TONO eies og styres av komponister, tekstforfattere til musikkverk og musikkforlag. TONO ledes av et styre som velges av årsmøtet, som er TONOs øverste organ. TONOs stemmeberettigede medlemmer har stemmerett på årsmøtet, og er valgbare til tillitsverv. For å bli stemmeberettiget medlem må man ha en viss TONO-inntekt i året. Styremedlemmene velges for ulike perioder i en overlappingsordning. Hensikten er å skape kontinuitet i styrearbeidet. TONOs styremedlemmer velges for henholdsvis 1 og 2 år. De ansattvalgte representantene velges av de ansatte i TONOs administrasjon.

TONOs styre består av representanter fra NKF (Norsk Komponistforening), NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere),  Musikkforleggerne, uavhengige representanter, samt ansattes representanter. Nedenfor er TONOs styre for 2023/2024. Ole Henrik Antonsen er fotografert av Morten Brakestad, Tove Bøygard av Caroline Roka, Halvard Rundberg av Daniel Mikkelsen, Knut Olaf Sunde av Henrik Beck Kæmpe og de resterende av Stig Jarnes/Say Cheeze Foto.