TONO tilrettelegger for bruk av musikk i det norske samfunnet, og sørger for at komponister, tekstforfattere og musikkforlag får rettmessig betalt for bruken av deres musikkverk. Der ligger vårt samfunnsoppdrag, og dette bidrar direkte til et bærekraftig musikkliv.

Knutepunktet i møte med verdensrepertoaret
Som forvalter av opphavsrettighetene til musikkverk for mer enn 42 000 norske opphavere (per 2024), samt flere millioner opphavere fra verden for øvrig, er TONO knutepunktet i møte med et verdensrepertoar av beskyttet musikk i Norge. TONOs virksomhet drives med grunnlag i opphavernes rettigheter etter åndsverkloven, og med mandat fra Kulturdepartementet. TONO er tilretteleggeren for bruk av beskyttet musikk i det offentlige rom i Norge, en rolle og et ansvar vi forvalter med stort alvor. Det er grunnleggende for TONO at vi skal oppleves som tilgjengelige og serviceinnstilte i møte med våre kunder – og at det skal være enkelt å benytte seg av vårt tjenestetilbud: Muligheten til å benytte TONOs repertoar i det offentlige rom.

Vederlaget som bringer musikken videre
TONO er eid og styrt av norske opphavere og musikkforlag, og gjennom TONO kan komponister, tekstforfattere og musikkforlag være sikre på at deres musikk tilgjengeliggjøres for samfunnet, samtidig som de er sikret rettmessig betaling for bruken av sine musikkverk. Som non-profit selskap, og med lave administrasjonskostnader, skal TONO sørge for at det innkrevde vederlag videreformidles til rettighetshaverne i fremførte verk.

TONO er dermed et uunnværlig nav i verdikjeden fra komponist til musikkbrukere – og tilbake til komponist igjen. Ved at rettighetshavere tilknyttet TONO får betalt når musikken deres brukes, gis de et økonomisk grunnlag for å kunne skape ny musikk, noe som igjen kommer samfunnet til gode.

Kulturelle midler
TONOs kulturelle midler har til hensikt å fremme musikkulturelle formål i Norge, og er et betydningsfullt tiltak i en norsk kulturell sammenheng.  I kraft av at TONO er et kollektiv hvor alle bidrar økonomisk til å drive organisasjonen, og hvor alle også på den annen side nyter godt av å tilhøre TONO, gjøres det inntil 1/10 fradrag i avregningen før den fordeles til norske og utenlandske rettighetshavere. I 2023 beløp de kulturelle midlene seg til 59 millioner kroner, hvorav ca halvparten stammer fra norske rettighetshavere. Midlene fordeles med 1/3 til stipendordninger, hvorav 1/8 fordeles gjennom Musikkforleggernes stipendordning og de resterende 7/8 gjennom TONO-stipendet.

De resterende 2/3 benyttes til å fremme nasjonale musikkulturelle formål gjennom TONOs gruppeforeninger NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne. For å gjennomføre oppgaver til fremme av norsk skapende tonekunst og norske musikkverk, samt til andre særlige formål, fordeles midlene etter følgende nøkkel: NOPA (45%), Norsk Komponistforening 35%) og Musikkforleggerne (20%).