Hvor mye får jeg for en konsert?

Her er en redegjørelse for hvordan TONO regner ut konsertavregninger for ulike type konserter. OBS! Navnene som benyttes som eksempel er fiktive, og benyttes kun for å illustrere det hele så enkelt som mulig.

 Vederlagsbestemt pulje

Med unntak av svært store konserter der konsertarrangøren betaler enkeltvederlag til TONO på minst 25 000 kroner, er avregningen av konsertene i denne puljen basert på poeng. Konsertene kan derfor ikke avregnes enkeltvis, men samlet. Dette er årsaken til at TONO har én stor konsertavregning i året, på høsten.

Når poengene for en konsert beregnes, spiller konsertarrangørens innbetalte vederlag og antall fremførte minutter på konserten hver sin rolle og er avgjørende for hvor mye som utbetales til TONO-medlemmet for konsertfremføringen. Her er utregningen (bokstavene i parentes refererer til forklaring til hvert av leddene lenger ned på siden):

  1. Konsertens poeng  (a) x Verkets spilletid (b)/Hele konsertens spilletid (c) = Verkets poeng (d)
  2. Verkets poeng (d) x Poengverdi (e) x andel i verket (f) = Avregningsbeløp (g)

 

a) Konsertens poeng
«Trines pub» i Lillesand har arrangert én konsert med det lokale bandet «Lillesand Cover Band», som spiller kjente og kjære coverlåter. Trine rapporterer konserten til TONO, og TONO sender deretter Trine en faktura på 1750 kroner, som er regnet ut på bakgrunn av bruttoinntektektene fra billettsalget. På konserten har Lillesand Cover Band spilt syv coverlåter, hvorav fem av låtskriveren Åge Hansen.  Vi skal nå se hva Åge Hansen får i TONO-vederlag når dette coverbandet spilte disse fem låtene.

Vi begynner med det innbetalte beløpet på 1750 kroner, bytter ut ordet «kroner» med «poeng», og runder opp til nærmeste hundre. 1750 kroner har dermed blitt til 1800 poeng.

(OBS! Minste poengsum er 1000, noe som betyr at fakturaer på for eksempel 670 kroner gis 1000 poeng. Ingen konserter får dessuten høyere enn 10 000 poeng. En siste ting: Vi reduserer antall konsertpoeng i de tilfeller «Lillesand Cover Band» eller hvem det måtte være holder fire eller flere konserter på samme spillested – hvis alle konsertene er så små at de har fått laveste poengtildeling på 1000 poeng)

Til vårt regnestykke: Konserten har fått 1800 poeng

 

b) Verkets spilletid
Det neste vi må vite er hvor lang tid det tok å fremføre de fem Åge Hansen-sangene, og dette tok til sammen 25 minutter, basert på konsertrapporten som er sendt TONO.

Til vårt regnestykke: 25 fremførte musikkminutter

 

c) Konsertens spilletid
I tillegg til de 25 minuttene med Åge Hansen-sanger spilte Lillesand Cover Band også to andre sanger, slik at konserten samlet sett var på totalt 35 minutter. Her slår imidlertid TONOs såkalte «40-minuttersregel» inn:

Hvis konserten totalt sett er på mindre enn 40 minutter vil TONO avregne konserten som om den var 40 minutter lang. Vi anser derfor konserten, for avregningen sin del, for å være 40 minutter lang.

Til vårt regnestykke: Konserten varte i 40 minutter.

 

d) Poeng verk
Vi bruker tallene over til å regne ut antall poeng for Åge Hansen-sangene vi skal avregne:

 1800     x             25         /             40          =             1125 poeng for sangene

 

e) Poengverdi
Denne poengverdien regnes ut fra hvor mye penger TONO har til fordeling i denne puljen – delt på – antall poeng totalt. Denne poengverdien vil normalt ligge på et sted rundt 2. I 2017 var verdien 2,21216. I 2019 var den på 1,95.

Til vårt regnestykke: Poengverdien er 1,95

 

f) Andel i verket
Det siste man trenger er å vite hvilken andel rettighetshaveren har i verket. Åge Hansen har skrevet både tekst og melodi, noe som gjør andelen til 100 prosent. Dermed multipliserer i prinsippet kun med 1. For sanger som har to rettighetshavere må vi her dele på to, eller alternativt multiplisere med 0,5 og så videre.

 

g) Avregningsbeløp
Dermed kan vi regne ut endelig hva avregningen blir:

1125     x             1,95       x             1             =             2 193,75 kroner

 

Åge Hansen vil dermed få utbetalt 2 193,75 kroner i TONO-avregning for «Lillesand Cover Band» sine fremføringer av 25 minutter av Hansens musikk, og hvor konsertarrangøren betalte inn 1750 kroner.

 

Lavtariff levende fremføringer eller «konserter»

Dette er levende fremføringer, ikke egentlige konserter hvor det i utgangspunktet ikke kreves rapporter fra kunde på grunn av særlig lav tariff (for eks. hoteller og restauranter). I tilfeller hvor medlemmene innsender musikkrapport for fremføring på slike steder, tildeles konserten 300 poeng som utgangspunkt. Reglene videre følger samme prinsipper som vederlagsbestemte konserter slik som regnestykket over.

Subsidierte konserter

Dette er konserter hvor det primært er fremført repertoar som TONO av kulturpolitiske grunner har valgt å tilføre noen ekstra midler. Beregningen er for øvrig lik som for vederlagsbestemt med unntak av to ting:

1) Poengverdien er høyere
2) En reduksjonsfaktor gjelder dersom verket har blitt avregnet på konsertområdet to eller flere ganger tidligere.

Når det gjelder konsertrekker med en utøver fra subsidiert pulje, og med likt repertoar for alle konsertene, blir kun de to første konsertene avregnet i subsidiert pulje. De påfølgende konsertene avregnes i vederlagsbestemt pulje.

Gudstjenester og musikkandakter

Gudstjenester og musikkandakter tildeles i utgangspunktet fast 1000 poeng. Reglene videre følger samme prinsipper som vederlagsbestemte konserter, slik som i regnestykket over.