Slik fordeler TONO Kulturdepartementets covid-19-kompensasjon

TONO mottok i mars 30,5 millioner kroner fra Kulturdepartementet som kompensasjon for covid-19-relaterte tap av inntekter. Onsdag denne uken utbetales kompensasjonen for tap av konsertinntekter. Her kan du se hvilke prinsipper TONO har lagt til grunn for fordelingen.

 / 28/09/2021 /

Covid-19 påførte komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag betydelige tap av TONO-inntekter fra områder som konserter, hoteller, cafeer, reiseliv og kino. Etter at TONO og interesseorganisasjonene NOPA, NKF og Musikkforleggerne flere ganger gjennom høsten 2020 påpekte overfor myndighetene at våre medlemmer ikke var omfattet av kompensasjons- og stimuleringsordningene kunngjorde kulturminister Abid Q. Raja den 3. februar at TONO og Gramo til sammen ville motta 40 millioner kroner til kompensasjon for covid-19-relaterte inntektstap.

TONO søkte deretter i mars formelt om kompensasjon fra Kulturdepartementet med grunnlag i detaljerte tapsberegninger. Noen uker senere mottok TONO 30,5 millioner kroner i kompensasjon, tilsvarende ca 70 prosent av det beregnede vederlagsbortfallet.

Forutsetninger for tilskuddet

Tilskuddsbrevet stilte krav om at TONO skulle betale 2 prosent avgift av beløpet til Det Norske Komponistfond, at det kunne benyttes inntil 600 000 kroner til administrasjonskostnader og at det skal avlegge rapport og regnskap for disponeringen av tilskuddet overfor Kulturdepartementet.

Videre stilte også brevet krav om at tilskuddet «… skal brukes til å gi støtte til rettighetshavere i TONO som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, og som har fått sine vederlagsinntekter redusert som følge av COVID-19-relaterte smitteverntiltak i 2020. Støtten skal fordeles i henhold til etablerte prinsipper i organisasjonen, slik at den vil dekke en andel av tapene som de enkelte rettighetshavere har lidd. Eksempler på slike prinsipper kan være fordeling basert på rapporter fra brukere av musikk i 2020, historiske data om vederlagsutbetalinger og kunnskap om avlyste eller begrensede arrangementer i 2020.»

Nyutviklet modell

Gjennom det siste halve året har en særskilt arbeidsgruppe i administrasjonen, sammen med TONOs styre og relevante avdelinger i TONOs administrasjon, arbeidet for å utvikle en best mulig modell for fordeling av midlene. I modellen man til slutt endte på er det tatt utgangspunkt i at midlene helt grunnleggende skal rettes mot rettighetshavere som normalt har en viss inntekt fra konsertområdet, og som følge av covid-19 har blitt påført et betydelig tap. For å kvalifisere må man derfor ha hatt en gjennomsnittlig ordinær konsertavregning fra TONO på kr 5 000 for tre siste år (2017-2019), kr 7 500 i snitt for 2018-2019, eller kr 10 000 i 2019.

TONO fikk kompensansjon fra KUD på 70 prosent av beregnede tap. I den individuelle beregningen av kompensasjonen er det derfor tatt utgangspunkt i 70 prosent av den gjennomsnittlige ordinære konsertavregningen for årene 2017-2019. For medlemmer som tilkom i 2018 eller senere har snittet for 2018-2019 vært lagt til grunn. Fra dette beløpet trekkes konsertavregningen for 2020. Differansen utgjør kompensasjonsbeløpet. Dette innebærer også at hvis ordinær konsertavregning for 2020 er større enn grunnbeløpet, det vil si 70 prosent av snittet for 2017-19 eller 2018-19 om man ble medlem i 2018 eller senere, har man så høy ordinær avregning at man ikke kvalifiserer til å motta støtte.

Etter fradraget til Det Norske Komponistfond på to prosent og to prosent til administrasjon var det endelige fordelingsbeløpet 29,2 millioner kroner. TONO utbetaler nå brorparten av beløpet, det vil si 27,6 millioner kroner, som kompensasjon for tap av TONO-vederlag fra konserter. Det resterende beløpet utbetales i desember som kompensasjon for tap av inntekter fra kino og andre områder. Eventuelle etteravregnede konserter for 2020 vil gjøres med fratrekk for kompensasjonsbeløpet som utbetales i september.

Eksempel på utregning

Her er et eksempel på hvordan metoden TONO har utviklet slår ut i praksis på individuelt nivå:
 


Kontakt medlemsservice ved spørsmål

Ved å logge inn på Mitt TONO kan hvert enkelt medlem se om, og hvor mye, man har mottatt av kompensasjonen. Medlemmer som har spørsmål til fordelingen av kompensasjonen bes ta kontakt med TONOs medlemsservice på e-post medlem@tono.no, eventuelt på telefon 22 05 72 80.  Generell reklamasjonsfrist gjelder og er som vanlig seks uker fra avregningen i september er utbetalt.


Teksten ble oppdatert 29. september. kl 7.42 og kl 8.31 med to presiseringer i avsnittet «Nyutviklet modell»