TV, radio og kino

Hva hadde TV, radio og film vært uten musikk?

Vanskelig å forestille seg! Som rettighetshavernes egen forvaltningsorganisasjon tilrettelegger TONO for bruk av all verdens musikk i det offentlige rom. Alle kringkastere og kinoer betaler et årlig vederlag til TONO for retten til å formidle beskyttet musikk.

TV

Det er kringkasterne i Norge som har rapporteringsansvaret for musikken de bruker. For å kunne rapportere effektivt til TONO, er de avhengige av Music Cue sheets fra produksjonsselskapene. På bakgrunn av denne informasjonen, avregner TONO penger til rettighetshaverne.

For TV-kanaler som sender i Norge gjelder forhandlede priser og kontraktsvilkår. Skal dere bruke musikk og bilde sammen, også kalt audiovisuell produksjon, trengs ulike tillatelser. Audiovisuelle produksjoner kan for eksempel være TV-programmer, reklame, spillefilm, dokumentarfilm eller kortfilm. Disse tillatelsene administreres av NCB. Les mer på nettsidene til NCB.


Vi benytter kun «boks-/produksjonsmusikk», hvorfor skal vi forholde oss til TONO?
Kjøp av boksmusikk omfatter ikke fremføringsrettigheter. TONO må kvalitetssikre all musikkbruk i norske produksjoner for å kunne avregne presist til komponister og tekstforfattere, og derfor trenger vi 100 prosent oversikt over all musikkbruk.

Skal man rapportere musikk til TONO selv om vi kun har brukt den i noen få sekunder?
Ja, hvor lenge musikken brukes påvirker ikke at komponisten har rett til vederlag for bruken.

Hvorfor skal produksjonsselskapet rapportere til TONO, vi har allerede avtalt musikk og honorar med komponisten?
Skal man bruke musikk i en produksjon, må man først avklare honorar og synkroniseringsvederlag
(enten med NCB, komponist direkte eller vedkommendes musikkforlag). Brukes allerede innspilt musikk må man også klarere dette med plateselskapet som eier innspillingen. TONO derimot kommer først
inn i bildet når produksjonen faktisk vises for offentligheten. Selskapet som er ansvarlige for dette må betale TONO og rapportere hva slags musikk som er benyttet.

For å gjøre veien fra musikkbruk til rettighetshavernes godtgjørelse kortest og enklest mulig, har TONO og NCB et skjema som gjør musikkrapporteringen effektiv og oversiktlig.

Absolutt all musikk skal rapporteres samlet i skjemaet nedenfor, enten det gjelder bestillingsmusikk, eksisterende musikk eller boks-/produksjonsmusikk. Husk å påføre hva som er bestillingsmusikk.

Send kun ett skjema pr program/episode.


Slik gjør du:

1. Last ned dette skjemaet:

 Rapportering fra produksjonsselskap

2. Fyll inn all informasjon

3. Send til slutt skjemaet til den respektive TV-kanalen, og til NCB


Mangler du korrekt komponist/tekstforfatter?

Nyttige nettsteder for å finne frem til korrekte komponister/tekstforfattere:
allmusic.com
discogs.com
no.wikipedia.org
en.wikipedia.org
findthetune.com
audionetwork.com

TONO har fremforhandlet en rammeavtale med Mediebedriftenes Landsforening for inngåelse av individuelle avtaler med de enkelte lokal-TV-konsesjonærer i Norge hvor bl.a. begge parter er enige om at avtaletekst og vederlag skal legges til grunn for individuelle avtaler. Avtalen har til hensikt å regulere retten til kringkasting av og retten til vederlag for kringkasting av musikkverk som TONO forvalter i henhold til åndsverkloven. Hvert år sender TONO et opplysningsskjema som utfylles og returneres slik at grunnlag for korrekt vederlag for kalenderåret kan fastsettes.


Radio

TONO tilrettelegger for bruk av musikk for radiostasjoner som sender i Norge, enten det er på riks- eller lokalnivå og/eller webradio. For informasjon om webradio, les mer her: TONO.NO/KUNDER/ONLINE

Hva skal sendes inn til TONO – og når?

TONO gir lisens til bruk av musikk i lokalradio basert på radioens innsending av opplysninger om virksomheten gjennom opplysningsskjema i begynnelsen av året. Opplysningene danner grunnlaget ved beregning av TONO-vederlaget for a konto fakturering i to terminer. Endelig sluttavregning foretas påfølgende år og etter at regnskapet er gjennomgått. Siste frist for innsending av regnskap for fjoråret er 20. august.

Lokalradioen betaler for retten til å kringkaste TONOs repertoar mot et vederlag basert på de samlede årlige inntekter fra radiovirksomheten, uavhengig av om kanalen sendes på FM og/eller på DAB. Vederlagsprosenten fastsettes på basis av hvor stor prosentvis del TONOs forvaltede repertoar utgjør av lokalradioens samlede sendetid og beregnes som musikkprosenten x 0,0775. Dog benyttes de nedenfor angitte minimumsvederlag der hvor minimumsberegningen utgjør et større vederlag enn prosentbasert vederlag.

Minimumsvederlag pr musikktime basert på kringkastingens omfang:

Gruppe Innbyggertall (eller faktisk ukentlige lyttere)* Vederlag pr musikktime
1 Over 500 000 Over 50 000 kr 68,-
2 200 001 – 500 000 20 001 – 50 000 kr 50,-
3 100 001 – 200 000 10 001 – 20 000 kr 33,-
4 50 000 – 100 000 5 000 – 10 000 kr 14,-
5 Under 50 000 Under 5 000 kr 9,-

Minimum pr. år: kr. 2.240,-
Korttidskonsesjon: kr. 200,- pr. døgn.
Tilleggsvederlag for simulcast av kanalen på lokalradioens hjemmeside: kr 738,- pr mnd.

*Minimumsvederlaget pr musikktime tar som tidligere utgangspunkt i sendeområdets innbyggertall. Lokalradioer med spesielt lav lytteroppslutning kan få et rimeligere vederlag gjennom dokumentasjon av inntekter og faktisk ukentlig lytting.

Ettersom lokalradioene bruker en større andel av lokal musikk sammenlignet med de kommersielle radiostasjonene, vil en mer nøyaktig rapportering av de lokale radiostasjonenes musikkbruk være aktuelt for å bidra til å fremme lokale musikkskapere. TONO legger til rette for en slik rapportering, og de lokalstasjonene som ønsker å rapportere til TONO, kan ta kontakt med rapportsjef Elin Heer for mer informasjon om format og muligheter.

 

1.  Hovedregel

Et utvalg av radiostasjoner, bestemt av TONOs styre, skal sende TONO rapporter over de verk som har inngått i stasjonens sendinger i henhold til nedenstående spesifikasjon

2. Rapportering av verk

Rapportene må inneholde:

  1. Kanalnavn
  2. Sendedato og klokkeslett
  3. Musikkverkets tittel
  4. Artist
  5. Spilletid i minutter og sekunder
  6. Unik ID (kanalens unike id på verket)

I tillegg er det ønskelig at rapportene inneholder:

  1. Rettighetshavernes fulle navn: Komponist, tekstforfatter (eventuelt oversetter og arrangør)
  2. Platemerke og katalognummer (eventuelt ISRC)

3. Frister for rapportering

Det skal sendes rapporter for hele året. Fristen for innsending vil være den 15 i hver måned for foregående måned. Dersom opplysningene i henhold til pkt. 1-6 ovenfor er oppgitt, er musikkrapporten å betrakte som fullstendig.

Dersom fullstendige rapporter ikke er innkommet innen fristen, skal TONO varsle den aktuelle radiostasjon om dette, med frist på 2 uker til å rette rapporten(e).

 

Kino

TONO er avhengig av nøyaktige Music Cue Sheets for å kunne avregne penger til de som har laget musikken i filmene. Filmprodusentene er de som kan gi oss korrekt informasjon.

Kinoene betaler 1,00% av billettinntekter (ekskl. mva) til TONO. Vederlaget som betales til TONO gjelder for fremføringen av musikken i kinofilmene, som siden blir avregnet til filmmusikk-komponistene.

Vi benytter kun «boks-/produksjonsmusikk», hvorfor skal vi forholde oss til TONO?
Kjøp av boksmusikk omfatter ikke fremføringsrettigheter. TONO må kvalitetssikre all musikkbruk i norske produksjoner for å kunne avregne presist til komponister og tekstforfattere, og derfor trenger vi 100 prosent oversikt over all musikkbruk.

Skal man rapportere musikk til TONO selv om vi kun har brukt den i noen få sekunder?
Ja, hvor lenge musikken brukes påvirker ikke at komponisten har rett til vederlag for bruken.

Hvorfor skal produksjonsselskapet rapportere til TONO, vi har allerede avtalt musikk og honorar med komponisten?
Skal man bruke musikk i en produksjon, må man først avklare honorar og synkroniseringsvederlag
(enten med NCB, komponist direkte eller vedkommendes musikkforlag). Brukes allerede innspilt musikk må man også klarere dette med plateselskapet som eier innspillingen. TONO derimot kommer først
inn i bildet når produksjonen faktisk vises for offentligheten. Selskapet som er ansvarlige for dette må betale TONO og rapportere hva slags musikk som er benyttet.

For å gjøre veien fra musikkbruk til rettighetshavernes godtgjørelse kortest og enklest mulig, har TONO og NCB et skjema som gjør musikkrapporteringen effektiv og oversiktlig.

Absolutt all musikk skal rapporteres samlet i skjemaet nedenfor, enten det gjelder bestillingsmusikk, eksisterende musikk eller boks-/produksjonsmusikk. Husk å påføre hva som er bestillingsmusikk.

Slik gjør du:

1. Last ned dette skjemaet:

 Rapportering fra filmprodusenter

2. Fyll ut all informasjon

3. Send til slutt skjemaet til TONO og NCB

Mangler du korrekt komponist/tekstforfatter?
Nyttige nettsteder for å finne frem til korrekte komponister/tekstforfattere:
allmusic.com
discogs.com
no.wikipedia.org
en.wikipedia.org
findthetune.com
audionetwork.com

Kinoene betaler 1,00% av billettinntekter (ekskl. mva) til TONO. Vederlaget for kinoene fastsettes med et akontobeløp enten årlig, halvårlig eller kvartalsvis avhengig av fjorårets inntekter. Når de faktiske tall (billettinntekter) er mottatt, sluttberegnes vederlaget for fjoråret, mens det inneværende års akontobeløp blir justert.

For filmvisninger uten entrè/billettinntekter, utgjør TONO-vederlaget kr. 1,- pr. besøkende, med en minstesats på kr. 300,- pr. filmvisning.