Endring i NRK-avregninger fra september

Blir du spilt på NRK Radio eller TV fra januar til mars i år vil du være blant de første som i september får regnet ut ditt TONO-vederlag med utgangspunkt i en metode vedtatt av TONOs styre 7. februar.

 / 03/03/2022 /

I 2019 vedtok TONOs styre en ny modell for hvordan TONO-vederlaget for fremføringer på NRK Radio og TV skal avregnes. Denne avløste den tidligere avregningsmodellen for NRK-området. Etter en overgangsperiode i 2019 til 2021, lanseres endelig modell sin fulle form i 2022. Modellen, som ble etablert i 2019, tar utgangspunkt i to grunnprinsipper: Et grunnbeløp og et markedsbestemt beløp. Den 7. februar vedtok TONOs styre at grunnbeløpet skal utgjøre 30 prosent av NRK-vederlaget.

Mer om grunnbeløpet og markedsbestemt beløp

Modellen der vederlag beregnes ut fra et grunnbeløp og et markedsbestemt beløp innebærer at det gis et grunnbeløp for selve tilgjengeliggjøringen av musikken, mens det markedsbestemte beløpet regnes ut fra den enkelte kanals markedsandel.

TONO fordeler grunnbeløpet mellom de ulike av NRKs TV – og radiokanaler ut fra hvor mye musikk det benyttes i kanalen. Jo mer musikk, jo høyere grunnverdi. Markedsandelene baserer seg på antall minutter den norske befolkningen har lyttet til eller sett på de ulike kanalene. Dette er tall TONO innhenter fra Nielsen Media Research og Kantar TNS. I tillegg brukes kanalenes sendeflate og musikkprosent.

Kringkastingsavregning basert på både tilgjengeliggjøring og markedsandel er en modell som benyttes av en rekke opphavsrettsselskaper, deriblant danske KODA og britiske PRS. Årsaken til at tilgjengeliggjøringen vektlegges i TONOs NRK-avregning er at tilgjengeliggjøring er et bærende prinsipp når det gjelder lisensiering av musikk. Samtidig er det viktig å se hen til hvor lyttingen og seingen foregår, og hvor mange lyttere musikken når.

Grunnbeløpet utgjør 30 prosent

Beslutningen i TONOs styre 7. februar innebærer at grunnbeløpet skal utgjøre 30 prosent av totalvederlaget som avsettes til avregning for fremføringer på NRK. Beslutningen omfatter musikk fremført fra 1. januar i år, og vil danne grunnlaget for NRK-avregninger fra og med september. 

Med et grunnbeløp på 30 prosent blir fordelingsbeløpet for de største kanalene P1 og NRK1 omtrent som i dag. NRK-kanaler med lite musikk og lav markedsandel vil kunne få tildelt mindre avregningsbeløp enn tidligere. Kanaler med mye musikk og høy markedsandel vil kunne få mer. Samtidig får flere av NRKs nisjekanaler hvor det spilles mye musikk få et høyere fordelingsbeløp.

Fire hovedmål

Den nye avregningsmetoden for NRK-området, og som har vært benyttet siden 2019 baserer seg på fire hovedmål og kriterier:

1. TONO-avregningene for NRK-fremføringer skal baseres på objektive kriterier, 2. det etableres en tydeligere sammenheng mellom lisensieringen av musikken og TONOs fordeling av penger, 3. det skal være en adekvat betaling for selve tilgjengeliggjøringen av musikk uansett hvilken NRK-kanal  musikken spilles på og hvor stor markedsandel denne har, og 4. Kanalenes lytter- og seertall vektlegges.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med TONOs medlemsservice