Rettighetshaverne fikk ikke medhold i Telenor-saken

Rettighetshaverne fikk ikke medhold i Asker og Bærum tingrett for at Telenor må blokkere for tilgangen til The Pirate Bay.

 / 02/11/2009 /

Pressemelding: 6. november 2009

Rettighetshaverne fikk ikke medhold i Asker og Bærum tingrett for at Telenor må blokkere for tilgangen til The Pirate Bay.

– Denne dommen innebærer at rettighetshaverne er rettsløse og rettens uttalelse bekrefter dette, sier Cato Strøm, direktør i TONO. Retten levner ingen tvil om rettighetshavernes behov for å få stanset krenkelsene og hevder det er nødvendig å finne en løsning for å møte dette behovet. Det henvises i dommen til den pågående lovgivningsprosess i Kulturdepartementet. Dette må lovgiver nå ta tak i, fortsetter Strøm.

Denne avgjørelsen gir grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt EUs opphavsrettsdirektiv ble korrekt implementert til norsk rett i 2005.

– Retten sier at det var god grunn for rettighetshaverne til å reise sak. Saken har i følge retten, reist viktige prinsippielle spørsmål og den har derfor vært i tvil om resultatet. Dette understrekes ved at Telenor ikke får dekket sine saksomkostninger, sier Marte Thorsby i IFPI.

Strøm sier dette har vært en prinsipiell sak om retten til å beskytte kunstnerne og produsentene fra misbruk av det de har skapt. I mange år har rettighetshaverne forsøkt å gå i dialog med internettilbyderne om å finne løsninger på problemet. Bransjen har også drevet holdningsskapende informasjonskampanjer for å få bukt med den ulovlige fildelingen.

– Vi har ingen rettssakskultur i TONO, sier Strøm, men dette var siste utvei etter at alle andre veier er utprøvd. TONO vil sammen med de andre saksøkerne nå vurdere om saken skal ankes.

– Dommen er etter vår vurdering, i utakt med det som nå skjer i EU -landene, fastslår Strøm. Bare dager før dommen falt, ble det kjent at EU-parlamentet går inn for at internettilbydere (ISP-er) kan måtte stenge brukere som driver med ulovlig fildeling ute fra Internett uten en rettskjennelse, så sant beslutningsprosessen er rettferdig og upartisk.

– EU har innsett at man ikke klarer å demme opp for ulovlig fildeling uten å stenge lovbryterne ute. Det er bred enighet i Europa om at fildelere skal kunne miste nettilgang. Man har bare vært uenige i hvordan en slik beslutning skal foretas. Den norske lovgivningen er uklar på dette området. Nå må også norske politikere våkne, avslutter Strøm.

En samlet film- og musikkbransje tok i juni ut begjæring om midlertidig forføyning mot Telenor, med krav om at Telenor stenger tilgangen til The Pirate Bay for sine internettkunder. Saken var oppe i Asker og Bærum tingrett i uke 42.

The Pirate Bay er en nedlastingsnettside som ulovlig tilgjengeliggjør opphavsrettslig beskyttet musikk og film.

Cato Strøm, direktør i TONOMobil: 92 21 63 19Epost: cato.strom@tono.no

Ragnar Bjerkreim, styreleder i NOPA og styremedlem i TONOMobil: 90 98 83 78Epost: rbjerkre@online.no

Marte Thorsby, direktør i IFPI NorgeMobil: 99 60 29 59Epost: marte.thorsby@ifpi.no

Jan Richard Kjelstrup, kommunikasjonssjef i TONOMobil: 99 24 86 87Epost:

(se høyre spalte):Pressemelding i Word-formatBilde av Cato Strøm (foto: Finn Ståle Felberg)Bilde av Ragnar Bjerkreim (foto: Morten Brakestad)TONO-logo