TONOs innspill til revidert nasjonalbudsjett

TONO har ennå ikke sett at de økonomiske krisetiltakene som er bevilget av regjeringen denne våren har tilfalt opphaverne og musikkforlagene som følge av deres tap av TONO-vederlag. Det må øremerkes midler til opphaverne, skriver TONO i sitt innspill til revidert nasjonalbudsjett.

 / 15/05/2020 /

TONO sendte i dag inn sitt innspill til revidert nasjonalbudsjett. Her understrekes det at det må øremerkes midler til opphaverne. Les hele innspillet her:

TONOs innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020 – COVID 19-tiltak

TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag. TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 34 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. I tillegg representerer TONO gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land, også utenlandske musikkverk, slik at vi i praksis forvalter verdensrepertoaret i Norge. Som non-profit foretak fordeles TONOs regnskapsresultat i sin helhet til rettighetshaverne i fremførte verk. TONO hadde i 2019 en omsetning på kr 771 millioner.

Musikkens verdikjede starter med TONOs medlemmer
TONOs medlemmer skriver musikken og sangtekstene som gir billettinntekter til konsertarrangører, annonseinntekter til kringkastere og økt omsetning til frisører, hoteller og puber. Uten opphaverne har artister, musikere, band, korps og orkestre ingen musikk å fremføre. Uten dem ingen musikk på radio, i strømmetjenester eller i konsertsaler.

For denne yrkesgruppen er TONO-vederlagene, de opphavsrettslige fremføringsinntektene fra faktisk bruk av deres musikk i det offentlige rom, en av deres økonomiske forutsetninger for å kunne utøve sitt yrke.

TONO har ennå ikke sett at de økonomiske krisetiltakene som er bevilget av regjeringen denne våren har tilfalt opphaverne og musikkforlagene som følge av deres tap av TONO-vederlag.

TONO og TONOs medlemmer ble umiddelbart hardt rammet av de tiltakene som ble iverksatt for å begrense koronasmitten. Konserter ble avlyst. Hoteller, serveringssteder og butikklokaler ble stengt. Bestillingshonorarer ble kansellert. Tapene er både umiddelbare og langvarige. Musikere, artister, band, korps, kor og orkestre taper umiddelbart på avlyste konsertopptredener.

Opphaverne og musikkforlagene taper imidlertid også på lang sikt ved at tapene som følge av nedstenging i 2020 først realiseres til fulle i 2021. Det skyldes at systemet med kollektiv forvaltning har et etterslep som gjør at tap synliggjøres først kalenderåret etter, for eksempel ved at TONO først i september 2021 avregner for konsertfremføringer i 2020.

Med forbehold om en bedret eller forverret situasjon har TONO med utgangspunkt i inntektene i normalåret 2019 grundig analysert og regnet på inntektstapet i perioden fra 11. mars til 31. august.

TONOs forventede tap i perioden mars 2020 og ut august 2020  er kr 107 305 512, noe som utgjør 22,74% av inntektene på de områder som er vist i vedlagte Excel-dokument.

Det er særlig konsertområdet og bakgrunnsmusikkområdet som vil slå hardest og mest merkbart ut, med en forventet nedgang på henholdsvis 50 prosent og 36 prosent.

Det kan høres teoretisk ut, men er smertefullt konkret. Fakturaene fra TONO beregnes med utgangspunkt i en prosentandel av billettinntektene. Avlyste større festivaler betyr tap på hundretusener, i noen tilfeller opp mot en million kroner til opphaverne.  

Avlyste konserter rammer ikke bare festivalarrangør og musikere. De rammer også opphaverne.
Kompensasjon for tapte inntekter som følge av avlyste konserter må derfor også tilfalle de som lager musikken og som går glipp av TONO-vederlag

Kap. 325 Allmenne kulturformål Post 77 Kompensasjonsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet

I kapittel 325 i forslaget til revidert nasjonalbudsjett vises det til to tidligere kompensasjonsordninger våren 2020, samt en styrking av dette som vil tilsvare totalt 600 millioner kroner til kulturfeltet.

Det er nå helt avgjørende at deler av dette øremerkes opphavere og musikkforlag som kompensasjon for tapte TONO-vederlag. TONO mener at dette bør utgjøre 10 prosent av det beløp som nå avsettes som del av kompensasjonsordningen for arrangører på kulturfeltet, og frivillighetsfeltet i den grad disse har søkt og mottatt penger.  

Disse midlene bør tilføres TONO og avregnes ut til TONOs medlemmer etter kjente, planlagte aktiviteter.

Vi understreker også at det er behov for ytterligere stimuleringstiltak for å avhjelpe den vanskelige situasjonen opphaverne og musikkforlagene nå står i. Her henviser vi til innspill fra NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne.

Med vennlig hilsen

Ingrid Kindem                                                                             Cato Strøm

Styreleder                                                                                    Adm. direktør

TONO                                                                                            TONO