Åpen høring om endringsforslagene til åndsverksloven

Familie- og kulturkomiteen holder i dag en åpen høring i forbindelse med Kulturdepartementets forslag til endringer i åndsverksloven. TONO deltar på høringen, og skal holde et innlegg i sakens anledning.

 / 07/03/2013 /

Kulturdepartementets stortingsproposisjon om endringer i åndsverksloven omfatter tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett  (Prop. 65 L (2012-2013). Saken ble fremmet i statsråd 8. februar, og dessuten kunngjort blant gjennom kulturminister Hadia Tajiks pressekonferanse samme dag. Dagens åpne høring er neste ledd i prosessen. TONO deltar ved styreformann Ragnar Bjerkreim, adm. dir Cato Strøm, avdelingsdirektør Inger Elise Mey samt kommunikasjonssjef Willy Martinsen. TONO stiller seg bak forslaget til endringer: ­- Vi gleder oss over at konsumet av musikk i legitime kanaler, eksempelvis strømmetjenester øker eksplosivt fra år til år. I  slike tjenester er rettigheter og vederlagsordninger ivaretatt. Vi tror denne trenden vil fortsette. Like fullt, opphavspersoner har vært, og er, nærmest rettsløse overfor krenkelser av deres opphavsrett på Internett. TONO støtter derfor departementets forslag om å styrke vernet av komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlagenes rettigheter, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm.

Mer informasjon her: