Ny rapport:

TONO-betalingen tilsvarer 2,6 prosent av norsk konsertøkonomi

Norske konsertarrangørers TONO-betaling til komponister og sangtekstforfattere utgjør bare 2,6 prosent av den totale norske konsertøkonomien. Det er blant funnene i en ny rapport utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag for TONO.

 / 10/06/2024 /

– TONOs konsertinntekter var i 2023 på om lag 112 millioner kroner. For å sette TONOs konsertinntekter i et bransjeperspektiv, er det interessant å se dem opp mot de samlede konsertinntektene i Norge. Kulturdirektoratets «Kunst i tall»-rapport fant at disse i 2022 var på knapt 4 422 millioner kroner, og av dette utgjorde TONOs konsertinntekter samme år 110 millioner kroner, eller 2,6 prosent, sier Ove Skaug Halsos i Oslo Economics, som har vært ansvarlig for leveransen til TONO.

Les rapporten her

Håper rapporten bidrar til økt forståelse for opphavernes situasjon

TONO 112 millioner kroner i konsertinntekter i 2023 utgjorde ca 12 prosent av TONOs totalomsetning på 997,9 millioner kroner. TONO er et non-profit selskap som utbetaler vederlag til komponister og sangtekstforfattere verden over på bakgrunn av inntekter og innrapporterte musikkfremføringer.

Oslo Economics har analysert «tallene bak tallene». Rapporten viser at det er store forskjeller mellom de få opphaverne som har høye TONO-inntekter – og den store majoriteten som har svært lave TONO-inntekter. Dette mener TONO er et viktig innspill, særlig sett i lys av vårens debatt mellom konsertarrangører og TONO, og for å danne en rikere kontekst til TONOs nye konsertmodell, som innføres fra 2027.

– TONO har som en oppgave å synliggjøre, styrke og beskytte våre rettighetshaveres juridiske, moralske og økonomiske rettigheter. Vi skal arbeide for at de skal få rimelig betalt når musikkverkene deres skaper økonomiske og musikalske verdier for strømmetjenester, kringkastere, konsertarrangører og andre, men vi ønsker også å øke forståelsen for at TONOs medlemmer både har en rett til, og fortjener, rimelig betalt. Vi håper og tror at den nye rapporten vil bidra positivt til forståelsen for TONO-medlemmenes situasjon i den norske konsertøkonomien, sier kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy Martinsen.

Hør vår podkast med Oslo Economics om rapporten.

1 av 3 TONO-medlemmer med avregning fikk konsertavregning

Om lag 30 000 TONO-medlemmer fikk TONO-avregninger i 2023, med bakgrunn i at musikken deres har blitt spilt på eksempelvis radio, konsert, i strømmetjenester m.v.  Av disse fikk 9 757 utbetaling helt eller delvis som følge av konserter i Norge (33 prosent).

– Blant de 30 000 TONO-medlemmene som fikk utbetalt penger fra oss i 2023, fikk 9 av 10 under 13 000 kroner. Av de 10 000 medlemmene som fikk konsertutbetaling var medianutbetalingen fra konserter på 1210 kroner i 2023, sier Martinsen.

TONOs konsertinntekter kommer fra en rekke ulike typer arrangører, der de største er festival, eventbyråer, annet (korps, kirker, museer, kunstutstillinger, skole, transport, hotellkonserter m.m.), kulturhus og live scene.

Det var eventbyråer som betalte mest til TONO per konsert i 2023. Median­beløpet disse betalte var på 4 664 kroner til TONO per konsert. Videre var medianbeløpet betalt av festivaler, kulturhus, orkester og kor og arrangører i kategorien «live scene» på henholdsvis 2 147, 1 510, 1 350 og 1 251 kroner. Se en grafisk fremstilling av dette under.

TONOs konsertutbetalinger ekstra viktig for grasrota

For de 33 prosentene av TONO-medlemmene som fikk konsertutbetaling fra TONO i 2023 utgjorde median konsert­andel av TONO-utbetalingen 48 prosent.

– Vi ser at konsertandelen av TONO-utbetalingen var viktigst for de 5508 opphaverne som fikk under 5 000 kroner totalt i TONO-utbetaling i 2023. For disse kom over halvparten, 55 prosent, av TONO-inntekten fra konserter i Norge. Dette er medlemmer som ikke har de store TONO-inntektene fra strømmetjenester eller radiokanaler, sier Martinsen, og legger til:

– Dette viser hvor viktig det er for opphaverne at TONO har en konsertmodell som både sikrer et minimumsvederlag på 793 kroner for de aller minste konsertene og en trinnmodell som sikrer 10 prosent av konsertarrangørens inntekter fra ca 8000 til 22 000 kroner. Det er her de fleste TONO-medlemmer har mulighet til å tjene penger på musikkskapingen sin.

Blant opphaverne som fikk konsertutbetaling fra TONO i 2023, og som fikk utbetalt over 500 000 kroner i totale TONO-utbetalinger, kom 8 prosent fra konserter i Norge, regnet som median. Det betyr at de øvrige 92 prosentene av deres TONO-inntekt kom fra andre kilder.

Antall med TONO-utbetalinger på ulike nivåer

(inkl. median konsertandel som kom fra konserter)

TONO utbetaling i 2023 Antall som fikk TONO-utbetaling fra konserter i Norge Median konsertandel
Under 5000 kroner 5508 55%
5000 – 9999 kroner 1245 49%
10 000 – 35 000 1739 41%
35 000 – 100 000 750 38%
100 000  – 500 000 kroner 433 21%
500 000 – 82 8 %
Totalt 9757 48%


Om bruk av median:
Medianen er den midterste verdien når dataene er sortert i stigende rekkefølge. Medianen er et riktigere måleenhet å benytte enn gjennomsnittet når dataene er skjevt fordelt. Med bakgrunn i dette benytter vi median i analysene for å unngå påvirkning av ekstremverdier, blant annet fordi en liten gruppe har mye høyere inntekter enn resten.

Nøkkeltall:

Om TONO
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i deres musikkverk. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt fremført offentlig. TONO har mer enn 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2023 for 997, 9 millioner kroner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, mob. 909 65 254