TONO anker saken mot Oslo-filharmonien til Høyesterett

TONO anker Borgarting lagmannsretts dom i saken mellom TONO og Oslo-filharmonien til Høyesterett.

 / 21/10/2022 /

Borgarting lagmannsrett avslo i dom 19. september TONOs krav om at det må tas hensyn til at Oslo-filharmonien hovedsakelig er finansiert gjennom statstilskudd når det skal fastsettes et rimelig vederlag for Oslo-filharmoniens fremføringer av musikkverk som TONO forvalter.

TONO mener dommen er feil og har derfor anket saken til Høyesterett.

– Vi mener det er feil at det ikke skal tas hensyn til statstilskuddet ved fastsettelsen av et rimelig vederlag for Oslo-filharmoniens fremføringer av verk TONO forvalter. Vi mener også at lagmannsretten tok feil i at at TONOs vederlagskrav ikke er basert på objektive og ikke-diskriminerende kriterier, og ser frem til behandling av anken i Høyesterett, sier Karl Vestli, administrerende direktør i TONO.

Anken ble sendt inn torsdag 20. oktober. Høyesteretts ankeutvalg vil før jul bestemme om saken skal tas til behandling i Høyesterett.

– Dommen i Borgarting lagmannsrett var overraskende og skuffende. Komponistene skal ha et rimelig vederlag når musikken fremføres. Dersom lagmannsrettens dom skulle bli stående vil komponistene bli skadelidende. Vi håper derfor saken tas opp i Høyesterett, og at vi får en annen konklusjon enn Borgarting lagmannsrett, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i TONO.

Om TONO

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 38 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner

For mer informasjon:

Karl Vestli, administrerende direktør i TONO, mob 932 56 020, karl.vestli (a) tono.no
Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, mob 909 65 254, willy.martinsen (a) tono.no