Nye rutiner ved anmeldelse av verk

I januar 2009 avvikles vektgruppesystemet. Dette medfører at det ikke lenger skal vedlegges verksdokumentasjon når verk anmeldes til TONO. Det blir derfor nå langt enklere for TONOs medlemmer å registrere sin musikk.

 / 16/12/2008 /

Det skal fra 1. januar 2009 ikke sendes inn noter, lydopptak og lignende som vedlegg til anmeldelsen. TONO forbeholder seg imidlertid i tvilstilfeller rett til å innhente verksdokumentasjon etter mottak av en verksanmeldelse. Dette for å sikre at anmeldte verk har verkshøyde i henhold til åndsverkloven og for å sikre at det ikke er benyttet eksisterende musikk/tekst uten tillatelse. Frem til nå har det vært et krav om å sende inn verksdokumentasjon for verk som anmeldes med spilletid over 15 minutter. Dette kravet utgår fra og med 2009 og har sammenheng med hvordan den avregningsmessige verdien av en fremføring beregnes i den nye avregningsmodellen.

Tillatelser skal være i orden innen man anmelder et verk til TONO, og rettighetshaverne skal på forhånd ha blitt enige om hvordan andelene i verket skal fordeles. Anmeldelse av verk er basert på tillit mellom TONO og medlemmene, og vi ber normalt ikke om kopi av slike tillatelser/avtaler. Vi krever dog at det fremlegges dokumentasjon på tillatelse i følgende tilfeller:

Beskyttelsestiden i et verk varer i 70 år etter opphavsmannens død.

Vi forbeholder oss også rett til å kreve kopi av tillatelser i tilfeller hvor et fremsatt krav bestrides av de originale rettighetshaverne.

Dersom du har verk fremført i 2008 som ønskes vurdert eller som ennå ikke er anmeldt, må verksdokumentasjon og en eventuell anmeldelse av verket sendes til TONO innen 1. februar. Anmeldelser med vedlagt dokumentasjon som mottas etter denne fristen vil bli registrert uten at det foretas vurdering av vektgruppe. 

Vær oppmerksom på at dette kun gjelder verk som har blitt fremført i 2008. Anmeldelse av verk som blir fremført i 2009 eller senere, skal ikke vedlegges verksdokumentasjon

Webtjenestene fornyes