TONOs årsmøte 2024:

Dette ble vedtatt på TONOs årsmøte

TONOs årsmøte valgte inn ny styreleder og nye representanter i TONOs styre. Les om hva som ble vedtatt her.

 / 11/06/2024 /

TONOs årsmøte ble avholdt tirsdag 11. juni som et hybridmøte med deltakere på Popsenteret i Oslo og over nett.

Ny leder og nestleder og tre nye medlemmer i TONOs styre

Styreleder i NOPA, Ole Henrik Antonsen, er ny styreleder i TONO. Foto: Morten Brakestad

TONOs styre består av to representanter fra Norsk komponistforening (NKF), NOPA, Musikkforleggerne (MF), uavhengige medlemmer samt tre ansattrepresentanter. Medlemme velges for to år av gangen med overlappende valgperioder. Fire styreplasser er på valg hvert år for å sikre kontinuitet.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med NOPA-representant Ole Henrik Antonsen på gjenvalg, uavhengige Halvard Rundberg, Frithjof Hungnes fra Musikkforleggerne og Knut Olaf Sunde fra Norsk Komponistforening som nye representanter. Dette innebærer samtidig at Jørgen Karlstrøm (NKF), Kai Robøle (MF), og Stian Westerhus har gått ut av TONOs styre.

Ole Henrik Antonsen ble valgt til ny styreleder og Mia Hallesby, ny nestleder, i tråd med valgkomiteens innstilling.

Se fullstendig oversikt over TONOs styre her.

TONO-medlemmenes representanter i TONOs styre er dermed som følger, med representantene som var på valg uthevet i fete typer:

Representant Vararepresentant
NOPA Tove Bøygard Jon-Willy Rydningen (1. vara)

Samsaya Sharma (2. vara)(ny)

Ole Henrik Antonsen (gjenvalgt)
Styreleder
NKF Kristin Bolstad Martin A. Hirsti-Kvam (1. vara)

Mathilde Groos Viddal (2. vara)(gjenvalg)

Knut Olaf Sunde (ny)
MF Mia Hallesbys, nestleder Tonje Hovde (1. vara*)

Ketil Sveen (2. vara)(ny)

Frithjof Hungnes (ny)
Uavh. Halvard Rundberg (ny) Grutle Kjellson (ny)
Camilla Granlien Elisabeth Nesset

*Tonje Hovde var ikke på valg, men er flyttet fra 2. vara til 1. vara. Dette er i tråd med vedtektenes § 31 (1), fjerde setning.

I tillegg til disse er det også tre ansattvalgte representanter i styret, som velges annethvert år av TONOs ansatte etter egne regler. Disse var ikke på valg i år.

Ikke tilslutning til ny avregningsmodell

På styremøte 7. mai vedtok TONOs styre ny avregningsmodell. Vedtaket ble gjort med forbehold om årsmøtets tilslutning til modellens overordnede prinsipper. Disse fikk ikke det tilstrekkelige antall stemmer til å bli vedtatt. Det nye styret vil dermed arbeide videre med prinsippene, før de igjen fremmes  for TONOs årsmøte for vedtak.

Ikke tilslutning til forslag til åpning for ekstern styreleder

Mia Hallesby fra Musikkforleggerne sitt innspill til  årsmøte om muligheten for å åpne for ekstern styreleder fikk ikke tilslutning.

Kontrollkomiteen

Ingen av kontrollkomiteens medlemmer var i utgangspunktet på valg i år. Som en følge av at Fridtjof Hungnes (Propeller Music AS) er valgt som representant i TONOs styre måtte han imidlertid gå ut av kontrollkomiteen, jf. TONOs vedtekter § 53 (2). Johan Husvik-Olaussen er valgt til nytt medlem på Musikkforleggernes plass.

Representant Vararepresentant
NOPA Ragnar Bjerkreim Anniken Paulsen
NKF Bjørn Bolstad Skjelbred Christian Blom
MF Johan Husvik-Olaussen (ny*) Celine Høie
Uavh Andreas Stensland Løwe Marie Amdam
Arvinger Ane Lillian Tveit Britt Irene Børresen

Stipendkomiteen

Medlemmene av stipendkomiteen velges for to år med overlappende valgperioder. Den nye stipendkomiteen består av følgende representanter:

Representant Vara
NOPA Tore Thomassen Philip Emilio Larrain
Tatiana Pereira (ny) Sarah-Jane Summers (ny)
NKF Julian Skar Jonas Skaarud
Hilde Marie Holsen (gjenvalg) Agnes Ida Pettersen (gjenvalg)
MF Anthony Smith (gjenvalg) Marion Skogseth Bjørsvik (gjenvalg)
Uavh.  Edvard Valberg (ny) Jennifer Torrence (ny)
  Helga Myhr Ella Marie Hætta Isaksen

Valgkomiteen

Valgkomiteen var ikke på valg i år, og består fortsatt av følgende tillitsvalgte:

Representant Vara
NOPA  Arvid Wam Solvang Kate Havnevik
MF  Asbjørn Myrvold Kristin Andersen
NKF Anna Aardalen Yngve Slettholm
Uavh. Alexander Rishaug Nora Konstanse

Årsberetning, årsregnskap og honorarer

TONOs årsberetning og årsregnskap for 2022 for selskapet og konsernet TONO, herunder revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning, ble vedtatt, og det ble fastsatt honorar til revisor og tillitsvalgte i TONO. Sistnevnte reguleres på nivå med reguleringen av lønningene til ansatte i TONOs administrasjon.