Rapportering av konserter i utlandet

TONO har gjensidighetsavtaler med forvaltningsselskaper som oss over hele verden. Gjennom disse avtalene er alle disse selskapene forpliktet til å innkreve og avregne vederlag på vegne av hverandres rettighetshavere, under de samme forutsetninger og vilkår som gjelder for deres egne rettighetshavere.

Selskapene har ulike fordelingsregler og praksis. Mange selskaper avregner for alle konserter hvor det er innkrevd og mottatt vederlag. Andre selskaper foretar istedet en form for «sampling», som betyr at innkomne vederlag avregnes til et utvalg av innrapporterte konsertfremføringer.

Hvor raskt TONO mottar avregning fra de ulike søsterselskapene varierer. Flere og flere selskaper avregner kvartalsvis, men det finnes fortsatt en rekke selskaper som avregner 1-2 ganger per år. TONOs målsetting er å utbetale avregning fra utlandet så raskt som mulig til våre rettighetshavere. Vi avregner penger fra utlandet fire ganger årlig.

TONO sender såkalte «notifications of performances» til våre søsterselskap, slik at vederlag for konserter blir innkrevd og våre medlemmer kan motta avregning. Dette gjøres på bakgrunn av mottatt informasjon fra våre rettighetshavere om konserter som finner sted i utlandet. Hvis det ble fremført musikk av andre opphavsmenn, må disse titler også føres opp. Som medlem registrerer du musikkrapporter på

Vi gjør oppmerksom på at ved rapportering på web av konserter i utlandet så vil ikke status på den enkelte konsertrapport endres ved avregning av den enkelte konsert, slik som du er vant til når det gjelder konserter i Norge. Vi ber deg derfor om å kontrollere avregningsbilag for avregning fra utlandet, for å se hvilke konsertfremføringer som har blitt avregnet.