Sommerhilsen fra TONOs Karl Vestli

Les administrerende direktør Karl Vestlis sommerhilsen til TONOs medlemmer, kunder og samarbeidspartnere.

 / 04/07/2023 /

Kjære leser,

Vi har nettopp lagt en varm og solrik juni bak oss. Mens ferietiden er i gang for fullt, er vi inne i det som for mange av TONOs medlemmer er årets mest hektiske periode – festivalsommeren.

Da TONO presenterte årsresultatene for 2022 i slutten av mai gledet vi oss spesielt over å se den sterke økningen i konsertinntekter. Vi endte på 104 millioner kroner, de høyeste inntektene på dette området noensinne, og 2023 ser ut til å bli minst like bra. Med det kan vi en gang for alle fastslå at de vanskelige pandemiårene endelig er tilbakelagt. Vi ønsker alle på, bak og foran scenen en fantastisk festivalsommer videre.

I midten av juni avsa Høyesterett dom i saken mellom Oslo-Filharmonien og TONO. Kjernen i denne mangeårige striden har vært hvorvidt offentlige tilskudd skal tas hensyn til ved beregningen av vederlaget fra konsertarrangører som har en vesentlig andel av sine inntekter i form av slike tilskudd, som for eksempel Oslo-filharmonien. Dette mener TONO er nødvendig for at betalingen til komponistene og sangtekstforfatterne skal bli rimelig.

TONOs anke ble forkastet på grunnlag av at den aktuelle tariffmodellen kun gjaldt for Oslo-Filharmonien, og derfor ikke oppfylte lovens krav om likebehandling, men Høyesterett kom med en viktig avklaring. Retten utelukker ikke at statstilskudd kan legges til grunn for et vederlag, og har fastslått at TONO innenfor lovens rammer har frihet til å bestemme hvordan vederlaget skal fastsettes og hvor høyt det skal være. Vi opplever derfor dommen som en halv seier, og har satt i gang et arbeid for å se nærmere på hvordan vi utformer konserttariffene. 

Utvikling har vært et viktig stikkord for TONO så langt i 2023, og vil fortsette å være det i årene fremover. Vi er midt i et omfattende teknologisk utviklingsarbeid som både skal effektivisere måten TONO arbeider på, og gi medlemmer og kunder bedre tjenester. Så sent som i juni ble det mulig for medlemmer å koble sine innspillingskoder (ISRC) til TONO-registrerte verk. Vi vil fortsette å lansere nye funksjoner fortløpende i tiden som kommer.

Et annet sentral utviklingsarbeid er utformingen av ny avregningsmodell. Arbeidet med å modernisere denne modellen har hatt bred involvering og har pågått over lang tid. Vi nærmer oss nå siste fase. Den nye modellen må hensynta både nasjonalt og internasjonalt lovverk og krav fra søsterselskap og medlemmer. Fremtidens TONO-utbetalinger skal komme raskere, være enda mer presise og enklere å forstå.

I mai nådde TONO en milepæl da vi rundet 40 000 medlemmer. I perioden 1. januar til 31. mai har vi fått 1100 nye medlemmer, snart like mange som vi fikk i løpet av hele fjoråret.  Vi takker for tilliten hver og en av dere har gitt oss og ønsker dere hjertelig velkommen.

Samtidig vil jeg på vegne av alle TONOs ansatte benytte anledningen til ønsker medlemmer, kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer fylt av musikk.