Dette er TONOs valgkomité

over 60 demokratisk valgte representanter og varaer. Å finne fram til de best egnede kandidatene blant nesten 2 000 andelshavere er ingen liten oppgave – men noen må ta den.

 / 17/03/2022 /

TONO er et samvirke, som betyr at bedriften eies og styres av medlemmer. Hvem som helst kan bli medlem i TONO og få utbetalt penger når musikken deres brukes, men det er andelshaverne, medlemmer som oppfyller visse økonomiske krav, som sitter i bedriftens styre og øvrige politiske organer.

I 2022 er i underkant av 2 000 av TONOs nesten 38 000 medlemmer andelshavere i samvirket TONO SA. Disse 2 000 har møte- og stemmerett ved TONOs årsmøte, og kan stille til valg.  

Å finne fram til et 60-talls egnede og motiverte kandidater blant andelshaverne er ingen liten oppgave. Men noen må ta den.

Disse noen er valgkomiteen.

Innflytelse og ansvar

Valgkomiteens eneste oppgave er å utarbeide en innstilling til hvilke kandidater som bør besitte hvilke verv i TONOs styre og stell. Dette gjør de med utgangspunkt i formelle kriterier og personlige egenskaper.

I prinsippet har ikke valgkomiteen noen makt. Årsmøtet står helt fritt til å forkaste valgkomiteens innstilling.

– Valgkomiteen har ingen avgjørende makt, men de har stor innflytelse på hvem som blir valgt dersom de gjør en grundig jobb med innstillingen. Målet vil være å finne kandidatene som vinner gehør hos årsmøtet, forteller Svein Korshamn, underdirektør i TONO.

I skrivende stund består komiteen av Lars Martin Myhre fra NOPA, Kristin Andersen fra Musikkforleggerne, Klaus Sandvik fra Norsk Komponistforening og Dag Erik Knedal Andersen som representerer TONOs uavhengige andelshavere.  Sistnevnte er komiteens leder.

Arbeidet med innstillingen til årets årsmøte 8. juni er Andersens første runde som leder, og dette er et arbeid han tar på største alvor.

– Vi i valgkomiteen er bevisst på at det hviler et stort ansvar på oss i å lage en innstilling som er så god som overhodet mulig. Det å finne fram til nye kandidater, både i styret og i de ulike komiteene som skal jobbe for TONO-fellesskapet i årene framover, er både viktig og meningsfullt, forteller Dag Erik Knedal Andersen.

Legger bindinger til side

Alle som velges til verv i TONOs styre og stell er tilknyttet en «fraksjon», enten det er Musikkforleggerne, NOPA, Norsk Komponistforening eller de uavhengige, dvs. de som ikke er medlemmer i noen av de tre gruppeforeningene. Det sammensetningen gjelder valgkomiteens medlemmer, så vel som kandidatene valgkomiteen innstiller.

Selv om hver gruppeforening har egne interesser både i og utenfor TONO, er det et viktig prinsipp at de som velges inn i TONOs organer skal handle til det beste for TONO som helhet.

Dette er ikke minst viktig i arbeidet med å innstille kandidater til slike verv.

– Valgkomiteens medlemmer er valgt som enkeltpersoner, og er ikke bundet av sine respektive fraksjoner. Det kan ganske sikkert foregå omfattende dragkamp innad i komiteen, men til syvende og sist skal innstillingen være basert på en enighet mellom komiteens medlemmer om hva som er det beste for TONO, forteller Svein Korshamn

Dag Erik Knedal Andersen er trygg på at samtlige av komiteens medlemmer har samme mål for øyet: Et TONO til det beste for alle medlemmer, nå og i framtiden.

– Det er naturlig at representantene for de ulike grupperingene i valgkomiteen har best oversikt over kandidater tilknyttet sin del av medlemsmassen. Samtidig jobber vi som en enhetlig komite, med åpne diskusjoner rundt innstilling av kandidater. Vi er i en privilegert situasjon, hvor vi kan velge fra øverste hylle av opphavere i Norge til de verv som vi innstiller til. Det at TONO får tilgang til den enorme kompetansen som medlemmene besitter, er også en av organisasjonens største styrker.

TONOs årsmøte arrangeres i år 8. juni. Les mer her.