Nye regler for avregning av radio og TV

TONO har vedtatt nye avregningsregler for kringkastingsområdet. De nye reglene gjelder fra og med fremføringsåret 2019, og innebærer blant annet større vektlegging av seer- og lyttertall enn tidligere og nye definisjoner av «levende fremføring» i radio og TV.

 / 19/08/2019 /

Når TONO avregner penger til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag for offentlig fremføring av musikk gjøres det med bakgrunn i en avregningsmodell. Modellen som ble benyttet til og med 2018 ble vedtatt allerede i 2009, før innføringen av DAB, og var basert i musikkfaglige vurderinger, andelen musikk i ulike kanaler, kanalenes tilgjengelighet og til dels kulturpolitiske hensyn.  Arbeidet med nye avregningsregler for radio og TV har pågått i lang tid. Det har i arbeidet vært et mål å skape nye regler som i det vesentlige er basert på objektive kriterier slik at reglene er enklere å administrere og å forklare. Det har videre også vært et mål å etablere nye regler som balanserer adekvat betaling for tilgjengeliggjøring av musikk med kvantifiserbare lytter- og seertall. I arbeidet med å skape nye fordelingsregler har det også vært viktig for TONO å se tydeligere sammenheng mellom fordelingsregler og lisensieringsprinsipper.

Todelt modell: Tilgjengeliggjøring og seer- og lyttertall

Innen radio og TV-feltet er selve tilgjengeliggjøringen av musikken et bærende prinsipp når det gjelder opphavsrett og TONOs forvaltning. For kringkasteren, som skaper innhold, er det imidlertid avgjørende at det som tilgjengeliggjøres tas imot og er relevant for lyttere og seere. Den nye avregningsmodellen tar utgangspunkt i disse to bærende prinsippene.  Den nye modellen er basert i et todelt prinsipp med en grunnverdi for selve tilgjengeliggjøringen per musikkminutt på den ene siden, og en markedsverdi per musikkminutt på den andre siden. Markedsverdien beregnes med utgangspunkt i daglig lytting og seing i minutter per kanal ut fra offisielle lytter- og seertall fra Kantar TNS og Nielsen Media Research.

Fordelingen mellom kanaler påvirkes

TONO setter hvert år av fordelingssummer til de ulike fremføringsområdene. Den nye avregningsmodellen innebærer endringer i hvor mye som avsettes til de ulike radio- og TV-kanalene.

NRK
NRK er Norges største kringkaster med en rekke radiokanaler, tv-kanaler og onlinetjenester. Det har derfor vært naturlig å starte med NRK. Da det fortsatt ikke er helt avklart hvordan tilgjengeliggjøring og lytting/seing skal vektes er det for 2019 besluttet en overgangsordning som tar kanalfordelingen i retning av den nye modellen. Tilgjengeliggjøringsdelen sikrer fremføringene et grunnbeløp som er uavhengig av lyttingen/seingen. En generell effekt av dette er at nisjekanalene styrkes vis-a-vis tidligere fordelingsregler.  Med de nye reglene er puljene NRK radio og NRK tv slått sammen til en pulje som heter NRK.

NRK fordeling for 2019:

Plattform Kanal Andel 2019 Fordeling 2018
Radio P1 riks 16,81 % 17,58 %
P1 distrikt 7,67 % 11,17 %
P1+ 8,36 % 8,81 %
P2 3,94 % 7,86 %
P3 8,78 % 15,37 %
Klassisk 1,43 % 1,47 %
MP3 3,68 % 1,24 %
Folkemusikk 0,81 % 0,39 %
Jazz 2,49 % 0,41 %
Super 2,74 % 1,31 %
P13 3,30 % 2,04 %
Nyheter 0,07 % 0,03 %
Sapmi 1,65 % 0,35 %
Sport 1,76 %
Urørt 2,04 % 1,12 %
TV NRK 1 18,34 % 13,41 %
NRK 2 5,72 % 6,33 %
NRK 3 2,27 % 2,57 %
NRK Super 4,83 % 5,91 %
NRK distrikts-tv 0,01 % 0,01 %
Online NRK nettspiller 3,28 % 2,62 %

Eksakt fordelingssum for 2019 er først klar i mars 2020. Fordelingssummen for 2018 var kr 98 millioner. Metoden med å avregne kvartalsvis basert på budsjettall og med et sluttoppgjør i juni blir derfor videreført med de nye reglene.

Bauer Media og P4-gruppen
Bauer medias kanaler avregnes etter tilsvarende regler som i 2018. Daglig lytting i minutter brukes for å vekte vederlaget mellom kanalene. Hvert kvartal har sin egen fordelingsnøkkel. Minuttverdiene varierer derfor fra kvartal til kvartal. Det kjøres ingen sluttavregning, men eventuelle sluttoppgjør/etterbetalinger legges inn i en tilleggsavregning hvor fremføringene avregnes på nytt.

Bauer Media-kanaler

Kanal Andel
Radio Norge Fordeles etter markedsandel av lytting per kvartal
Kiss
Radio Vinyl
Radio Norsk Pop
Radio Rock
Radio Topp 40
Kisstory
P24-7 Mix
Radio1

 

P4-gruppen-kanaler

Kanal Andel
P4 Fordeles etter markedsandel av lytting per kvartal
P5 Hits
P6 Rock
P7 Klem
P8 Pop
P9 Retro
P10 Country
NRJ Norge

 

TV2
TV2s kanaler avregnes etter tilsvarende regler som i 2018, men hovedkanalen er justert opp for å avspeile seertall/musikkinnhold. For de lineære tv-kanalene avregnes 80 % på hovedkanalen, mens resten fordeles mellom TV Zebra, TV2 Humor, TV2 Livsstil, TV2 Nyhetskanalen og TV2 sportskanalene etter poeng. Det avsettes beløp til TV2 Sumo og C More etter andel av seeing målt av Kantar TNS.

TV Norge
TV Norge består kun av en kanal og har følgelig ingen kanalfordeling.

Ny definisjon av levende fremføringer (gjelder alle kanaler) og vignetter

Levende fremføringer på kringkastingsområdet tildeles en forhøyet minuttsats når programmet er direktesendt eller ved første gangs utsendelse av et opptak. Den forhøyede satsen gis uavhengig av hvem som har produsert programmet.

«Levende» innebærer at musikkverket fremføres levende. På tv-området vil utøveren ses synge/spille på skjermen. På radio kan det være at utøveren fremfører musikkverket direkte i studio eller at det er en direkte overføring av en konsert. Det kan også være opptak så lenge det er første gang det sendes. Musikkvideoer regnes som innspilt musikk og avregnes som mekanisk.

Innprogrammert musikk i og imellom programmene, bakgrunnsmusikk eller musikk fra arkivopptak er ikke levende. Det kan være vignetter, underlag, trailere, logo m.m.

Nye levende fremføringer av det samme verket vil bli avregnet som levende én gang per fremføring i tråd med ovennevnte også hvis det skjer under samme program. Utdrag regnes som mekanisk.

Den forhøyede minuttsatsen gjelder uansett hvilken kanal programmet sendes på, det er den første utsendelsen som teller. Ved samtidig utsendelse på flere kanaler gis tillegget på den kanal som har størst minuttverdi. Repriser avregnes som mekanisk uansett hvilken kanal de sendes på.

Faktor for levende er fortsatt 6 x faktor for mekanisk. Faktor for vignetter, kjenningsmelodier, jingler, signaturer, reklamespots, trailere og liknende er 50% av faktor for mekanisk.

Spørsmål om de nye reglene kan rettes til medlemsservice på medlem@tono.no eller på telefon 22 05 72 80.