Anken i Telenor-saken forkastet

OSLO: Borgarting lagmannsrett forkastet anken til rettighetshaverne i Telenor-saken.

 / 10/02/2010 /

Manglende hjemmel i norsk lov

Lagmannsretten har forkastet rettighetshavernes anke fordi det ikke foreligger et tilstrekkelig grunnlag for kravet. Kravet som begjæringen om forføyning grunner seg på, mangler hjemmel i norsk lov. Retten skriver at “Telenor medvirker i åndsverklovens forstand ikke til staffbare eller erstatningsbetingende handlinger blant sine sluttbrukere ved å stille sitt nett til rådighet for allmennheten uten å blokkere The Pirate Bay.” (Kjennelse i sak 10-006542ASK-BORG/04, s. 35).

“Direktivet ikke riktig implementert i norsk lov”

Cato Strøm, direktør i TONO, sier at lagmannsrettens avgjørelse opprettholder tingrettens kjennelse, som må forstås slik at EUs opphavsrettsdirektiv ikke ble riktig implementert i norsk lov i 2005:

– Lagmannsrettens avgjørelse bekrefter med andre ord det vi tidligere har sagt, at rettighetshaverne i Norge er tilnærmet rettsløse på dette området.

 Marte Thorsby, direktør i IFPI, sier i en kommentar:

– Lagmannsretten skriver i sin kjennelse at grensene for medvirkeransvar er uklare og at Kulturdepartementet må klargjøre dette når de nå skal gå gjennom åndsverkloven på nytt. Dette er med andre ord et “ingenmannsland” i den nåværende loven, og det betyr at det er fritt fram for å legge til rette for ulovlig virksomhet i norske nett.

 Retten skriver: “Samtlige kilder holder riktignok muligheten for krav og midlertidig forføyninger mot tekniske mellommenn åpen, men sier lite om hvor langt medvirkningsansvaret går. Lagmannsretten antar at dette er noe av bakgrunnen for at Kultur- og kirkedepartementet i Prop. 1 S (2009-2010) har varslet en gjennomgang av åndsverkloven, blant annet med sikte på å konkretisere medvirkeransvaret for ulovlig fildeling.” (Kjennelse i sak 10-006542ASK-BORG/04, s. 32).

 Bakgrunn

En samlet film- og musikkbransje tok i juni 2009 ut begjæring om midlertidig forføyning mot Telenor, med krav om at Telenor stenger tilgangen til The Pirate Bay for sine internettkunder. Saken var oppe i Asker og Bærum tingrett i uke 42. Tingretten ga ikke rettighetshaverne medhold. Rettighetshaverne sendte anke til Borgarting lagmannsrett i desember 2009.

 The Pirate Bay er en nedlastingsnettside som ulovlig tilgjengeliggjør opphavsrettslig beskyttet musikk og film.

Mediehenvendelser

Cato Strøm, direktør i TONO

Mobil: 92 21 63 19

E-post: cato.strom@tono.no

 

Marte Thorsby, direktør IFPI Norge

Mobil: 99 60 29 59

E-post: marte.thorsby@ifpi.no

 

Rune Ljostad, advokat i Simonsen Advokatfirma

Mobil: 91 12 11 80

E-post: rl@simonsenlaw.no

 

Jan Richard Kjelstrup, kommunikasjonssjef i TONO

Mobil: 99 24 86 87

Epost: jrk@tono.no