Nyttårshilsen fra adm.dir Cato Strøm

2019 ble nok et godt år for TONO. Nå går selskapet inn i et endringenes år, forteller TONOs adm.dir Cato Strøm i sin hilsen til medlemmene i det nye året.

 / 17/01/2020 /

I TONOs administrasjon kunne vi ta juleferie med vissheten om at en 7 år lang rettstvist med RiksTV endelig ble forlikt og oppgjort lille julaften. Saken var en komplisert juridisk tvist som omfattet både engelsk og norsk opphavsrett. Striden gjaldt hvorvidt RiksTV hadde ansvaret for å klarere musikkrettigheter helt tilbake til 2009. Vi saksøkte RiksTV for dette i 2012, og vant både i Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og til slutt i Høyesterett i desember 2018. Etter over et halvt år med forhandlinger ble vi enige om en erstatning på 100,5 millioner kroner. Høyesterettsdommen innebærer også at det er dannet en rettspraksis som innebærer at TV-distributører som tilbyr kanaler til kunder i det norske territoriet, uansett om de sender fra utlandet, skal klarere de musikkrettigheter TONO forvalter.

Rekordresultater i 2019

Foto: Caroline Roka

Selv om 2019 tall først offentliggjøres utpå våren kan jeg likevel si allerede nå at 2019 ble nok et økonomisk rekordår for TONO. Vi skal kommentere mer på dette i årsrapporten som kommer i mai. Opphavsrettigheter er en stor økonomi, men vi vet også at totaltall som TONOs omsetning kan ha lite direkte relevans for det enkelte TONO-medlem. Noen av våre medlemmer har betydelige TONO-inntekter. Mange har lite. Mye kan nok sies om kultur- og musikkøkonomi generelt, men jeg vil uansett understreke at de mer enn 60 ansatte i TONOs administrasjon, og alle de tillitsvalgte i TONOs styre og ulike utvalg og komiteer jobber hardt for å sørge for høyeste mulige inntekter, en god forvaltning og presise avregninger.

Ny strategiperiode

I 2020 går TONO inn i en ny og treårig strategiperiode. Her er nøkkelord digitalisering og IT-utvikling. Gjennom bruk av ny teknologi har vi som mål å bli enda mer effektive og dyktige i det arbeidet vi gjør. Jeg skal ikke si så mye mer om detaljene i dette akkurat nå, men vår ambisjon er å tilby medlemmer og kunder en digital plattform som skal forbedre brukeropplevelsene, blant annet gjennom en helt ny «Mitt TONO»-tjeneste.

Det skal være enkelt å få TONO-lisens for alle kunder. For online-kunder har vi etablert Polaris Music Hub sammen med danske Koda og finske Teosto. Her får man tilgang til tre selskapers repertoarer i en og samme lisens. Vi ser frem til å få landet flere større avtaler gjennom huben i 2020. 

Våre medlemmer skal, og kan, være trygge på at TONO arbeider hardt for deres rettigheter og inntekter – gjennom daglig salgsarbeid, tunge forhandlinger, rettstvister i vår forvaltning og i vårt kommunikasjonsarbeid hvor vi arbeider for å skape forståelse for TONO-medlemmenes yrkesutøvelse, for TONOs rolle og for opphavsretten. Sagt på en annen måte: Forståelse for at musikk er verdifullt og har verdi.

2020 blir et endringenes år

2020 blir et endringenes år for TONO på flere områder. Norge er i ferd med å implementere CRM-direktivet som regulerer alle typer forvaltningsselskaper i Europa. Her er vi godt posisjonert allerede gjennom vedtektsbestemmelser vi innførte allerede i 2009, og senere ved selskapets tilpasning til den nye samvirkeloven. Det arbeides også med en modernisering av TONOs avregningsmodeller slik at de i enda større grad vil gjenspeile det nye mediebildet, særlig med tanke på at stadig flere områder digitaliseres, inkludert tradisjonell kringkasting. Parallelt med dette ønsker vi å bli enda mer transparente, slik at både medlemmer og andre i større grad vil kunne få en god forståelse av hvordan TONO fungerer. Dette pålegges vi også gjennom den kommende CRM-loven.

Avslutningsvis vil jeg minne om at TONOs ansatte hver dag går på jobb for våre medlemmer. Vi er tilgjengelige for dere, så ta kontakt dersom du har noe på hjertet – til medlemsservice, til vår markeds-/kundeavdeling eller via sosiale medier.

Med det ønsker jeg alle TONOs kunder og medlemmer et riktig godt 2020.

Cato Strøm
Adm.direktør
TONO