Kort og godt om TONO 2016

Kort og godt om TONO 2016

1515 Nye TONO-medlemer 29272 TONO-medlemer totalt 29800 Nye registrerte verk

Medlemsservice

TONOs medlemsservice bestod i 2016 av totalt 7 heltidsansatte medarbeidere. Avdelingen yter service overfor TONOs medlemmer – både enkeltpersoner og musikkforlag – noe som innebærer blant annet bistand med inngåelse av forvaltningsavtaler, registrering av verk og endringer i registrerte verk, spørsmål om avregninger, håndtering av reklamasjoner og kontakt med TONOs søsterselskaper i andre land verden over. Avdelingen er også engasjert i internasjonale fora, arbeider med utvikling av nye systemer og løsninger, og står for en omfattende utadrettet foredrags- og rekrutteringsvirksomhet.

Telefoner med medlemsserviceE-poster fra medlemmerMusikkrapporter fra konserter
37821193221700

Høringssvar til ny åndsverklov

TONO sendte i august inn høringssvar til Kulturdepartementet vedrørende forslaget til ny åndsverklov. TONO formidlet i brevet en tilfredshet med at departementet foreslår en ny åndsverklov, med bakgrunn i at eksisterende lovgivning til dels har vært utdatert, og hengt etter den teknologiske utviklingen. TONO understreket at det er nødvendig at det endelige lovforslaget bidrar til å gjenopprette denne balansen. Ny åndsverklov vedtas av Stortinget i 2017.

TONO vant over RiksTV i Oslo Tingrett

I 2012 stevnet TONO RiksTV for Oslo Tingrett med krav om erstatning for manglende klarering av opphavsrettslig beskyttede musikkrettigheter. Den 14. juni 2016 falt dommen i TONOs favør. Retten la i sin dom til grunn at RiksTV står for en selvstendig tilgjengeliggjøring og offentlig fremføring som skal klareres med opphaverne etter åndsverkloven §2. TONO ble gitt fullt ut medhold i alle påstander, og RiksTV ble dømt til å betale alle TONOs saksomkostninger. RiksTV har anket dommen.

Omsetningsfordeling i 2016

TONO hadde i 2016 en omsetning på kr 541 884 811.
Fordeling etter lovpålagt fradrag på 2 % til Det norske komponistfond (forvaltet av Kulturdepartementet), tap og adm. kostnader var kr 447 339 687.
Kostnadsprosenten var på 15,05 prosent.

Omsetningsfordeling_TONO2016_3
Omsetningsfordeling_detalj_TONO2016

Medlemsmassen i 2016 bestod av

KvinnerMennMusikkforlag
20%79%1%

Avregninger til og fra utlandet

Ved utgangen av 2016 hadde TONO 73 gjensidighetsavtaler med søsterselskaper i andre land. Enkelte av avtalene dekker flere land, og totalt gir de TONO representasjon i flere enn hundre land og territorier. Gjensidighetsavtalene innebærer at selskapene innkrever vederlag for offentlig fremføring av hverandres repertoarer i sine respektive land og territorier, og avregner midlene tilbake til de ulike selskapene for videre avregning til rettighetshavere i fremførte verk.

Avregninger-utland_TONO2016
EU_Skjema

Mer enn 22 000 skrev under på EU-oppropet make internet fair

Den 5. september fikk visepresidenten for EU-kommisjonen, Andrus Ansip, personlig overrakt et brev fra Gesac, lobbyorganisasjonen til de europeiske forvaltningsselskapene. Brevet, som også ble sendt til EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker, pekte på nødvendigheten av å løse transfer of value-problemet, som innebærer at internet-tjenester kan ha store inntekter fra deling av kulturelt innhold, uten at det stilles lovmessige krav til at skaperne av innholdet skal ha sin del av inntektene.

Mer enn 22 000 europeiske skapere skrev under på brevet. TONOs kunngjøring av underskriftskampanjen skapte stort engasjement, med mer enn 700 norske underskrifter. Gesac hever at brevet og underskriftene gjorde inntrykk på kommisjonen. Les brevet, og se underskriftene, på makeinternetfair.eu

TONO sponset by:Larm og Spellemann

TONO sponset også i 2016 by:Larm og Spellemann.
På by:Larm bidro TONO med flere foredrag, en paneldebatt om «Transfer of value»,  tre TONO Sessions-intervjuer med Odd Nordstoga og Daniel Kvammen, Anneli Drecker og Ine Hoem samt OnklP og Mats Lie Skåre. TONO var også medarrangør av et seminar kalt «Nye muligheter for din musikk» sammen med NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne.

TONO var også sponsor og samarbeidspartner med Spellemann. TONOs støtte er garantist for at Spellemann har kategoriene Komponist og Tekstforfatter, og TONO utnevnte medlemmene i juryen for komponistprisen. Komponistprisen var i 2016 profilert som «TONOs komponistpris», som i tillegg til sponsorplakater før og etter sendingene ga TONO stor synlighet relatert til Spellemann.

ByLarm_Spellemann

Positiv online-trend

TONOs onlineinntekter økte også i 2016, med 115 
millioner kroner i samlede inntekter. Disse kommer 
hovedsakelig fra musikkstreamingtjenester og video 
on demand-tjenester. Særlig sistnevnte forretnings-
område har vært et positivt innslag i TONOs online-
inntekter de siste par årene, og det er forventet at 
denne utviklingen vil fortsette også i 2017.

OnlineTrend

Madcon frontet TONO-kampanje

I november lanserte TONO en kampanje som hadde til hensikt å øke kjennskapen til TONO, og å skape økt forståelse for hvorfor bedrifter, organisasjoner og andre som bruker musikk i det offentlige rom må betale TONO for bruken av musikk. Kampanjen bestod av nettsiden tono.no/opphavsrett, samt en kampanjefilm med våre medlemmer i Madcon, og vi brukte Facebook som den primære kanalen til å nå ut til nordmenn. I løpet av kampanjeperioden oppnådde filmen mer enn godt over en halv million oppstartede visninger, og kampanjesiden hadde mer enn 40 000 besøk.

TONO-stipendet

Det ble i 2016 fordelt TONO-stipender for kr 8 675 000 samt kr 876 000 under stipendordningen Unge Talenter.

Tidenes største ordinære kvartalsavregning

I september kunne TONO kunngjøre at høstavregningen var tidenes største ordinære kvartalsavregning noen sinne. Hele 131,3 millioner kroner ble avregnet til rettighetshavere i inn- og utland, hvorav 73,5 millioner til TONO-medlemmer. TONO avregnet 13,5 millioner for bruk av TONO-forvaltet musikk i utlandet, men også en tilleggsavregning på 7 millioner kroner for et rettsoppgjør etter en tvist på kabelområdet bidro til rekordavregningen.