Konserter

 / 07/04/2014 /

TONO avregner konserter i september/oktober året etter at selve fremføringen fant sted. Spilte du konsert i fjor, vil du altså få avregning i år.

 

Rapportering av konserter

Vi er avhengig av å få inn musikkrapporter for å kunne sende ut avregning. I utgangspunktet er det konsertarrangøren som er ansvarlig for å sende inn rapporter, men i tilfeller hvor du som opphaver også var artist, er det mer hensiktsmessig at du sender oss dette.
Din rapport kan være grunnlaget for fakturaen vi sender til ansvarlig arrangør, så det er viktig med så presise opplysninger som mulig.

Logg inn på MITT TONO og rapporter din konsert der! Husk at du må føre opp alle verk som ble fremført, også eventuelle coverversjoner og andres verk, i rapporten.

For å kunne behandle alle konserter frem mot TONOs høstavregning, har vi satt følgende frister:
1. februar for innsendelse av rapporter andre halvår foregående år
1. oktober for innsendelse av rapporter første halvår inneværende år

Merk at det ikke er mulig å innrapportere konserter på Mitt TONO som er mer enn to år gamle (fra dags dato).

 

Kategorier

Det finnes tre typer av konserter:

Vederlagsbestemte konserter er den største puljen hvor de aller fleste konsertene avregnes. Her settes et totalbeløp på bakgrunn av samlede, innbetalte konsertvederlag samt midler fra bakgrunnsområdet (f.eks. hoteller og restauranter). Midlene fordeles så på bakgrunn av blant annet innbetalt vederlag og spilletid på konserten.

Subsidierte konserter er konserter hvor det primært er fremført repertoar som TONO av kulturpolitiske grunner har valgt å tilføre noen ekstra midler. Disse midlene kommer fra blant annet uidentifiserte verk.

For at en konsert skal kunne avregnes i den subsidierte pulje, kreves det normalt at konsertarrangøren i løpet av en sesong avholder en serie planlagte konserter, og oppfyller en rekke kriterier fastsatt av TONOs styre. Denne puljen omfatter blant annet konserter med orkesterselskapene, i musikkforeninger, mv., og et overordnet kriterium er at det spilles partiturmusikk eller lignende verk, som i komposisjonsteknisk forstand rekker ut over de enkleste former og hvor komponisten via sitt partitur har en høy grad av kontroll over enhver fremføring.

Listen over kunder og utøvere i subsidiert pulje er dynamisk, og finnes HER.

Megakonserter er konserter som har over kr 25 000 i TONO-vederlag. Her beregnes avregningen direkte ut fra innbetalt vederlag i hver enkelt konsert, med et fastsatt administrasjonsgebyr.

 

Avregning av vederlagsbestemte og subsidierte konserter

Vederlagsbestemte konserter

At en konsert er vederlagsbestemt betyr at avregningsbeløpet til rettighetshaverne er avhengig av vederlaget vi innkrever for konserten. Vederlaget betales av den ansvarlige arrangør. Størrelsen på vederlaget fastsettes av konsertens billettinntekter og publikumstall, eller på andre måter dersom kunden har en fast periodisk avtale eller konserten ikke er finansiert med inngangspenger. Hver konsert får et antall poeng som knyttes direkte opp til innbetalt vederlag for de respektive konsertene. Vederlag er derfor direkte med på å fastsette konsertens avregningsbeløp.

Det gis minimum 1000 poeng og maksimum 10 000 poeng.

Dersom det betales mer til TONO enn det beløp som avregnes ved maksimumsgrensen på 10 000 poeng, vil rapportene behandles som Megakonserter, og dermed avregnes det innbetalte beløp med fradrag for administrasjonsomkostninger m.v.

 

Musikk til dans på hoteller, restauranter og lignende

Dette er et område med lav tariff hvor vi ikke krever rapportering fra kundene. Det hender likevel at medlemmene innsender rapporter. I stedet for å avvise disse rapportene, avregner vi de med en fast poengsum på 300, som er lavere enn 1000 poeng, hvilket er minimum poengtildeling for vederlagsbestemte konserter.

 

Konserter avholdt samme sted flere ganger årlig med samme arrangør og utøver

Hvis den samme arrangør avholder konserter – innkrevd etter TONOs minimumstariff – på samme sted med samme utøver mer enn tre ganger pr år, får den enkelte konsert et redusert antall poeng. Jo flere konserter av denne typen som avholdes i løpet av et år, jo færre poeng vil det være til de enkelte konsertene.

 

Gudstjenester og musikkandakter

Disse fremføringene tildeles 1000 poeng pr program/rapport. Rapportene avregnes utfra TONOs kundeavtale med Kulturdepartementet, som dekker musikkbruk i norske menigheter og trossamfunn.

 

Subsidierte konserter

Konsertpoeng i subsidiert pulje beregnes på samme måte som i vederlagsbestemt pulje.

Det er satt et tak på hvor mye et enkelt verk kan subsidieres med over en årrekke. Dette håndteres rent praktisk ved at det i subsidiert avregningspulje er innført en reduksjonsfaktor.

Verdien av reduksjonsfaktoren avhenger av hvor mange ganger tidligere et verk er subsidiert via avregning i subsidiert pulje i løpet av de siste 10 år frem til seneste avregning. Reduksjonsfaktoren multipliseres med det opprinnelige beregnede beløp for på denne måten å nå frem til fremføringens endelige avregningsverdi.

 

Hvis du vil se hvordan en enkelt konsertrapport blir avregnet, kan du lese denne artikkelen på TONO-hjelpen.