Misforståelser angående kringkastingsavregning

Når TONO avregner kringkastingskanaler (radio og TV) benyttes statistisk utvalg på enkelte kanaler. I kjølvannet av de siste TONO-avregningene er det oppstått en misforståelse om at det medfører at TONOs medlemmer får altfor lite penger for fremføring på disse kanalene. Her er en oppklaring.

 / 04/11/2011 /

Statistisk utvalg, eller sampling, innebærer at det av administrative årsaker velges ut noen rapporterte uker som skal representere hele året. Man tar utgangspunkt i en avgrenset periode (et visst antall uker) og avregner på bakgrunn av rapporter sendt fra kanalene. Ukene som velges er spredt, så det gir en jevn fordeling gjennom året. Dette gir et representativt utvalg, og er en mer effektiv og kostnadsbesparende måte å avregne på enn om man skulle gjort det for et helt år.

Høyere minuttverdi på samplede kanaler

Det at man avregner på bakgrunn av et visst antall uker betyr IKKE at man får penger for bare 6 uker med radiospilling i stedet for 52 uker. Minuttverdien som benyttes på kanaler med statistisk utvalg er 52/6 (altså 8,66) ganger høyere enn den ville vært om vi hadde avregnet 52 uker. Det totale avregningsbeløpet  er uavhengig av antall uker som brukes som grunnlag for avregningen.

Fordeler og ulemper med bruk av statistisk utvalg

Å bruke et statistisk utvalg vil alltid være mindre presist enn å avregne hver eneste fremføring. Det kan føre til at man får mer eller mindre i avregning avhengig av representativiteten i det statistiske grunnlaget. Statistisk utvalg benyttes fordi det er en kostnadseffektiv måte å avregne enkelte kanaler på. I enkelte tilfeller ville det kostet mer å avregne en kanal enn det kanalen genererer av inntekter til TONO.  

 Å avregne basert på et statistisk utvalg er et valg TONOs styre har gjort ut fra kostnadshensyn. TONO vil alltid søke å avregne så presist som mulig, men det vil også være andre forhold som spiller inn på den endelige beslutningen om hvordan vi avregner de enkelte kanalene.

Lokalradioer

Rapportering fra lokalradioer ble avviklet tidlig på 2000-tallet av økonomiske grunner da all rapportering bestod av analoge papirrapporter og var enormt ressurskrevende. Elektronisk rapportering har gjort at vi ønsker å innføre rapportering fra lokalradioer igjen. Vi er for tiden i samtaler med de største lokalradiokanalene og jobber for å etablere rapportering så rask som mulig.

TONO – non-profit

TONO er en non-profit-organisasjon som styres og eies av medlemmene selv. Alle inntekter som ikke går til drift går tilbake til medlemmene.