Rettighetshaverne anker ikke til Høyesterett

Pressemelding: Rettighetshaverne med TONO og IFPI i spissen kommer ikke til å anke lagmannsrettens kjennelse i Telenor-saken inn for Høyesterett.

 / 12/03/2010 /

− Unødvendig å anke videre

Norske og utenlandske rettighetshavere har i to rettsinstanser forsøkt å pålegge Telenor å stoppe sine abonnenters tilgang til The Pirate Bay. Nå har de bestemt seg for å ikke anke videre.  – Vi ønsket å få en rettslig avklaring på hvorvidt det etter norsk rett er mulig å pålegge internettleverandørene å blokkere tilgangen til The Pirate Bay, sier TONOs direktør Cato Strøm. Nå har vi fått to klare avgjørelser på at det ikke finnes en lovhjemmel i norsk rett for et slikt blokkeringskrav. Begge rettsinnstanser går langt i å sende saken videre til lovgiver.  Både Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett mener at Telenor medvirker til at det skjer ulovlige handlinger via The Pirate Bay, men at denne medvirkningen ikke er rettsstridig etter norsk rett.  – Vi tolker begge avgjørelsene dit hen at det nå må reises spørsmål ved hvorvidt EUs opphavsrettsdirektiv er tilstrekkelig implementert  i norsk lovgivning, fortsetter Strøm. Vi går utfra at dette er et spørsmål som lovgiver nå må ta stilling til ved den pågående lovrevisjon. 

− Vi må ha en klarere lovgivning

Marte Thorsby, direktør i IFPI, mener en klarere lovgivning må på plass.  – Nå har to rettsinstanser spilt ballen over til Kulturdepartementet. For oss oppleves det som bortkastet å bruke mer tid og økonomiske ressurser på å forfølge dette videre. Vi mener at avgjørelsene fra de to rettsinstansene er så klare at lovgiver nå må ha et sterkt insitament til å få på plass en tydeligere regulering på dette området, sier Thorsby.  – Lagmannsretten skriver i sin kjennelse at grensene for medvirkeransvar er uklart, og vi forventer at den pågående revisjonen av Åndsverkloven vil tette dette rettslige ”hullet”, avslutter Thorsby.

Bakgrunn

Norske og utenlandske rettighetshavere har forsøkt å få til en midlertidig forføyning mot Telenor med krav om blokkering mot The Pirate Bay i to rettsinstanser. Første runde foregikk i Asker og Bærum Tingrett i oktober. Tingretten ga ikke rettighetshaverne medhold. I desember ble saken anket inn til Borgarting lagmannsrett. I begynnelsen av februar kom lagmannsrettens kjennelse: TONO, IFPI og de andre rettighetshaverne fikk ikke medhold i sin anke.

Mediehenvendelser

Cato Strøm, direktør i TONOMobil: 92 21 63 19E-post: cato.strom@tono.no Marte Thorsby, direktør i IFPI NorgeMobil: 99 60 29 59E-post: marte.thorsby@ifpi.no