Nye medlemmer i TONOs styre og valgkomite

På TONOs årsmøte 31. Mai ble det valgt inn nye medlemmer til TONOs styre og valgkomite.

 / 01/06/2016 /
På TONOs årsmøte 31. Mai ble det valgt inn nye medlemmer til TONOs styre og valgkomite. Her kan du se hvem.

TONOs årsmøte ble i går arrangert på Litteraturhuset i Wergelandsveien i Oslo, med 82 stemmer i salen og 22 fullmakter. Det var i år valg på fire representanter og fire vararepresentanter for to år til TONOs styre, samt et suppleringsvalg for ett år på én representant og én vararepresentant til TONOs valgkomite.

TONOs styre

Til TONOs styre ble Jørgen Karlstrøm innvalgt som ny for Norsk Komponistforening. Karlstrøm ble valgt til ny styreleder i Norsk Komponistforening i mai. På Musikkforleggernes plass ble Kai Robøle innvalgt som nytt styremedlem. Robøle ble valgt som ny styreleder i Musikkforleggerne i mai. Ingrid Kindem fra NOPA og uavhengig representant Rita Engedalen ble gjenvalgt til styret. Stine Sørlie, ny nestleder i Norsk Komponistforening, ble valgt inn som ny 1. Vara for sin forening. 2. Vara fra NOPA Bent Åserud, 1. Vara fra Musikkforleggerne Unni Boretti og vara på fri plass, uavhengig representant, Stian Westerhus ble gjenvalgt.

Etter årsmøtet ser dermed TONOs styre slik ut:

 

Representant Vararepresentant
NOPA Ingrid Kindem (gjenvalg) Tove Bøygard (1. vara)

Bent Åserud (2. vara) (gjenvalg)

Bjørn Eidsvåg
NKF Åse Hedstrøm Stine Sørlie (1. vara) (ny)

Glenn Erik Haugland (2. vara)

Jørgen Karlstrøm (ny)
MF Jan Stefan Bengtsson Unni Boretti (1. vara) (gjenvalg)

Lisbet Frøystadvåg (2. vara)

Kai Robøle (ny)
Fri plass Bendik Hofseth, NOPA Bugge Wesseltoft
Rita Engedalen (gjenvalg) Stian Westerhus (gjenvalg)
Ine Kristine Hoem Knut Schreiner, NOPA

 

Nye medlemmer i valgkomiteen

Det var også suppleringsvalg til to plasser i TONOs valgkomite, konkret plassene til Musikkforleggernes representanter Kai Robøle, samt Jan Paulsens plass som vara.

Robøle hadde tidlig i prosessen blitt oppfordret av valgkomiteen til å trekke seg fra valgkomiteen for å gjøre seg valgbar til TONOs styre, med bakgrunn i  TONOs vedtekter §30 (4) som slår fast at det ikke er anledning til dobbeltrepresentasjon i TONOs årsmøtevalgte organer. Paulsen trådte ut av valgkomiteen med bakgrunn i at han har overdratt sin forlagsportefølje til Norsk Musikforlag, og dermed ikke lenger er valgbar andelshaver i TONO.

I henhold til TONOs vedtekter § 24 (1), tredje setning, hadde TONOs styre i forkant innstilt Kristin Andersen (Musikk-Husets Forlag) som ny representant på Robøles plass, mens Frithjof Hungnes (Propeller Music) var innstilt som vara. Etter årsmøtet er begge vervene besatt for resten av inneværende valgperiode, det vil si frem til årsmøtet i 2017.

TONOs valgkomite består nå av disse medlemmene:

Representant Vara
NOPA Lars Martin Myhre Karoline Krüger
MF Kristin Andersen (ny) Frithjof Hungnes (ny)
NKF Nils Henrik Asheim Helge Sunde
Fri plass Hanna Paulsberg, NOPA Dag Erik Knedal Andersen