nettverksprogrammet KUPP, lansert i anledning Norsk Komponistforenings 100-årsjubileum.

TONO_Cafe_TC_1600
Sponsorater_2017

TONO-stipendet

Det ble i 2017 fordelt TONO-stipender for kr 10 765 000 samt kr 1 182 500 under stipendordningen Unge Talenter.

Stabilt på bakgrunnsmusikk, økning på konsert

TONOs markedsavdeling, bestående av 18 ansatte, har ansvaret for markedsområdene bakgrunnsmusikk og konsert.

Bakgrunnsmusikkområdet holder seg stabilt, men det er verdt å merke seg at konsertmarkedet er i betydelig vekst. Selv om den prosentvise inntektsøkningen har flatet noe ut fra tidligere år steg live-inntektene med over 12% fra 2016 til 2017. Av ca 35 000 konserter som avregnes av TONO hvert år er rundt halvparten lisensiert gjennom årsavtaler og det resterende som enkeltvise konserter.