TONO svikter ikke sine medlemmer!

I Dagbladet 3. april går GRAMARTs styre v/styremedlem Harald Sommerstad, ut mot TONO og hevder at organisasjonen ikke ivaretar sine medlemmers rettigheter slik den burde. Det er i beste fall misforstått, i verste fall uredelig.

 / 06/04/2009 /

Denne saken dreier seg om et plagiat, og plagiater vil oftest dreie seg om interessemotsetninger mellom medlemmer. Skulle TONO i slike saker ta stilling for den ene part, ville dette undergrave organisasjonen fullstendig. TONO har selvsagt forståelse for behovet for økonomisk støtte ved sakførsel for domstolene, men mener det er skivebom å kreve at TONO generelt skal dekke prosesskostnader i plagiatsaker. Det er dette spørsmålet som er saken og stridens kjerne.

TONO har 18000 norske medlemmer og representerer ca 2 millioner utenlandske medlemmer. Vi kan ikke påta oss det prosessøkonomiske ansvaret for enkeltsaker som medlemmer kommer opp i, og særskilt ikke i plagiatsaker. Det ville kunne lede til at vi finansierte saker der medlem står mot medlem. Det er ikke ønskelig – og det er Gramart klar over. Det foreligger heller ingen avtalerettslig forpliktelse for TONO (gjennom eksempelvis forvaltningsavtalen) i forhold til å ta ut søksmål i slike saker.

De ganger TONO går til søksmål, er når sakene omfatter kollektivet TONO, og når saken er av stor prinsipiell karakter, eksempelvis Napstersaken der tusenvis av medlemmers låter var lagt ut ulovlig på Internett for fri nedlasting gjennom hyperlenker. Saken gjaldt fastleggelse av hvorvidt ”hyperlenken” lå innenfor eller utenfor opphavsmannens enerett. TONO vant saken i Høyesterett.

Når det gjelder denne konkrete saken har TONO gjort alt vi kan innenfor våre  mandater og nettverk, for å sikre at pengestrømmen for fremføringer og platesalg ved bruk av dette verket, ikke går til andre enn Ekblom, som er opphavsmann til verket. Dette bekreftet også Sommerstad i et møte med TONO i forrige uke.

TONO tok allerede i februar 2008 kontakt med sitt søsterselskap i Polen, ZAIKS, og sikret at det ikke ville bli foretatt utbetalinger til andre enn Ekblom, for fremføringer av Circles–verket. Likeledes har TONO og NCB gjennom aktivt press i sine kanaler, sørget for at det heller ikke vil skje en avregning for cd-salget til dem som feilaktig står oppført som opphavsmenn ved cd-utgivelsen i Polen. Dialog mellom selskapene på direktørnivå, har også medført at ZAIKS, TONOs søsterorganisasjon i Polen, tar kontakt med ”tyvene” og med Ekbloms advokat i Polen, for å vurdere om ZAIKS på annen måte kan bistå, slik at saken finner en snarlige løsning.

Både i Polen og i Norge kreves det imidlertid en rettsavgjørelse eller en erkjennelse fra de som ulovlig har brukt musikken på at de ikke krever opphavsrett i verket, dersom det skal skje en avregning til Ekblom. Dette jobber ZAIKS for, slik at utbetaling til Ekblom for bruken som er foretatt, vil kunne skje så snart som mulig. Dette omfatter dog bare vederlag for fremføring og cd-salg, ikke erstatning ved tyveri og dekning av saksomkostninger.

TONO-strukturen i alle de land vi kjenner til, legger opp til at man ikke utbetaler vederlag i plagiatsaker før det foreligger en rettskraftig dom i saken, eller at en av partene har trukket sitt krav. Vi har registrert at saken er politianmeldt i Polen og Sverige og følger utviklingen av saken nøye.

TONOs styre har også – i to omganger (juni 2008 og mars 2009), vurdert Ekblom-saken og ikke funnet å kunne stille økonomiske garantier for en rettslig prosess i Polen. Et motsatt utfall ville representert  en praksisdreining i TONO, som jf. krav om likebehandling av medlemmer, ville medført at andre medlemmer ville kunne kreve tilsvarende støtte i lignende saker, og der TONO ville endt opp med å finansiere saker der medlem står mot medlem.

TONO har i brev til plateselskapet Universal i 2008, krevet at plateselskapet kompenserer Ekblom behørig.

TONO finner det noe underlig at Gramart fronter en slik sak gjennom mediene, men vil ikke spekulere i motivene for det. Som uttalt til Ballade i forrige uke, synes TONO det tyder på uvettig valg av våpen og motstandere fra Gramarts side, å fremme en sak for pressen med en slik vinkling. I dag finnes det mange felles kampsaker, f.eks å finne løsninger som reduserer ulovlig fildeling,  og en felles front i arbeidet med revisjon av ny åndsverklov, nettopp for å sikre rettighetshavere et skikkelig vederlag for deres skaperinnsats.

Oslo 3. april 2009

Håkon Berge                                     Cato StrømStyreleder                                          Adm. direktør