TONOs årsmøte i går

TONOs årsmøte ble i går avholdt på Popsenteret i Oslo. TONO har etter dette fått to nye styremedlemmer, mens to ble gjenvalgt. Det ble også valgt nye varamedlemmer. Årsmøtet åpnet også for at et stemmeberettiget medlem kan kreve granskning av hvorvidt TONOs vedtekter er i samsvar med samvirkeloven.

 / 12/06/2014 /

TONOs årsmøte ble i går avholdt på Popsenteret i Oslo. TONO har etter dette fått to nye styremedlemmer, mens to ble gjenvalgt. Det ble også valgt nye varamedlemmer. Årsmøtet åpnet også for at et stemmeberettiget medlem kan kreve granskning av hvorvidt TONOs vedtekter er i samsvar med samvirkeloven.

 179 av TONOs medlemmer med stemmerett var påmeldt TONOs årsmøte i går. Årsberetning og årsregnskap, som var utsendt på forhånd, i tillegg til revisjonsberetning og kontrollkomiteens beregning, ble godkjent.

Adm. dir. Cato Strøm ga en overordnet presentasjon av nøkkeltallene, samt et riss av hva TONO har arbeidet med i året som er gått. Regnskapet viser hyggelige tall: En omsetning på 470 millioner kroner (en økning på 7,5 prosent fra året før) og et resultat til fordeling på 400 millioner kroner (økning på 7,7 prosent fra i fjor). Det er særlig online og konsertområdet som driver veksten.

Kulturelle midler
TONOs gruppeforeninger NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne var denne gangen invitert til å redegjøre for sin anvendelse av de kulturelle midler mottatt fra TONO.  Presentasjoner ble gitt av Ragnar Bjerkreim (NOPA), Åse Hedstrøm (Norsk Komponistforening) og Philip Kruse (Musikkforleggerne).

Juridisk betenkning
TONOs årsmøte påla i 2013 TONOs styre å utarbeide en uavhengig juridisk vurdering av om TONOs vedtektsbestemmelser om henholdsvis sammensetningen av TONOs organer og bruken av kulturelle midler, er i samsvar med samvirkelovens bestemmelserEn juridiskbetenkning har blitt utført av prof. dr. juris Geir Woxholt ved Det juridiske faktultet i Oslo, og utsendt med møtepapirene i forkant av årsmøtet. Styrets forslag om å ta betenkningen til etterretning, og ikke gå videre i saken, ble vedtatt mot 17 stemmer. Det var totalt 161 stemmer i salen på det aktuelle tidspunktet.

TONO-medlem Helge Sten mente at utredningen ikke var i tråd med vedtaket på årsmøtet 30. mai 2013, og la frem et forslag om å åpne for rettslig granskning. 17 av de fremmøtte ga sin støtte til forslaget, noe som er tilstrekkelig i henhold til samvirkeloven. Dette innebærer at hvilken som helst av TONOs medlemmer med stemmerett kan be om rettslig granskning hos Oslo Tingrett, dog innen en måned fra årsmøtets dato.

Nye styre- og varamedlemmer

Valgkomiteens innstilling var utsendt med årsmøtedokumentene.   Møteleder gjorde rede for det fremlagte forslaget, og forslaget ble tatt opp til samlet avstemning. Vedtaket førte til at TONOs styre nå består av følgende medlemmer m/vara: 

Representant Vararepresentant
NOPA Ingrid Kindem (ny) Kari Bremnes (1. vara) (ny)Bent Åserud (2. vara) (ny)
  Bjørn Eidsvåg
NKF Åse Hedstrøm Glenn Erik Haugland (1. vara)Kristin Bolstad (2. vara) (ny)
  Bjørn Bolstad Skjelbred (gjenvalg)
NMFF Philip Kruse Lisbeth Frøystadvåg (1. vara)Unni Boretti (2. vara)(ny)
  Stine Lieng (ny)
Fri plass Bendik Hofseth, NOPA Bugge Wesseltoft, NOPA
  Rita Engedalen (gjenvalg) Stian Westerhus (gjenvalg)
  Ine Kristine Hoem Knut Schreiner

 

Styreleder avsluttet møtet med å uttrykke en stor takk og overlevere blomster til de to avtroppende styremedlemmene, Ragnar Bjerkreim og Unni Boretti.