TONO har etablert rettighetskategorier

TONO har etablert rettighetskategorier. Kategoriene har gyldighet fra 2022, og danner grunnlaget for hvilke områder TONO skal forvalte på medlemmenes vegne.

 / 12/12/2022 /

TONO har i mange år åpnet for at medlemmer kunne håndtere hele rettighetskategorier utenfor TONO. Med bakgrunn i EU-lovgivning iverksetter TONO en ordning der det mellom TONO og hvert enkelt medlem avtales hvilke rettighetskategorier TONO har mandat til å forvalte på medlemmets vegne.

Et uttrekk av en rettighetskategori vil omfatte alle medlemmets verk i den aktuelle rettighetskategorien. Det er ikke mulig å trekke ut forvaltningen på verksnivå eller for eksempel verk hos et bestemt forlag.

Dersom et TONO-medlem ønsker at verkene innenfor en eller flere kategorier skal håndteres utenfor TONO, vil verkene ikke være omfattet av TONOs avtaler med våre kunder, og medlemmet vil derfor ikke motta betaling via TONO for disse kategoriene. TONO vil heller ikke kunne bistå medlemmet i tilfeller av manglende betaling mv. i kategorier som håndteres utenfor TONO.

Frist

Dersom et TONO-medlem ønsker å trekke kategorier fra TONOs forvaltning, må dette gjøres med seks måneders varsel til utgangen av et kalenderår. Skal kategoriene for eksempel være ute av TONOs forvaltning med virkning fra 1. januar 2024, må medlemmet gi TONO beskjed om dette senest 30. juni 2023.

Kategoriene

De enkelte europeiske kollektive forvaltningsselskapene kan i henhold til EU-lovgivningen bestemme sine egne kategorier, noe som i praksis betyr at de vil variere fra land til land. De seks kategoriene som nå er vedtatt av TONOs styre er håndterbare innenfor TONOs systemer for verksanmeldelser og avregning:

1. Opptak på lydmedier
«Fonogram-mekanisk», for eksempel ved bruk av musikk på CD- og LP-utgivelser.

2. Opptak på audiovisuelle medier
«AV-mekanisk», for eksempel ved bruk av musikk i DVD-utgivelser og spill.

3. Synkronisering
Bruk av musikk på en måte som sammenstiller lyd og levende bilder, for eksempel når musikk brukes i en film- eller TV-produksjon.

4. Alminnelig offentlig fremføring
For eksempel ved bruk av musikk til konserter og kinovisninger. Dekker også bakgrunnsmusikk.

5. Sending på radio og fjernsyn

For eksempel ved bruk av musikk i sendinger på radio- og TV-stasjonene som sender fra Norge, samt videre distribusjon av radio- og TV-sendinger. Dekker også kabel-TV, «retransmission».

Vær oppmerksom på at avtalen mellom TONO og NRK har avtalelisensvirkning. Les mer om dette nedenfor.

6. Internett
For eksempel ved bruk av musikk på strømmetjenester.

Områder med avtalelisens

På områder hvor det er inngått avtaler med avtalelisensvirkning vil det ikke være mulig å ta rettighetene ut av TONOs forvaltning. Denne typen lisens innebærer at et forvaltningsselskap inngår avtale på vegne av alle rettighetshavere innenfor et rettighetsområde, og ordningen er regulert i åndsverkloven. Det er bl.a. avtalelisens på TONOs avtale med NRK og på de avtalene som inngås gjennom Norwaco (TV-distribusjon, NRK-Arkiv m.m.).

Øvrige områder der TONO praktiserer hel eller delvis egenforvaltning

Det er også særskilte andre bruksområder som kan håndteres utenfor TONO. Dette gjelder innenfor synkronisering, der NCB/TONO praktiserer egenforvaltning på enkelte områder. Se ncb.dk for nærmere vilkår, eller ta kontakt på av.no@ncb.dk eller +45 33 36 87 00. Muligheten for egenforvaltning omfatter også musikk på egen nettside, produksjonsmusikk/library works og egenlisensiering til ikke-ervervsmessig bruk. Se oppdatert oversikt her.

Med etableringen av rettighetskategoriene har TONO også inkludert disse i vilkårene for inngåelse av medlemsskap.