Skatteetaten varsler lovendring: Oppkreving av moms på rettighetsvederlag utsettes

Gramo, Norwaco og TONO vil likevel ikke starte oppkreving av merverdiavgift fra 1. januar etter at Skatteetaten har varslet at det arbeides med et nytt regelverk. Dette vil være klart tidligst om seks måneder. – Vi er lettet over å høre at et tydeligere regelverk er underveis, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

 / 23/12/2021 /

TONO og de andre rettighetsorganisasjonene vil likevel ikke starte oppkreving av moms på sine fakturaer fra 1. januar. Det er klart etter at Skatteetaten 22. desember formidlet overfor organisasjonene at dagens regelverk ikke gir rom for å behandle innkreving av avgift slik organisasjonene har skissert.

Jobber med lovendring

Skatteetaten forteller samtidig i brevet at det arbeides med en lovendring for å tilpasse regelverket, og at de vil søke å foreslå praktiske og gode regler på området. Etaten forventer at det nye regelverket foreligger tidligst om seks måneder.

– Vi er lettet og glade for å høre at det arbeides med å utvikle et nytt regelverk på området. Eksisterende merverdiavgiftsregler har ikke vært tilpasset kollektiv forvaltning. Denne uklarheten har skapt en uholdbar situasjon for våre organisasjoner og en del medlemmer. Meldingen fra Skattetaten innebærer at TONO, Gramo og Norwaco vil avvente å starte innkreving av merverdiavgift på rettighetsvederlag i påvente av nytt regelverk, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

Organisasjonene har også fått muntlige forsikringer om at det internt i Skatteetaten er gitt instrukser om ikke å igangsette ettersyn som følge av manglende oppkreving av merverdiavgift inntil nytt regelverk er på plass. Organisasjonene vil fortsette dialogen med skatteetaten for å bidra til at nytt regelverk ivaretar rettighetshavernes, medlemmene og organisasjonenes interesser.

Utfordringer knyttet til kollektive vederlag

Bakgrunnen for at organisasjonene varslet at de ville starte å oppkreve merverdiavgift, er at skatteetaten har bestemt at vederlag organisasjonene oppkrever for rettigheter de forvalter er å anse som omsetning etter merverdiavgiftsloven.
Videre ble det pålagt endring av dagens praksis hvor alt vederlag oppkreves uten merverdiavgift. I stedet skulle organisasjonene oppkreve merverdiavgift basert på rettighetshaverens avgiftsstatus.

Ved manglende oppkreving av merverdiavgift på vederlag risikerer rettighetshavere etterberegning av merverdiavgift og eventuell tilleggsskatt. Det er denne usikkerheten organisasjonene har påpekt utgjør en uholdbar risiko for både organisasjonene og medlemmer av organisasjonene.

Organisasjonene vurderte at eneste mulighet å oppkreve merverdiavgift i overenstemmelse med gjeldende regelverk er å oppkreve merverdiavgiften i eget navn. Hovedgrunnen er at ved oppkreving av kollektive vederlag er det normalt ikke mulig å identifisere rettighetshaveres vederlag og merverdiavgift ved fakturering til kundene og videreføre denne til rett rettighetshaver. Organisasjonene forvalter dessuten rettigheter for til sammen millioner av rettighetshavere. På bakgrunn av dette søkte organisasjonene registrering i Merverdiavgiftsregisteret og innledet dialog med Skatteetaten om løsningen.

Les brevet fra Skatteetaten her:

For mediehenvendelser:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen (a) tono.no, mob 909 65 254

Spørsmål fra kunder
Send en e-post til marked@tono.no. OBS! TONO holder stengt i romjulen, og vil besvare henvendelser i januar.

Spørsmål fra medlemmer
Send e-post til medlem@tono.no. Henvendelser vil bli besvart i januar.