Fordeling av Kulturdepartementets covid-19-kompensasjon

TONO mottok i mars 2022 34 millioner kroner fra Kulturdepartementet som kompensasjon for covid-19-relaterte tap av inntekter. Onsdag 28. september utbetales kompensasjonen til TONOs medlemmer. Her kan du se hvilke prinsipper TONO har lagt til grunn for fordelingen.

 / 28/09/2022 /

Covid-19 påførte komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag betydelige tap av TONO-inntekter fra områder som konserter, hoteller, cafeer, reiseliv og kino.

Som i fjor søkte TONO i mars 2022 formelt om kompensasjon fra Kulturdepartementet med grunnlag i detaljerte tapsberegninger, og mottok som følge av det 34 millioner kroner i kompensasjon, tilsvarende cirka 70 prosent av det beregnede vederlagsbortfallet.

Forutsetninger for tilskuddet

Tilskuddsbrevet stiller krav om at TONO skal betale 2 prosent avgift av beløpet til Det Norske Komponistfond, at det kan benyttes inntil 600 000 kroner til administrasjonskostnader og at det skal avlegges rapport og regnskap for disponeringen av tilskuddet overfor Kulturdepartementet.

Videre stiller brevet krav om at tilskuddet «… skal brukes til å gi støtte til rettighetshavere i TONO som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, og som har fått sine vederlagsinntekter redusert som følge av COVID-19-relaterte smitteverntiltak i 2021. Støtten skal fordeles i henhold til etablerte prinsipper i organisasjonen, slik at den vil dekke en andel av tapene som de enkelte rettighetshavere har lidd. Eksempler på slike prinsipper kan være fordeling basert på rapporter fra brukere av musikk i 2021, historiske data om vederlagsutbetalinger og kunnskap om avlyste eller begrensede arrangementer i 2021.»

Konsert-kompensasjon

Den modell som ble utviklet til fordeling av kompensasjonsmidlene for 2020 er gjenbrukt for 2021, med kun en mindre modifikasjon for blant annet å hensynta nyere medlemmer.

I modellen man etter nøye vurderinger endte opp med for 2020 ble det tatt utgangspunkt i at midlene skulle rettes mot rettighetshavere som normalt har en viss inntekt fra konsertområdet. Det samme hensynet ble lagt til grunn også for de andre kompenserte fremføringsområdene, hvor rettighetshavere også var blitt påført covid-19-relaterte tap. For å kvalifisere måtte man derfor ha hatt en gjennomsnittlig ordinær konsertavregning fra TONO på kr 5 000 for tre siste år (2017-2019), kr 7 500 i snitt for 2018-2019, eller kr 10 000 i 2019. Det nye for 2021 er at man også kvalifiserer dersom man hadde minst kr 10 000 i avregning for 2020.

TONO fikk også i år kompensasjon fra KUD på 70 prosent av beregnede tap. I den individuelle beregningen av kompensasjonen er det derfor tatt utgangspunkt i 70 prosent av den gjennomsnittlige ordinære konsertavregningen for årene 2017-2019. For medlemmer som tilkom i 2018 eller senere har snittet for 2018-2019 vært lagt til grunn. For medlemmer som kun kvalifiserte med utgangspunkt i konsertavregningen for 2020, har snittet for 2017-2020 vært lagt til grunn.

Fra dette beløpet trekkes konsertavregningen for 2021. Differansen utgjør kompensasjonsbeløpet. Dette innebærer også at hvis ordinær konsertavregning for 2021 er større enn grunnbeløpet, har man så høy ordinær avregning at man ikke kvalifiserer til å motta støtte.

Etter fradraget til Det Norske Komponistfond på to prosent og to prosent til administrasjon var det endelige fordelingsbeløpet 27,1 millioner kroner, som utbetales i sin helhet nå i september.

Kino-kompensasjon

I kompensasjonsutbetalingen for 2020 ble beløpet for de TONO-medlemmene som kvalifiserte fordelt pro rata på toppen av kinoavregningen, men med en lineær reduksjonsfaktor fra 0,3 til 1 i perioden 1. januar – 16. mars når begrensningene i samfunnet ble innført. Det vil si at man fikk gradvis lavere reduksjon frem mot 16. mars.

Beløpet for 2021 er tilsvarende fordelt pro rata på toppen av kinoavregningen for 2021, men med en reduksjonsfaktor fra begrensningene i samfunnet var opphevet i perioden fra fra 25. september til 16. desember.

Etter fradraget til Det Norske Komponistfond på to prosent og to prosent til administrasjon var det endelige fordelingsbeløpet 902 688 kroner, som utbetales i sin helhet nå i september.

Andre områder

Et mindre beløp for revyer er fordelt etter liknende regler som konserter og beløpet for en rekke andre områder uten rapportering, som bakgrunnsmusikk på hoteller, restauranter, butikker mv. er fordelt etter samme prinsipper som i vanlig avregning. For eksempel er en andel av dette lagt på toppen av konsertberegningen mens en andel er fordelt pro rata mellom medlemmer som har fått avregning på NRK-området.

Til sammen fordeles 32,7 millioner kroner i KUD-midler.

Eksempel på utregning

Her er et eksempel på hvordan metoden TONO har utviklet slår ut i praksis på individuelt nivå:

En rettighetshaver ble medlem i 2010 og har kr 25 000 i gjennomsnittlig ordinær konsertavregning for perioden 2017-2019.
Grunnlag for kompensasjonsberegning er da kr 25 000 * 70% = kr 17 500.
Rettighetshaveren får kr 5 000 i konsertavregning for 2021.
Kompensasjonsbeløpet blir da kr 17 500 – kr 5 000 = kr 12 500.

 

Kontakt medlemsservice ved spørsmål

Ved å logge inn på Mitt TONO kan hvert enkelt medlem se om, og hvor mye, man har mottatt av kompensasjonen. Medlemmer som har spørsmål til fordelingen av kompensasjonen bes ta kontakt med TONOs medlemsservice på e-post medlem@tono.no, eventuelt på telefon 22 05 72 80.  Generell reklamasjonsfrist gjelder og er som vanlig seks uker fra avregningen i september er utbetalt.