Foto: istockphoto.com/ipopba

Åpent brev til verdens myndigheter og politiske beslutningstakere:

Kunstnerorganisasjoner fra hele verden lanserer 7 prinsipper for AI

Det haster å etablere regler på globalt nivå for å styrke menneskelig kreativitet i møte med kunstig intelligens. Det er hovedbudskapet i et åpent brev til verdens myndigheter og politiske beslutningstakere fra 13 internasjonale paraplyorganisasjoner, som representerer 6 millioner komponister, sangtekstforfattere, musikkforlag, musikere, fotografer, billedkunstnere og andre kunstnergrupper. I brevet lanserer de syv prinsipper som skal bidra til å sikre rett bruk av opphavsrettigheter ved bruk av AI.

 / 29/08/2023 /

Foto: istockphoto.com/ipopba

Teksten under er oversatt fra originalbrevet som kan leses på CISAC sine nettsider: https://www.cisac.org/Newsroom/articles/global-creators-and-performers-demand-creative-rights-ai-proliferation

Med den hurtige fremveksten av kunstig intelligens er det avgjørende at artister, kunstnere, skapere og utøvere blir respektert, at menneskelig kreativitet beskyttes, at opphavsrettslige regler forblir robuste, og at det blir utviklet rettferdige lisensieringsordninger. Det må etableres løsninger over hele verden som vil sikre at AI-selskaper kompenserer artister, kunstnere, utøvere og skapere økonomisk når deres verk brukes av AI-selskaper.

Skapere og kunstnere blir sterkt berørt av AI

Mennesker som arbeider innen den kulturelle og kreative sektoren er blant de som vil bli berørt av en ukontrollert utvikling og åpen bruk av generative AI-modeller. Politikere over hele verden konfronteres med bekymringsfulle rapporter fra skapere og utøvere som opplever at deres opphavsrettslige beskyttede verk og fremføringer brukes til å trene kunstig intelligens uten deres tillatelse, uten betaling og uten anerkjennelse, ofte under påskudd av «forskning». Videre er det en uro i samfunnet omkring AI-genererte verk, særlig når de presenteres som resultat av menneskelig kreativitet.

Kultursektoren og det internasjonale kreative miljøet anerkjenner at kunstig intelligens brukes til en rekke nyttige og viktige formål.  Det er, og vil, bli et verktøy for skaping og bruk av musikk. Når det gjelder generativ AI er det imidlertid et behov for rask handling fra politikere over hele verden. Verk som bryter opphavsrett, enten fordi de er basert på kunstig intelligens som er trent på beskyttede verk eller på stemmer uten samtykke, spres allerede raskt. Eksisterende regulerende ordninger må forbedres og tilpasses den nye situasjonen. Kultursektoren og det internasjonale kreative fellesskapet må sitte ved bordet i slike diskusjoner for å sikre at deres interesser blir hensyntatt og for at AI-selskaper kan bli åpne, etiske, rettferdige og for å sikre at de følger lovverk.

Les TONOs pressemelding om det åpne brevet her: «Skrikende behov for regulering av AI»

Syv prinsipper for utvikling av ny AI-politikk

Organisasjonene som skriver under på dette åpne brevet representerer mer enn seks millioner artister, kunstnere, skapere, utøvere og forlag innen en lang rekke kunstformer fra alle verdenshjørner. TONO er medlem i en av dem, CISAC, og gjennom dette brevet oppfordrer vi og resten av dette internasjonale fellesskapet av kunstner- og kulturorganisasjoner myndigheter og politiske beslutningstakere verden over til å forplikte seg til å utvikle og vedta politikk og lovgivning i tråd med de følgende syv prinsipper.

1. Tillatelsesprinsippet: Skaperes og utøveres rettigheter må opprettholdes og beskyttes når de blir utnyttet av AI-systemer

AI-selskaper må etter ordinære opphavsrettslige prinsipper be om tillatelse til bruk av musikkverk og andre kunstneriske verk før verk utnyttes. Opphaverne må kunne tillate, begrense eller forby bruk. De må også bli kompensert når verk utnyttes.

2. Lisensieringsprinsippet: Lisensieringsordninger bør bli muliggjort og støttet

 Alle AI-systemer vil måtte benytte lisensieringsløsninger for all bruk av opphavsrettslig beskyttede verk, fremføringer og data. Dette vil legge til rette for åpen utveksling mellom selskapene som trenger innhold, og de skapere og utøvere som ønsker å forstå hvordan og i hvilken grad deres verk vil bli brukt.

3. Unntaksprinsippet: Unntak for tekst- og datautvinning som ikke gir effektiv mulighet for rettighetshavere til å reservere seg bør unngås

Opphavsrettslige unntak som tillater AI-systemer å ta i bruk opphavsrettslig beskyttet innhold må unngås. Dette inkluderer Tekst- og Datautvinning. Noen eksisterende unntak bør klargjøres for å gi rettslig klarhet for skapere og utøvere, samt for AI-systemer som ønsker å dra nytte av slike data.

4. Krediteringsprinsippet: Skaperne og utøverne må bli kreditert

Skapere og utøvere skal bli anerkjent og kreditert når deres verk og fremføringer blir utnyttet av AI-systemer.

5. Åpenhetsprinsippet: Krav om åpenhet må etableres for å sikre god og rettferdig praksis i forbindelse med AI 

Det må etableres rettslige krav til offentliggjøring av informasjon om bruk av kreative verk/fremføringer på en måte som tillater sporbarhet og lisensiering, samt identifisering av verk og fremføringer generert av AI-systemer. Dette vil sikre en rettferdig forvaltning overfor skapere, utøvere og brukere av kreativt innhol

6. Ansvarsprinsippet: Juridisk ansvar for AI-selskaper

Det må etableres lovmessige krav til AI-selskaper om å oppbevare relevant dokumentasjon, og de må bli holdt ansvarliggjort for aktiviteter og resultater som krenker rettighetene til skapere, utøvere og rettighetshavere.

7. AI som verktøy-prinsippet: AI er et verktøy som skal tjene menneskelig kreativitet, og den internasjonale juridiske forståelsen av AI bør underbygge dette

Det er viktig at AI-modeller defineres som, og betraktes som, et verktøy som skal tjene menneskelig kreativitet. Fullstendig autonome AI-genererte verk kan ikke ha samme grad av beskyttelse som verk som er skapt av mennesker.

Undertegnende organisasjoner:

Les oppropet på nettsidene til CISAC, den internasjonale paraplyorganisasjonen for kollektive forvaltningsselskaper: https://www.cisac.org/Newsroom/articles/global-creators-and-performers-demand-creative-rights-ai-proliferation