Fra styret 2023

Årsberetning 2023

Virksomhetens status og fremtidige utvikling
TONO SA er et samvirkeforetak som forvalter fremførings- og lydfestingsrettigheter til musikk. I tillegg til individuelle forvaltningskontrakter med 41 289 rettighetshavere, har TONO gjensidige representasjonsavtaler med 78 utenlandske søsterselskaper, og forvalter dermed også deres rettigheter i det norske territoriet. TONO har overdratt forvaltningen av sine rettighetshaveres lydfestingsrettigheter til NCB (Nordisk Copyright Bureau) i København, som eies av de nordiske forvaltningsselskapene Koda (Danmark), Stim (Sverige), STEF (Island), Teosto (Finland) og TONO.

TONO drives fra Oslo med besøksadressen Møllergata 4, 0179 Oslo.

I 2023 er det avholdt åtte styremøter og ett styreutvalgsmøte.

TONO har tegnet styreforsikring og forsikring for daglig leder i samsvar med RL §3-3a. Dekningen er på kr 5 000 000.

Forvaltningskontrakter
Pr. 31.12.23 hadde TONO forvaltningskontrakter med 41 289 rettighetshavere. Til sammenlikning var antallet pr. 31.12.22 39 060 rettighetshavere. I 2023 tilkom det altså 2258 nye rettighetshavere, hvorav 14 var musikkforlag.

Blant opphaverne er det 21,6 % kvinnelige medlemmer og 77,8 % mannlige medlemmer. Musikkforlagsmedlemmer utgjør 0,6 % av medlemsmassen.

Stemmeberettigede medlemmer
Pr. 31.12.2023 var det registrert 4 710 stemmeberettigede medlemmer i TONO.
Pr. 31.12.2022 var det registrert 1 965 stemmeberettigede medlemmer i TONO.

Av de stemmeberettigede medlemmene som er opphavere, er 20 % kvinner og 80 % menn. 1 % av de stemmeberettigede medlemmene er musikkforlag.

Økonomiske forhold
TONO hadde i 2023 en brutto omsetning på kr 997 896 781. Dette er en økning på 15,41 % sammenliknet med 2022. Resultat til fordeling etter fradrag på 2 % til Det norske komponistfond, tap og adm. kostnader var kr 847 982 395, en økning på kr 130 633 916 fra 2022. Kostnadsprosenten for hele virksomheten var i 2023 på 12,89 %. Året før var tilsvarende prosent på 12,77 %.

Regnskapet er satt opp etter kravene i regnskapsloven av 1998, og tilfredsstiller kravene i gjeldende lover, forskrifter og god regnskapsskikk. Regnskapsloven av 1998 medførte i 1999 vesentlige endringer for føring av pensjonskostnader. Som følge av dette bokfører TONO en negativ egenkapital. Opprinnelig var denne effekten av forpliktelser minus kr 11 026 446. Pr. 31. desember 2023 er den totale effekten av forpliktelser som er bokført mot egenkapitalen på kr minus 9 651 645. Året før var denne forpliktelsen på kr 8 176 241.

TONOs resultat til fordeling utgjør vanligvis mellom 85 og 90 prosent av omsetningen. Fordelingen av resultatet er det som til enhver tid er igjen etter at alle kostnader er trukket, og det er styrets oppfatning at TONOs økonomiske resultat for 2023 er godt.

TONO har til enhver tid en stor og likvid forvaltningsportefølje. Målsettingen er å oppnå høyest mulig avkastning med lavest mulig risiko. TONOs konservative plasseringsstrategi sikrer stabil avkastning. Den enkelte plassering skal være blant de med lavest risiko innenfor sine aktivaklasser. Risiko reduseres ytterligere gjennom en bredt sammensatt portefølje, og TONO bruker flere finansielle aktører for å redusere forvaltningsrisiko.

Markedets utvikling
2023 ble et begivenhetsrikt år for TONO. Resultatmessig ble dette et svært godt år, med rekordhøye inntekter. Det var positiv utvikling på alle markedsområder, og særlig flere historiske oppgjør på medieområdet bidro til det gode resultatet. TONO har satt ambisiøse mål med tanke på utvikling av både teknologi, arbeidsprosesser og organisasjon. Vårt transformasjonsprogram «Mjølnir», som skal bidra med teknologiske løsninger og infrastruktur som skal understøtte mer effektive prosesser, skjøt fart i 2023. Sammen med prosjektstøtte fra konsulentselskapet Bearing Point har det særlig vært fremdrift på nye distribusjonsløsninger levert av det irske teknologiselskapet Spanish Point. TONO samarbeider tett med andre søsterselskaper om å utvikle løsninger, særlig er samarbeidet med Koda og Teosto tett. Et annet viktig prosjekt er den nye repertoarløsningen ICE Cube, som utvikles sammen med PRS, Stim og Gema.

I tillegg til teknologiutviklingen, utvikles også kultur og organisasjon i TONO. Det har vært oppmerksomhet på å adressere gap knyttet til medarbeiderundersøkelsene i 2022 og 2023, og i desember ble TONO sertifisert som «Great Place to Work».

Musikkbransjen og -industrien fortsetter å endre seg i takt med ny teknologi og nye forretningsmodeller. I 2023 var det særlig kunstig intelligens som fikk oppmerksomhet. TONO følger denne utviklingen tett, og er særlig opptatt av å ivareta opphaveres rettigheter når ny teknologi utvikles og lovreguleringer foreslås. En sterkere oppmerksomhet på hvordan TONO kan utnytte ny teknologi til å automatisere og forbedre arbeidsprosesser, og utnytte data til analyse og innsikt, vil stå sentral i den nye virksomhetsstrategien som er under utvikling.

På årsmøtet i 2023 vedtok årsmøtet endringer i vedtektene som åpnet for at TONO kan investere deler av investeringsmidlene i fast eiendom. Det tok vi til følge, og i desember 2023 overtok TONO bygården Kongens gate 12 i Oslo sentrum. Kjøpet er først og fremst en investering, men vil samtidig kunne være arbeidsplass for TONO og gruppeforeningene, samt åpne muligheter for å utvikle medlemsfasiliteter i form av møteplasser og studio.

TONO forventer ikke særskilte endringer i TONOs rettighetsportefølje i inneværende år.

NCB
NCB er en selvstendig juridisk enhet, og ledes av et styre valgt av Koda, Teosto, Stim, STEF og TONO. NCBs operasjonelle drift utføres av Koda.
NCBs totale innsamlede vederlag var i 2023 på DKK 91 millioner mot DKK 95millioner i 2022. Salget av fonogrammer (innspilt musikk) var i 2023 på DKK 27 millioner mot DKK 43 millioner i 2022. Nedgangen skyldes primært manglende CLA-betalinger fra Tyskland. NCB hadde i 2023 et overskudd på DKK 5,090 millioner, mot DKK 13,047 millioner i 2022. Dette er overført til egenkapital, som pr. 31.12.2023 utgjør DKK 73.361 millioner.

TONOs personale
Ved inngangen av året 2023 hadde TONO 62 fast ansatte, hvorav 3 medarbeidere arbeidet frivillig deltid (60,53 årsverk totalt). Ved utgangen av 2023 hadde TONO 59 fast ansatte medarbeidere, hvorav tre fortsatt jobber frivillig deltid. I tillegg til disse har TONO 5 ansatte i midlertidige stillinger. Dette er tre trainees og to vikarer som lønnes av TONO. TONO hadde også ved utgangen av 2023 to vikarer som ble lønnet av eksternt vikarbyrå.

TONO har en målsetting om at det skal råde full likestilling mellom kvinner og menn. Det innebærer at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Det er 38 kvinner og 28 menn i TONOs arbeidsstokk.

To menn og én kvinne er ansatt frivillig i deltidsstilling. Gjennomsnittsalderen for alle ansatte i TONO er 46,45 år (kvinner – 46,3 år og menn – 46,6 år).

Gjennomsnittlig brutto månedslønn for samtlige kvinnelige ansatte ved utgangen av 2023, ledere inkludert, er kr 64 430. Gjennomsnittlig brutto månedslønn for mannlig ansatte, ledere inkludert, er kr 74 940. Den høyere gjennomsnittslønnen for menn skyldes at andelen menn i ledende stillinger er høyere enn for kvinner i TONO.

Internkontroll, HMS (helse, miljø og sikkerhet)
Gjennom arbeidsmiljøutvalget (AMU) for personalets tillitsvalgte og ledelsen er HMS-arbeidet satt i system. Det holdes regelmessige møter i AMU. Sykefraværsarbeid skal behandles i minst to møter årlig.

I 2023 var sykefraværet 5,43 % mot 3,9 % året før. Sykefraværet følges opp i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. TONO driver ikke virksomhet som kan forurense det ytre miljø.

Arbeidsgivers plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering
TONOs forretningsetiske retningslinjer, som alle TONOs ansatte har signert, inneholder blant annet følgende:
«TONO skal være en arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø. Ansatte skal behandle hverandre og de som de kommer i kontakt med gjennom arbeidet, med respekt og integritet. TONO skal legge til rette for et arbeidsfellesskap fritt for diskriminering, det være seg på grunn av forhold som religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller funksjonshemming. TONOs ansatte skal også medvirke til et arbeidsfellesskap fritt for mobbing, sjikane, trakassering og liknende. TONO tolererer ikke at noen utviser adferd som kan oppfattes som nedverdigende eller truende.»

TONO har over tid hatt som mål å få en tilnærmet lik fordeling av kvinner og menn i medarbeiderstaben. 31.12.2023 er det 56 % kvinnelige ansatte og 44 % mannlige ansatte. Kvinner og menn i sammenlignbare stillinger lønnes likt. Tre medarbeidere er etter eget ønske ansatt i deltidsstillinger. Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon for kvinner og for menn er henholdsvis 80 og 9 uker.

TONO følger samvirkelovens bestemmelser om kjønnsrepresentasjon, som innebærer at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i TONOs styre. TONO har ansatte med bakgrunn fra alle skandinaviske land, Europa for øvrig, Asia, Afrika og USA.

Vi mener således at TONO fremmer likestilling i henhold til lovens formål.

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

En redegjørelse for TONOs aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven blir tilgjengelig på TONOs nettsted i juni d.å.

Oslo, 12. mars 2024.