TONO hilser EU-direktiv velkommen

På tirsdag denne uken vedtok EU-parlamentet et direktiv som har til hensikt å forenkle lisensiering av musikk på tvers av landegrenser, og som også setter krav til forvaltningsorganisasjoner. TONO hilser direktivet velkommen.

 / 05/02/2014 /

– Dette er gode nyheter. Direktivet vil bidra til å strømlinjeforme praksis i de ulike EU-landene både rundt lisensiering av musikkrettigheter for onlinebruk og ikke minst også for hvordan forvaltningsorganisasjoner skal forvalte sitt mandat. Vi mener direktivet er bra for rettighetshavere i hele Europa, og det gir forvaltningsselskapene likeverdige konkurransevilkår. Allerede i 2008 oppfordret TONO og en håndfull  andre europeiske forvaltningsorganisasjoner EU til å innføre et slikt direktiv, og vi er glade for at parlamentet denne uken stemte for direktivet med stort flertall, sier TONOs adm. dir Cato Strøm. 

De nye reglene fastslår at musikktjenestetilbydere i EU skal bli innvilget multiterritorielle lisenser når de ønsker å benytte beskyttet musikk.  Direktivet fastslår også at forvaltningsorganisasjoner som kun tilbyr lisenser i ett land skal ha anledning til å få sitt repertoar lisensiert også i andre land gjennom andre organisasjoner, og at repertoar skal behandles under de samme forhold som eget repertoar.

Direktivet sier dessuten at alle forvaltningsorganisasjoner skal sørge for at opphavspersoner skal motta avregning så raskt som mulig, og senest innen 9 måneder etter utløpet av året hvor et vederlag er blitt innkrevet. Videre sier direktivet at medlemmer i forvaltningsorganisasjoner skal ha rett til å påvirke hvordan deres rettigheter forvaltes, og at de skal ha frihet til å velge den forvaltningsorganisasjonen de selv ønsker. Det stilles også krav til «transparency», eller gjennomsiktighet og åpenhet, og det er også definert krav til godt styresett. For TONOs del vil heller ikke disse punktene medføre særlige endringer i eksisterende praksis eller vedtektsmessig oppbygging.

EU sier i en pressemelding at direktivet er et klart signal om at opphavsrett med enkelhet kan tilpasses den nye digitale økonomien, og at opphavsrett har en helt essensiell rolle i den digitale økonomien.

Direktivet ble vedtatt med 640 stemmer, med 18 i mot, og 22 blanke stemmer.Direktivet må fortsatt formelt vedtas av EU-rådet, og etter det vil EUs medlemsland, samt EØS-landene, måtte implementere direktivet i sine nasjonale lovverk innen 24 måneder.