Hvor mye får jeg for en konsert?

Her er en redegjørelse for hvordan avregningsbeløpet beregnes for ulike type konserter.

Vederlagsbestemte konserter
Vi starter med å summere opp beregningen i to formler:

1: Poeng konsert (a) * verkets spilletid (b) / konsertens spilletid (c) = Poeng verk (d)

2: Poeng verk (d) * poengverdi (e) * andel i verket (f) = avregningbeløp (g)

a) Poeng konsert
Det første man må vite er hvor mange poeng som konserten er tildelt. Poengene avhenger av vederlaget som kunden har betalt og tilsvarer vederlag dividert med antall konserter og hvor summen forhøyes opp til nærmeste 100 kroner. Minste poengtildeling er 1000 og maksimal poengtildeling er 10 000. Vær også oppmerksom på at antall konsertpoeng blir redusert i tilfeller hvor det er avholdt fire eller flere konserter av samme utøver på samme spillested når utgangspunktet er laveste poengtildeling på 1000.

Eksempel: Er det betalt inn kr 1750 for en enkeltstående konsert, blir antall konsertpoeng 1800.

b) Verkets spilletid
Det neste man må vite er den fremførte spilletiden for det verk man ønsker å beregne avregningsbeløp for.

Eksempel: Verket har en fremført spilletid på 3 minutter.

c) Konsertens spilletid
Det siste man trenger for å beregne antall poeng for verket er konsertens samlede musikkvarighet. Dersom den samlede musikkvarigheten er mindre enn 40 minutter, vil de fremførte verkene bli avregnet som om konsertens varighet er 40 minutter.

Eksempel: Den samlede musikkvarigheten er 40 minutter.

d) Poeng verk
I vårt eksempel blir antall poeng for verket 1800 (a) * 3 (b) / 40 (c) = 135 (d)

Dersom summen har desimaler, avrundes antall poeng til heltall.

e) Poengverdi
Det neste man må vite er poengverdien i vederlagsbestemt konsertpulje. Den er beregnet ut fra hvor mye penger det totalt er til fordeling i puljen dividert med antall poeng totalt.

Eksempel: Poengverdien for fremføringer i 2017 er 2,21216.

f) Andel i verket
Det siste man trenger er å vite hvilken andel man har i verket.

Eksempel: Din andel i verket er 50 %.

g) Avregningsbeløp
Avregningsbeløpet blir så 135 (d) * 2,21216 (e) * 0,5 (f – din prosentandel i verket, gjort om til desimaltall) = kr 149,32 (g)

Lavtariff konserter
Dette er konserter hvor det i utgangspunktet ikke kreves rapporter fra kunde pga særlig lav tariff (for eks. hoteller og restauranter). I tilfeller hvor medlemmene innsender musikkrapport for fremføring på slike steder, tildeles konserten 300 poeng som utgangspunkt. Reglene videre følger samme prinsipper som vederlagsbestemte konserter.

Subsidierte konserter
Dette er konserter hvor det primært er fremført repertoar som TONO av kulturpolitiske grunner har valgt å tilføre noen ekstra midler. Beregningen er for øvrig lik som for vederlagsbestemt med unntak av to ting:
1) Poengverdien er høyere og 2) En reduksjonsfaktor gjelder dersom verket har blitt avregnet i subsidiert pulje to eller flere ganger tidligere.

Når det gjelder konsertrekker med en utøver fra subsidiert pulje, og med likt repertoar for alle konsertene, blir kun de to første konsertene avregnet i subsidiert pulje. De påfølgende konsertene avregnes i vederlagsbestemt pulje.

Gudstjenester og musikkandakter
Gudstjenester og musikkandakter tildeles i utgangspunktet fast 1000 poeng. Reglene videre følger samme prinsipper som vederlagsbestemte konserter.