Rekordår for TONO i 2013

TONO omsatte i 2013 for 469 MNOK, det høyeste tallet i forvaltningsorganisasjonens historie. Online og konsert er driverne i veksten med økning fra 2012 på henholdsvis 47 og 23 prosent.

 / 05/06/2014 /

TONO omsatte i 2013 for 469 MNOK, det høyeste tallet i forvaltningsorganisasjonens historie. Online og konsert er driverne i veksten med økning fra 2012 på henholdsvis 47 og 23 prosent.

2013 ble nok et rekordår for TONO, forvaltningsorganisasjonen til norske komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  Omsetningen endte på 469 mill. kroner, som tilsvarer en økning fra 2012 på 7,48 prosent. Resultatet etter fradrag for kostnader, og som utgjør TONOs fordelingssum, var på 399 MNOK og tilsvarer en økning på 7,74 prosent.

– Vi er glade og stolte over å kunne legge frem et årsresultat som viser en omsetning som nærmer seg en halv milliard. Det betyr at det repertoar TONO forvalter på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag er ettertraktet og verdsatt, og at vi klarer å forvalte vårt samfunnsansvar som tilrettelegger for offentlig bruk av musikk med å innhente og utbetale riktig vederlag for bruken av det, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm.

Største vekst online
Det sterkeste vekstområdet er Internett. TONOs onlineinntekter økte med 47 prosent fra 2012 til 2013: Fra 50,4 MNOK til 74 MNOK. Til sammenlikning var TONOs onlineinntekter i 2008 på 822 000 kroner. Det er særlig avtalene med Spotify og WiMP som gir de største inntektene, men det er også god vekst i nyere tjenester i markedet, eksempelvis «video on demand»-tjenester, med Netflix som den største. TONOs konsertinntekter utgjorde det nest størst økende markedsområdet for TONO i 2013, med en vekst på 23 prosent. Veksten har flere årsaker, blant annet en god sommer med godt besøkte festivaler. Megakonserter med store internasjonale stjerner, for eksempel Justin Bieber, ga også store inntekter.

Mer fra utlandet

Totalt ble det i 2013 bokført inntekter på 30, 2 MNOK fra TONOs utenlandske søsterselskaper, opp fra 27,9 MNOK året før. Som følge av formelle krav fra skattemyndigheter i enkelte land kan inntektsstrømmen variere. Den største summen – 7,1 MNOK – kom fra danske KODA, mens 6,4 MNOK kom fra svenske STIM og 3,6 MNOK fra tyske GEMA.

TONO avregnet i løpet av kalenderåret 2013 130, 5 MNOK til norske rettighetshavere, mens 167, 3 MNOK ble avregnet til rettighetshavere tilhørende TONOs søsterselskaper i andre land.

2013 markerte også en annen hyggelig rekord. Aldri før har TONO inngått like mange nye forvaltningskontrakter: Hele 1552 kontrakter ble underskrevet i løpet av året, hvorav 5 var musikkforlag.

For mer informasjon:
Cato Strøm, adm.dir TONO, mob. 922 16 319, cato.strom@tono.no
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, willy.martinsen@tono.no


Om TONO:

TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag ca. 25 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis hele verdensrepertoaret.  Som non-profit foretak overføres TONOs resultat videre til rettighetshaverne i  fremførte verker. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs medlemmer gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk.