Julehilsen fra adm.dir Cato Strøm

For TONOs del ble 2017 preget av harde kamper for opphavsretten, forteller TONOs adm.dir i sin julehilsen til TONOs medlemmer.

 / 22/12/2017 /
For TONOs del ble 2017 preget av harde kamper for opphavsretten, forteller TONOs adm.dir i sin  julehilsen til TONOs medlemmer.

2017 har vært et begivenhetsrikt år for TONO, men også for andre grupperinger av rettighetshavere. Jeg tenker i særlig grad på regjeringens proposisjon til ny åndsverklov.

I april sendte Kulturdepartementet ut en lovproposisjon som skulle gi oss en etterlengtet, ny åndsverklov, og som, ifølge politikernes uttalelser, skulle styrke opphaveres og utøveres stilling, gjøre dem bedre i stand til å kunne leve av sine verk og prestasjoner, og rebalansere samfunnets (les: brukernes og kunstnernes) interesser. Vi mener å ha grunnlag for å si at vi i de siste 15-20 årene har sett en utvikling innenfor opphavsretten som ikke har gått i rettighetshavernes favør.

Lovproposisjonen fikk dessverre, etter vårt syn, et annet innhold enn det høringsnotatet fra høsten 2016 inneholdt. Dette ledet til et kraftig opprør mot lovutkastet, og kort fortalt endte det med at Stortinget utsatte behandlingen av loven. Det nye Stortinget vil nå ta opp igjen lovarbeidet etter nyttår. Åndsverkloven er vår viktigste kulturlov, og den skal gi opphavere og artister et rettslig grunnlag for å kunne skape seg et levebrød av sine verk og prestasjoner.

TONO og gruppeforeningene NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne har lagt ned et stort arbeid for å snu innholdet i proposisjonen. Dette arbeidet vil fortsette med uforminsket styrke i 2018.

Opphavsretten må forsvares på mange områder for tiden, også i rettssalene. Den pågående rettstvisten mellom TONO og RiksTV er et godt eksempel. RiksTV vil ikke betale for sin tilgjengeliggjøring av beskyttet opphavsrettslig materiale som TONO forvalter. TONO har vunnet saken både i Oslo Tingrett i 2016 og i Borgarting Lagmannsrett i desember i år. Ifølge uttalelser i media vil RiksTV anke saken inn for Høyesterett.

Slike rettstvister skulle vi naturligvis gjerne unngått. Etter TONOs seier i Lagmannsretten ble RiksTV dømt til å betale TONO 6,2 millioner i sakskostnader. Dette viser med all tydelighet at det er forbundet med stor økonomisk risiko å bringe slike saker inn for rettsapparatet. Det er vel ingen andre rettighetshavergrupperinger enn TONO som kan påta seg å føre slike saker. Det reiser naturligvis spørsmålet om hvilken rettssikkerhet rettighetshavere egentlig har. Det er dessverre slik at prosessrisikoen er altfor stor for den vanlige rettighetshaver eller hennes/hans medlemsforening, til å ta en fight med de store innholdsleverandørene. Så lenge lovgiver ikke er villig til å etablere effektive tvisteløsningsmekanismer – noe TONO lenge har bedt om, vil altfor dyre rettsprosesser sette en stopper for å kunne forfølge sin rett.

Det er gledelig å se at norske opphavere og artister gjør det svært bra i utlandet for tiden. Det kan vi se av de stigende inntektene fra utlandet. Vi har tro på at denne trenden fortsetter i 2018 og 2019. TONO vil i 2018 foreta flere besøk hos våre større utenlandske søsterselskap for å forsikre oss om at norske opphaveres verk blir korrekt registrert og rapportert. Våre rettighetshavere skal oppleve at TONO er en effektiv forvalter av deres verk selv om fremføringene skjer utenfor Norges grenser.

Vi i TONO ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

 

Med vennlig hilsen
Cato Strøm
Adm. direktør