Omforent forslag til vedtektsendringer fra TONOs styre

TONOs styre fremlegger et enstemmig forslag til vedtektsendringer i paragrafene 27 og 43 for TONOs ekstraordinære årsmøte 27. september. Dette erstatter forslaget om vedtektsendringer som ble fremlagt for TONOs årsmøte 8. juni.

 / 16/09/2021 /

Under diskusjonen om endringer av vedtektenes paragrafer 27 og 43 i det ordinære årsmøte 8. juni ble det presentert mange ulike syn og problemstillinger knyttet til forslagene fra både styremedlemmer og andelshavere for øvrig. Av tekniske årsaker måtte avstemmingen avbrytes og utsettes. Styret har siden dette brukt tiden konstruktivt, og er fornøyde med å kunne fremme et enstemmig forslag.

– TONOs styre har lyttet til, og jobbet grundig med spørsmål og innspill som kom opp i forbindelse med det ordinære årsmøtet 8. juni. Styret har søkt å forene ulike synspunkter blant TONOs andelshavere og i styret. Vi har hatt gode diskusjoner om hvilke løsninger som kan ivareta vårt felles beste, og jeg vil berømme alle styrets medlemmer for å ha vist gode samarbeidsevner og forståelse for hverandres standpunkter i denne prosessen, sier styreleder i TONO, Jørgen Karlstrøm.   

–  Resultatet er et forslag til vedtektsendringer som TONOs styre nå stiller seg enstemmig bak. Både prosessen og det resulterende forslaget viser at TONO har et levende demokrati som fungerer, og som evner å fange opp de forskjellige medlemmenes behov og synspunkter på dynamisk vis. Det viser styrken i vårt kollektiv, sier Karlstrøm.


Andelshaver og styremedlem i TONO Ole Henrik Antonsen, som fremmet det tidligere innsendte forslaget til vedtektsendringer for TONOs årsmøte 8. juni, har samtidig trukket det opprinnelige forslaget.

Paragrafene 27 og 43

Forslaget til endring innebærer endring i flertallskravet i paragraf 27 om endringer i TONOs vedtekter og i paragraf 43 om styrebeslutninger om endringer i fordeling eller kulturelle midler.  

For §27 forslår TONOs styre at det eksisterende flertallskravet endres fra syv tideler av avgitte stemmer på TONOs årsmøte til to tredeler. For §43 foreslår TONOs styre at flertallskravet justeres fra tre firedeler til to tredeler. Denne endringen innebærer at det fremdeles blir et krav om kvalifisert flertall for å treffe gyldige beslutninger i saker som gjelder avregning eller kulturelle midler, men at terskelen senkes.

Fem valg på representanter

I tillegg til behandlingen av de nevnte vedtektsendringer, skal det gjøres valg på årsmøtet. Det dreier seg her helt konkret om valg til TONOs styre (fire styremedlemmer og fire varamedlemmer for to år), valg av styreleder og nestleder for ett år, stipendkomiteen (fire medlemmer med fire personlige varaer for to år, Kontrollkomiteen (fem medlemmer med fem personlige varaer for to år) og valgkomiteen (fire medlemmer med fire personlige varaer for to år).


Valg til TONOs styre
Til valget av styremedlemmer er det foreslått gjenvalg på alle plasser, bortsett fra at Marie Amdam er foreslått som ny vara for Ine Hoem. Jørgen Karlstrøm (NKF) og Kai Robøle (MF) er foreslått gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder.  Her er en oversikt over styret, med plassene som er på valg i fete typer.

 RepresentantVararepresentant
NOPATove Bøygard (gjenvalg)Jon-Willy Rydningen (1. vara) (gjenvalg)
 Ole Henrik AntonsenKate Havnevik (2. vara)
NKFStine Sørlie (gjenvalg)Knut Olaf Sunde (1. vara) (gjenvalg)
 Jørgen KarlstrømGunhild Seim (2. vara)
MFUnni Boretti (gjenvalg)Thomas Wettergreen (1. vara)
 Kai RobøleTonje Hovde (2. vara) (gjenvalg)
Uavh.Ine Kristine Hoem (gjenvalg)Marie Amdam (ny)
 Stian WesterhusHalvard Rundberg

Styret består i tillegg av tre ansattrepresentanter, som ikke velges av styret, men av TONOs ansatte. Det ble valgt nye ansattrepresentanter våren 2021. 

Kontrollkomite
Det skal også velges ny kontrollkomite, hvor det fra valgkomiteen er innstilt følgende kandidater:

 RepresentantVara
NOPARagnar Bjerkreim (gjenvalg)Arvid Wam Solvang (ny)
NKFBjørn Bolstad Skjelbred (gjenvalg)Christian Blom (ny)
MFFrithjof Hungnes (gjenvalg)Odd Steenberg (ny)
Uavh.Andreas Løwe (ny)Alexander Rishaug (ny)
ArvingBritt Irene Børresen (ny)Guri Egge (gjenvalg[1])

Stipendkomite

TONOs stipendkomité består av to medlemmer fra henholdsvis NOPA og Norsk Komponistforening, ett fra Musikkforleggerne og to uavhengige TONO-andelshavere. Medlemmene velges for to år med overlappende valgperioder. Oversikt over stipendkomiteen (plassene som er på valg i fete typer): 

 RepresentantVara
NOPATore Thomassen (ny)Dagfinn Nordbø (ny)
 Tove KragsetHanna Paulsberg
NKFJon Øivind Næss (gjenvalg)Martin Ødegaard (ny)
 Anne HyttaHilde Marie Olsen
MFStine Osmo Lieng (gjenvalg)Anthony Smith (gjenvalg)
UavhengigOle BørudAndré Roligheten
 Kaja Gunnufsen (gjenvalg)Sanskriti Shrestha (gjenvalg)

Valgkomite
Det er TONOs styre som etter vedtektenes § 24 (1), tredje setning foreslår for årsmøtet representanter til valgkomiteen.  Styret har avgitt følgende innstilling:

 Representant 
NOPALars Martin Myhre (gjenvalg)Guro von Germeten (ny)
MFKristin Andersen (gjenvalg)Asbjørn Myrvold (gjenvalg)
NKFKlaus Sandvik (gjenvalg)Peter Tornquist (gjenvalg)
UavhengigDag Erik Knedal Andersen (gjenvalg)Marte Heggelund (gjenvalg)

Årsmøteportalen tono.meetando.no

Årsmøtet avholdes 27. september kl. 18 (dørene åpner 17.15) som et hybridmøte med mulighet for fysisk deltakelse på Sentralen i Oslo, samt digitalt.

Alle TONOs andelshavere fikk tilsendt invitasjon til TONOs ekstraordinære årsmøte per e-post den 13. september. Både registrering, all fullmaktshåndtering, samt deltakelse under årsmøtet (inkluder votering, taleliste etc) gjøres på årsmøteportalen. Der ligger også alle sakspapirer.

Du finner årsmøteportalen her: https://tono.meetando.no/

Andelshaverne oppfordres til å registrere om de skal delta fysisk eller digitalt så snart som mulig, og aller helst senest kl. 12 den 27. september av hensyn til den praktiske gjennomføringen av møtet. Dette gjelder også fullmaktsbærere som ikke er andelshavere i TONO.

Vær oppmerksom på at det er antallsbegrensning på Sentralen, og at det er først-til-mølla-prinsippet som gjelder. Dersom du er sent ute med å melde deg på, kan det bli fullt og du vil kun ha mulighet til å delta digitalt.

Dersom du som er andelshaver skal gi fullmakt til noen som ikke er andelshaver i TONO (eksempelvis familiemedlemmer eller andre) må den som skal bære din fullmakt registrere seg som fullmaktsbærer på https://tono.meetando.no før du kan gi din fullmakt til vedkommende, slik at personen er søkbar inne i den digitale løsningen.

Har du spørsmål om TONOs årsmøte, ta kontakt med helene.rognoy@tono.no.