Fra styret, 2020

Årsberetning 2020

TONOs-STYRE-2020

Virksomhetens status og fremtidige utvikling

TONO SA («TONO») er et samvirkeforetak som forvalter fremførings- og lydfestingsrettigheter til musikk. I tillegg til individuelle forvaltningskontrakter med 35 910 rettighetshavere, har TONO gjensidige representasjonsavtaler med 76 utenlandske søsterselskaper, og forvalter dermed også deres rettigheter i det norske territoriet. TONO har overdratt forvaltningen av sine rettighetshaveres lydfestingsrettigheter til NCB (Nordisk Copyright Bureau) i København, som eies av de nordiske forvaltningsselskapene Koda (Danmark), Stim (Sverige), STEF (Island), Teosto (Finland) og TONO.

TONO drives fra Oslo med besøksadressen Tøyenbekken 21, 0134 Oslo. 

I 2020 er det avholdt 9 styremøter og 12 styreutvalgsmøter. 

Forvaltningskontrakter 

Pr. 31.12.20 hadde TONO forvaltningskontrakter med 35 910 rettighetshavere.  I 2020 tilkom det 1 678 nye rettighetshavere, hvorav 18 var musikkforlag.  

Til sammenlikning var antallet pr. 31.12.19 34 233 rettighetshavere. I 2019 tilkom det 1 650 nye rettighetshavere, hvorav 12 var musikkforlag. 

Det er 20 % kvinnelige medlemmer og 80 % mannlige medlemmer. 

Forlagsmedlemmer utgjør 1 %.

Andelshavere 

Pr. 31.12.2020 var det registrert 1 828 andelshavere i TONO.

Pr. 31.12.2019 var det registrert 1 752 andelshavere i TONO.

Av andelshaverne som er opphavere, er 16,6 % kvinner.

1 % av andelshaverne er musikkforlag. 

Økonomiske forhold

TONO hadde i 2020 en brutto omsetning på kr 712 485 596. Dette er en nedgang på 7,61 % sammenliknet med 2019. Resultat til fordeling etter fradrag på 2 % til Det norske komponistfond, tap og adm. kostnader var kr 598 117 715, en nedgang på 11,29 % sammenliknet med 2019. Kostnadsprosenten for hele virksomheten var 13,83.

Regnskapet er satt opp etter kravene i regnskapsloven av 1998, og tilfredsstiller kravene i gjeldende lover, forskrifter og god regnskapsskikk. Regnskapsloven av 1998 medførte i 1999 vesentlige endringer for føring av pensjonskostnader. Som følge av dette bokfører TONO en negativ egenkapital.
Opprinnelig var denne effekten av forpliktelser minus kr 11 026 446. Pr. 31. desember 2020 er den totale effekten av forpliktelser som er bokført mot egenkapitalen på kr 11 807 960. Året før var denne forpliktelsen på kr 11 387 128.

Ettersom TONOs resultat til fordeling hvert år utgjør mellom 85 og 90 prosent av omsetningen, samt at resultatet til fordeling er det som til enhver tid er igjen etter at alle kostnader er trukket, er det styrets oppfatning at TONOs økonomiske resultat for 2020 er godt, særlig sett i lys av at Norge i 2020 har vært hardt rammet av Covid-19-pandemien, og at virksomhetens finansielle stilling totalt sett er sterk. Fortsatt drift er således uten risiko. Det er gode forutsetninger for at TONOs virksomhet vil oppnå et godt resultat i 2021, selv om det forventes at deler av TONOs virksomhet vil påvirkes negativt av Covid-19-pandemien.

TONO har til enhver tid en stor og likvid forvaltningsportefølje. Målsettingen er å oppnå høyest mulig avkastning med lavest mulig risiko. TONOs konservative plasseringsstrategi sikrer stabil avkastning. Den enkelte plassering skal være blant de med lavest risiko innenfor sin aktivaklasse. Risiko reduseres ytterligere gjennom en bredt sammensatt portefølje, og TONO bruker flere finansielle aktører for å redusere forvaltningsrisiko.

TONO forvalter eierskapet av virksomhetens lokaler i Sameiet Galleriet gjennom det heleide datterselskapet Harmoni AS.

Markedets utvikling

Norge ble hardt rammet av Covid-19-pandemien i 2020, og de omfattende tiltakene som måtte iverksettes for å begrense spredningen av viruset har gått hardt utover store deler av norsk næringsliv og, ikke minst, mange av TONOs medlemmer. TONOs resultat for 2020 viser totalt sett en nedgang på 7,61 prosent fra 2019. Her skal det nevnes at regnskapet for 2019 var særdeles positivt preget av en ekstraordinær etterbetaling fra RiksTV på kr 100,5 millioner.

Innenfor de enkelte forretningsområdene ser vi Covid-19-relatert nedgang i inntekter fra særlig kino, konserter og revy, men også til dels innenfor bakgrunnsmusikkområdet, som omfatter hoteller, restauranter, kafeer og liknende. Vi ser også nedgang innenfor distribusjon av TV-sendinger, men dette skyldes at resultatet i 2019 var ekstraordinært høyt som følge av oppgjøret etter den langvarige rettstvisten med Riks-TV. 

Tapene innenfor de nevnte områdene er betydelige, men effektene av dem dempes totalt sett for TONOs inntekter ved at vi ser en betydelig inntektsvekst innen onlineområdet, særlig drevet frem av veksten i bruk av filmstrømmetjenester, samt fra fremføringer av TONO-medlemmers musikk i utlandet. Veksten i utenlandsinntekter er på 46,21 prosent fra 2019, og endte på 95,72 millioner kroner, som er de høyeste utenlandsinntektene for TONO noen sinne.

TONO har gjennom fjerde kvartal 2020 vært i tett og konstruktiv dialog med Kulturdepartementet om en kompensasjonsordning for TONOs medlemmers tap som følge av nedstengningene i samfunnet.

Dette har resultert i en søknad fra TONO om statsstøtte. KUD har 12. mars i år meddelt TONO at de vil gi en statsstøtte til TONOs medlemmer via TONO på kr 30 500 000. Prinsippene for tildeling av denne støtten vil KUD gi i et tilskuddsbrev som pr. 15. mars ikke er mottatt.

TONOs medlemmer vil bli informert på TONOs nettsted, samt i e-post, om hvordan og når dette i praksis vil bli gjort. 

TONO har hatt god tilvekst av nye medlemmer også i 2020, og få melder seg ut. Trenden med direktelisensiering innenfor onlineområdet fortsetter internasjonalt. På samme måte som mange av TONOs søsterselskaper direktelisensierer sine repertoarer med strømmetjenester uten TONOs hjelp, direktelisensierer også TONO sitt repertoar mot de store musikkstrømmetjenestene sammen med TONOs søsterselskaper Koda, Teosto og STEF, gjennom selskapet Polaris Hub AB. TONO forventer ikke særskilte endringer i TONOs rettighetsportefølje i inneværende år. 

Etter at TONO har iverksatt diverse tiltak for å begrense spredningen av viruset, har vi en stabil tilgang til medarbeiderressurser fra hjemmekontorene, og oppgavene utføres på tilnærmet ordinær måte.  

NCB

NCB er en selvstendig juridisk enhet, og ledes av et styre valgt av Koda, Teosto, Stim, STEF og TONO. NCBs operasjonelle drift utføres av Koda. Dette har vist seg å være en effektiv løsning for organisasjonen NCB og dets eiere.

NCBs drift viste i 2020 et overskudd på DKK 5,8 millioner. Dette er overført til egenkapital, som pr. 31.12.2020 utgjør DKK 48,7 millioner. Salget av fonogrammer går totalt sett ned i takt med økende bruk av digitale tjenester, og NCB har tilpasset seg markedssituasjonen, med betydelig redusert omsetning.  

TONOs personale

Ved utgangen av 2020 hadde TONO 65 fast ansatte medarbeidere, hvorav 3 deltidsansatte. I 2019 var antallet fast ansatte 60, hvorav 3 medarbeidere arbeidet deltid.

TONO har en målsetting om at det skal råde full likestilling mellom kvinner og menn. Det innebærer at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.  Det er 33 kvinner og 32 menn i TONOs arbeidsstokk. 2 menn og 1 kvinner er ansatt i deltidsstilling. Gjennomsnittsalderen for alle er 46  år (45,5 år for kvinner og 46,5 år for menn).

Gjennomsnittlig brutto månedslønn for samtlige kvinnelige ansatte ved utgangen av 2020, ledere inkludert, er kr 52 358. Gjennomsnittlig brutto månedslønn for mannlig ansatte, ledere inkludert, er kr 64 076. Den høyere gjennomsnittslønnen for menn skyldes at andelen menn i ledende stillinger er høyere enn for kvinner. 

Internkontroll, HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Gjennom arbeidsmiljøutvalget (AMU) for personalets tillitsvalgte og ledelsen er HMS-arbeidet satt i system. Det holdes regelmessige møter i AMU. Sykefraværsarbeid skal behandles i minst to møter årlig.

TONO har i mange år hatt IA-avtale (Inkluderende Arbeidsliv), en samarbeidsavtale mellom den enkelte virksomhet og NAV. Avtalens hovedmål var å gi plass til alle som kan og vil arbeide, helt eller delvis.  IA-avtalen er fra og med 2019 gjort gjeldende for hele arbeidslivet, og inngås dermed ikke lenger særskilt med den enkelte virksomhet.

I 2020 var sykefraværet 2,23 %, mot 4,44 % året før. Sykefraværet følges opp iht. IA-avtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

TONO driver ikke virksomhet som kan forurense det ytre miljø.

Arbeidsgivers plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering  

TONOs Code of Conduct, som alle TONOs ansatte har signert, inneholder blant annet følgende:

«TONO skal være en arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø. Ansatte skal behandle hverandre og de som de kommer i kontakt med gjennom arbeidet, med respekt og integritet. TONO skal legge til rette for et arbeidsfellesskap fritt for diskriminering, det være seg på grunn av forhold som religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller funksjonshemming. TONOs ansatte skal også medvirke til et arbeidsfellesskap fritt for mobbing, sjikane, trakassering og liknende. TONO tolererer ikke at noen utviser adferd som kan oppfattes som nedverdigende eller truende.»

TONO har over tid hatt som mål å få en tilnærmet lik fordeling av kvinner og menn i medarbeiderstaben. 31.12.2020 er det 51 % kvinnelige ansatte og 49 % mannlige ansatte. Kvinner og menn i sammenlignbare stillinger lønnes likt. 

3 medarbeidere er etter eget ønske ansatt i deltidsstillinger, dels grunnet omsorgsbehov i hjemmet og dels på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

Velferds- og omsorgspermisjoner fordeler seg likt på kjønn, men det er en høyere andel sykefravær blant kvinner enn blant menn. 

TONO har oppmerksomhet på likestillingsområdet, og statistikken viser at kravene i likestillingsloven er tilfredsstilt.

TONO følger samvirkelovens bestemmelser om kjønnsrepresentasjon, som innebærer at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i TONOs styre.

Blant TONOs 65 ansatte er det en bred etnisk fordeling. Vi har medarbeidere fra alle skandinaviske land, Europa for øvrig, samt Afrika, Asia og USA.

Vi mener således at TONO fremmer likestilling i henhold til lovens formål.