Dette mener TONO om stimuleringsordningen for kulturarrangementer

Les TONOs høringsinnspill til Kulturdepartementet vedrørende «forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19»

 / 14/10/2020 /

TONO er et samvirke som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino og i andre offentlige sammenhenger mot betaling. Selskapets økonomiske resultat overføres videre til rettighetshavere i musikk (komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag) som har blitt spilt offentlig.

TONOs medlemmer har vært ekskludert fra kompensasjonsordningen
Det er viktige å merke seg at TONOs 35 000 medlemmer har vært ekskludert fra regjeringens kompensasjonsordning til arrangører og deres underleverandører ved avlyste konserter. Det til tross for at TONO er hardt rammet av de avlyste og utsatte konsertene. Våre oppdaterte beregninger viser et tap for 2020 på mellom 50 og 100 millioner kroner (vi bidrar gjerne med konkrete, oppdaterte tall overfor departementet). Dette vil særlig ramme TONOs konsertavregning høsten 2021 i betydelig grad ettersom pengene som skal avregnes hentes fra innbetalte konsertvederlag i 2020. Det bekymrer oss at dette tapet ennå ikke er kompensert av regjeringen. Den nye stimuleringsordningen vil heller ikke løse dette, og er dermed noe vi mener fortsatt gjenstår for regjeringen å se nærmere på. Vi inviterer til dialog om dette.  Når det er sagt, er TONO positive til den nye stimuleringsordningen. Vi har likevel noen forslag til hvordan forskriften kan treffe bedre etter hensikten.

§2 Formål:
TONO støtter i hovedsak formålsparagrafen, men punkt b er ikke presist nok til å sikre at TONO kan ha mulighet til å utføre sin samfunnsrolle, og sikre rettighetshaverne sin rett til å gi samtykke til fremføringen av sin musikk etter Åndsverkloven. Formuleringen «i samsvar med inngåtte avtaler» kan ikke stå alene, da TONO i svært mange tilfeller må oppsøke konsertarrangører i etterkant av gjennomførte arrangementer for å gjøre oppmerksom på at det må inngås TONO-avtale for fremføringene. Vi mener en presisering av at de involverte parter også inkluderer rettighetshavere/opphaverne vil sette dette i en riktig sammenheng.

TONOs forslag til ny formulering av §2, b:
«Å stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede gjennom at tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler, inkludert vederlag til rettighetshaverne etter Åndsverkslovens bestemmelser»

TONO ønsker også å påpeke at vi finner det noe underlig at Norsk Filminstitutt skal samarbeide med Norsk Kulturråd om forvaltningen av ordningen, og å være med på å utarbeide retningslinjene for ordningen. For aktører innen musikklivet skaper dette en bekymring over hvorvidt vår sektor i tilstrekkelig grad vil bli tatt på alvor under denne ordningen.

TONO stiller seg også bak de innspill som er levert av NOPA og Norsk Komponistforening.

Cato Strøm
Adm. direktør