TONO-stipendet 2016

Alle søkere til årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend informeres i dag per e-post om resultatet av stipendbehandlingen.

 / 19/05/2016 /
Alle søkere til årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend informeres i dag  per e-post om resultatet av stipendbehandlingen.

Årets søknadsperiode for TONO-stipendet og Unge talenter-stipendet var fra 10. mars til 12. april. Stipendkomiteen er nå ferdige med sitt arbeid, og i dag får alle søkere informasjon per e-post om de er tildelt stipend eller ikke. 283 søkere er i år tildelt TONO-stipend mens 111 søkere er innvilget Unge talenter-stipend, totalt 394 søkere.

I sin vurdering av søknadene har stipendkomiteen lagt til grunn de KRITERIER som er beskrevet på tono.no, og som det ble informert om ved stipendutlysningen. Stipendene overføres den 23. mai til det kontonummer søkerne oppga i sin søknad.

TONO-stipendet

I tråd med beslutning gjort av TONOs styre i 2014 deles det ut stipender under det ordinære TONO-stipendet på tre hovednivåer, henholdsvis kr 100 000, kr 50 000 og kr 25 000. Etter konkrete vurderinger ble det innvilget en annen stipendsum, kr 10 000, for enkelte individuelle søknader der det ble søkt om støtte til samme, felles prosjekt. Det deles i 2016 ut følgende antall stipender på de ulike nivåene:

7 stipender à kr 100 000       =   kr 700 000
49 stipender à kr 50 000      =    kr 2 450 000
217 stipender à kr 25 000     =    kr 5 425 000
10 stipender à kr 10 000       =    kr 100 000
283 stipender totalt               =      kr 8 675 000

 

Unge talenter

Det deles i år totalt ut kr 876 000 for stipendet Unge talenter, hvorav kr 600 000 er bevilget av gruppeforeningene NOPA og NKF i forholdet 60/40. Beløpet er delt ut på tre nivåer, henholdsvis kr 10 000, kr 8 000 og kr 6 000:

26 stipender à kr 10 000       =       kr 260 000
53 stipender à kr 8 000         =       kr 424 000
32 stipender à kr 6 000         =       kr 192 000
111 stipender totalt                 =       kr 876 000

Komiteen besto av Svein Dag Hauge og Rita Eriksen fra NOPA, Stine Sørlie og Bjørn Bolstad Skjelbred fra NKF, Solveig Slettahjell (fri plass/NOPA) og Alexander Rishaug (fri plass/uavh.), samt Steinar Fjeld fra Musikkforleggerne.

Det fordelte beløpet ble lavere enn maksimumsrammen. Det overskytende beløpet overføres til neste års stipendpott.

Stipendkomiteens vedtak kan påklages til TONOs styre innen tre uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren.  Klageadgangen gjelder kun saksbehandlingen, ikke komiteens skjønn.


Her er årets stipendmottakere

Mottakere av TONO-stipend_2016 (pdf)
Mottakere av Unge talenter-stipend_2016 (pdf)