De største endringer i TONOs historie

Det er en stor glede å kunne fortelle alle våre medlemmer at TONOs øverste myndighet, Representantskapet, 11. juni d.å. vedtok historiske endringer i TONOs forvaltningsregler. Dette omfatter helt nye vedtekter og fordelingsplan, og en helt ny avregningsmodell.

 / 14/06/2008 /

Dette innebærer svært mange strukturelle endringer, men la meg i denne omgang peke på noen av de sentrale endringer:

Bakgrunnen for endringene er sammensatt. Dels er det medlemsmassens ønske om endringer i forvaltningsstrukturen, dels er det regionale myndigheters krav på endrede forvaltningsstrukturer i Europa, og dels er det utenlandske søsterselskap og store utenlandske rettighetshaver grupperinger som i likhet med TONO gjør endringer i rettighetsflyten i gjensidighetsavtalene.

TONO ønsker et styrket demokrati, åpenhet, transparens og øket deltagelse og engasjement fra medlemmene i styringen av TONO. Medlemmenes aktive deltagelse i organisasjonens styrende organer er helt nødvendig for legitimiteten overfor våre kunder og overfor de nasjonale og regionale myndigheter som utformer rammevilkårene for forvaltningsorganisasjonenes virksomhet.

Ytterligere informasjon om vedtekter og fordelingsplan vil bli lagt ut på våre hjemmesider.

Cato StrømAdm. dir.