TV, radio og kino

Hva hadde TV, radio og film vært uten musikk?

Vanskelig å forestille seg! Som rettighetshavernes egen forvaltningsorganisasjon tilrettelegger TONO for bruk av all verdens musikk i det offentlige rom. Alle kringkastere og kinoer betaler et årlig vederlag til TONO for retten til å formidle beskyttet musikk.

TV

Det er kringkasterne i Norge som har rapporteringsansvaret for musikken de bruker. For å kunne rapportere effektivt til TONO, er de avhengige av Music Cue sheets fra produksjonsselskapene. På bakgrunn av denne informasjonen, avregner TONO penger til rettighetshaverne.

For TV-kanaler som sender i Norge gjelder forhandlede priser og kontraktsvilkår. Skal dere bruke musikk og bilde sammen, også kalt audiovisuell produksjon, trengs ulike tillatelser. Audiovisuelle produksjoner kan for eksempel være TV-programmer, reklame, spillefilm, dokumentarfilm eller kortfilm. Disse tillatelsene administreres av NCB. Les mer på nettsidene til NCB.

Vi benytter kun «boks-/produksjonsmusikk», hvorfor skal vi forholde oss til TONO?
Kjøp av boksmusikk omfatter ikke fremføringsrettigheter. TONO må kvalitetssikre all musikkbruk i norske produksjoner for å kunne avregne presist til komponister og tekstforfattere, og derfor trenger vi 100 prosent oversikt over all musikkbruk.

Skal man rapportere musikk til TONO selv om vi kun har brukt den i noen få sekunder?
Ja, hvor lenge musikken brukes påvirker ikke at komponisten har rett til vederlag for bruken.

Hvorfor skal produksjonsselskapet rapportere til TONO, vi har allerede avtalt musikk og honorar med komponisten?
Skal man bruke musikk i en produksjon, må man først avklare honorar og synkroniseringsvederlag
(enten med NCB, komponist direkte eller vedkommendes musikkforlag). Brukes allerede innspilt musikk må man også klarere dette med plateselskapet som eier innspillingen. TONO derimot kommer først
inn i bildet når produksjonen faktisk vises for offentligheten. Selskapet som er ansvarlige for dette må betale TONO og rapportere hva slags musikk som er benyttet.

Produksjonsselskaper må informere kringkastere om hva slags musikk som er benyttet i filmer og TV-programmer de produserer. I 2021 er det utviklet et nytt Cue Sheet til dette formålet, som er etablert som internasjonal bransjestandard og som dermed benyttes i alle ledd i bransjen – i hele verden.  Du finner dette skjemaet lenger ned på denne siden.

Husk at absolutt all musikk som benyttes skal rapporteres samlet i dette skjemaet, enten musikken er bestillingsmusikk til produksjonen, eksisterende innspilt musikk eller boks-/produksjonsmusikk. All musikk må rapporteres med tittel og rettighetshavere/komponist, også boks-/produksjonsmusikk.

OBS! Send kun ett skjema pr program/episode.

Slik gjør du:

 1. Last ned dette skjemaet:
   Cue Sheet for rapportering fra produksjonsselskap
 2. Fyll inn all informasjon 
 3. Send til slutt skjemaet til den respektive TV-kanalen.


Mangler du korrekt komponist/tekstforfatter? I så fall kan disse nettstedene være nyttige oppslagsverk:
allmusic.com
discogs.com
no.wikipedia.org
en.wikipedia.org
findthetune.com
audionetwork.com

 

TONO har fremforhandlet en rammeavtale med Mediebedriftenes Landsforening for inngåelse av individuelle avtaler med de enkelte lokal-TV-konsesjonærer i Norge hvor bl.a. begge parter er enige om at avtaletekst og vederlag skal legges til grunn for individuelle avtaler. Avtalen har til hensikt å regulere retten til kringkasting av og retten til vederlag for kringkasting av musikkverk som TONO forvalter i henhold til åndsverkloven. Hvert år sender TONO et opplysningsskjema som utfylles og returneres slik at grunnlag for korrekt vederlag for kalenderåret kan fastsettes.

Radio

TONO tilrettelegger for bruk av musikk for radiostasjoner som sender i Norge, enten det er på riks- eller lokalnivå og/eller webradio. For informasjon om webradio, les mer her: TONO.NO/KUNDER/ONLINE

Hva skal sendes inn til TONO – og når?

TONO gir lisens til bruk av musikk i lokalradio basert på radioens innsending av opplysninger om virksomheten gjennom opplysningsskjema i begynnelsen av året. Opplysningene danner grunnlaget ved beregning av TONO-vederlaget for a konto fakturering i to terminer. Endelig sluttavregning foretas påfølgende år og etter at regnskapet er gjennomgått. Siste frist for innsending av regnskap for fjoråret er 20. august.

Lokalradioen betaler for retten til å kringkaste TONOs repertoar mot et vederlag basert på de samlede årlige inntekter fra radiovirksomheten, uavhengig av om kanalen sendes på FM og/eller på DAB. Vederlagsprosenten fastsettes på basis av hvor stor prosentvis del TONOs forvaltede repertoar utgjør av lokalradioens samlede sendetid og beregnes som musikkprosenten x 0,0775. Dog benyttes de nedenfor angitte minimumsvederlag der hvor minimumsberegningen utgjør et større vederlag enn prosentbasert vederlag.

Minimumsvederlag pr musikktime basert på kringkastingens omfang:

TariffgruppeInnbyggertalleller faktisk uk. lyttere*Vederlag pr musikktime
12 000 001 – 4 500 000200 001 – 450 000kr 236,-
21 000 001 – 2 000 000100 001 – 200 000kr 150,-
3500 001 – 1 000 00050 001 – 100 000kr 80,-
4200 001 – 500 00020 001 – 50 000kr 59,-
5100 001 – 200 00010 001 – 20 000kr 39,-
650 000 – 100 0005 000 – 10 000kr 17,-
7Under 50 000Under 5000Kr 10,-

Minimum pr. år: kr. 2.643,-
Korttidskonsesjon pr døgn: kr. 200,-
Tilleggsvederlag for simulcast av kanalen på lokalradioens hjemmeside pr mnd: kr 870-

*Minimumsvederlaget pr musikktime tar som tidligere utgangspunkt i sendeområdets innbyggertall. Lokalradioer med spesielt lav lytteroppslutning kan få et rimeligere vederlag gjennom dokumentasjon av inntekter og faktisk ukentlig lytting.

Ettersom lokalradioene bruker en større andel av lokal musikk sammenlignet med de kommersielle radiostasjonene, vil en mer nøyaktig rapportering av de lokale radiostasjonenes musikkbruk være aktuelt for å bidra til å fremme lokale musikkskapere. TONO legger til rette for en slik rapportering, og de lokalstasjonene som ønsker å rapportere til TONO, kan ta kontakt med Ingrid Østgard for mer informasjon om format og muligheter.

 

1.  Hovedregel

Et utvalg av radiostasjoner, bestemt av TONOs styre, skal sende TONO rapporter over de verk som har inngått i stasjonens sendinger i henhold til nedenstående spesifikasjon

2. Rapportering av verk

Rapportene må inneholde:

 • Kanalnavn
 • Sendedato og klokkeslett
 • Musikkverkets tittel
 • Artist
 • Spilletid i minutter og sekunder
 • Unik ID (kanalens unike id på verket)

I tillegg er det ønskelig at rapportene inneholder:

 1. Rettighetshavernes fulle navn: Komponist, tekstforfatter (eventuelt oversetter og arrangør)
 2. Platemerke og katalognummer (eventuelt ISRC)

3. Frister for rapportering

Det skal sendes rapporter for hele året. Fristen for innsending vil være den 15 i hver måned for foregående måned. Dersom opplysningene i henhold til pkt. 1-6 ovenfor er oppgitt, er musikkrapporten å betrakte som fullstendig.

Dersom fullstendige rapporter ikke er innkommet innen fristen, skal TONO varsle den aktuelle radiostasjon om dette, med frist på 2 uker til å rette rapporten(e).

 

Kino

TONO er avhengig av nøyaktige Music Cue Sheets for å kunne avregne penger til de som har laget musikken i filmene. Filmprodusentene er de som kan gi oss korrekt informasjon.

Kinoene betaler 1,00% av billettinntekter (ekskl. mva) til TONO. Vederlaget som betales til TONO gjelder for fremføringen av musikken i kinofilmene, som siden blir avregnet til filmmusikk-komponistene.

Vi benytter kun «boks-/produksjonsmusikk», hvorfor skal vi forholde oss til TONO?
Kjøp av boksmusikk omfatter ikke fremføringsrettigheter. TONO må kvalitetssikre all musikkbruk i norske produksjoner for å kunne avregne presist til komponister og tekstforfattere, og derfor trenger vi 100 prosent oversikt over all musikkbruk.

Skal man rapportere musikk til TONO selv om vi kun har brukt den i noen få sekunder?
Ja, hvor lenge musikken brukes påvirker ikke at komponisten har rett til vederlag for bruken.

Hvorfor skal produksjonsselskapet rapportere til TONO, vi har allerede avtalt musikk og honorar med komponisten?
Skal man bruke musikk i en produksjon, må man først avklare honorar og synkroniseringsvederlag
(enten med NCB, komponist direkte eller vedkommendes musikkforlag). Brukes allerede innspilt musikk må man også klarere dette med plateselskapet som eier innspillingen. TONO derimot kommer først
inn i bildet når produksjonen faktisk vises for offentligheten. Selskapet som er ansvarlige for dette må betale TONO og rapportere hva slags musikk som er benyttet.

For å gjøre veien fra musikkbruk til rettighetshavernes godtgjørelse kortest og enklest mulig, har TONO og NCB et skjema som gjør musikkrapporteringen effektiv og oversiktlig.

Absolutt all musikk skal rapporteres samlet i skjemaet nedenfor, enten det gjelder bestillingsmusikk, eksisterende musikk eller boks-/produksjonsmusikk. Husk å påføre hva som er bestillingsmusikk.

Slik gjør du:

1. Last ned dette skjemaet:

 Cue Sheet for rapportering fra filmprodusenter

2. Fyll ut all informasjon

3. Send til slutt skjemaet til TONO og NCB

Mangler du korrekt komponist/tekstforfatter?
Nyttige nettsteder for å finne frem til korrekte komponister/tekstforfattere:
allmusic.com
discogs.com
no.wikipedia.org
en.wikipedia.org
findthetune.com
audionetwork.com

Kinoene betaler 1% av billettinntekter (ekskl. m.v.a.) i TONO-vederlag.

Dette etterfaktureres månedlig basert på billettinntekter fra den foregående måned. Tallene innhentes fra FilmWeb.

For filmvisninger uten entré/billettinntekter, utgjør TONO-vederlaget kr. 1,- pr. besøkende.

(Minstesats for månedsfakturering: kr. 500,-)